gọi bằng ông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi không cần được gọi bằngông ” để thấy già hơn đâu.

I don’t need ” mister ” to make this body feel any older.

OpenSubtitles2018. v3

không lâu tới mức được gọi bằngông ” đâu làm ơn, gọi tôi là Jay

Not long enough to call me Mister .

OpenSubtitles2018. v3

Tôi luôn gọi ổng bằng ông.

I always call him mister.

OpenSubtitles2018. v3

Bất cứ thằng nào ở đây gọi tôi bằng Ông… tôi sẽ giết ngay.

Any of you, son-of-a-bitches calls me Grandpa… I’ll kill you.

OpenSubtitles2018. v3

Okabe gọi ông bằng biệt danh “Mr. Braun” vì niềm đam mê của ông đối với Braun CRT TV.

Okabe gives him the nickname “Mr. Braun” due to his passion for CRT TVs (known in Japan as “Braun-tube TVs”).

WikiMatrix

“Người [chủ tiệm] đáp: ‘Ông có lợi thế hơn tôi,’ trong khi ông chìa tay ra một cách máy móc—với một cái nhìn nửa thích thú, nửa bối rối hiện trên gương mặt—‘Tôi không thể gọi ông bằng tên như ông đã gọi tôi bằng tên.’

“‘You have the advantage of me,’ replied the [storekeeper], as he mechanically took the proffered hand—a half-amused, half-mystified look overspreading his countenance—‘I could not call you by name, as you have me.’

LDS

Tại sao họ lại gọi ông bằng tên đó?

Why do they call you that?

OpenSubtitles2018. v3

Sử sách đều gọi ông bằng cái tên này.

Recent works refer to him by this name.

WikiMatrix

Các sĩ quan đồng nghiệp gọi ông bằng biệt danh “Mr. Johnson”.

His fellow officers gave him the nickname “Mr. Johnson”.

WikiMatrix

Vậy tôi gọi ông bằng gì, cha những đứa trẻ à?

What am I to call you, then, father of my children?

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra, người ta còn có thể gọi ông bằng tên không có gốc La Mã là Sau-lơ.

Alternatively, a non-Roman name like Saul could be used as a substitute.

jw2019

Không lâu sau, Braille bắt đầu dạy học tại trường đó, và vào năm 1829 ông cho xuất bản phương pháp giao tiếp độc đáo mà ngày nay được gọi bằng danh ông.

Soon thereafter, Braille began teaching at the institute, and in 1829 he published his unique method of communication known today by his name.

jw2019

Tên Sê-pha trong tiếng Hy Lạp là “Phi-e-rơ”, và người ta thường gọi ông bằng tên này (Giăng 1:42).

Cephas became better known by the Greek rendering of this name, which is translated “Peter.”

jw2019

Lời khắc bằng tiếng A-si-ri gọi ông là tổng đốc xứ Gô-xan, nhưng lời khắc tương đương bằng tiếng A-ram thì gọi ông là vua.

The Assyrian inscription called the man governor of Gozan, but the parallel Aramaic inscription called him king.

jw2019

gọi ông ấy bằng tên trống không.

You call him by his last name.

OpenSubtitles2018. v3

Gia đình sẽ gọi ông ấy bằng gì?

What will his family call him now?

OpenSubtitles2018. v3

Ông gọi nó là gì không quan trọng bằng ông đã làm gì với nó.

What he called it was less important than what he did with it, which was epoch-making.

Literature

Ông quá bình tĩnh hôm nay, và ông gọi tôi bằng tên.

You were too calm yesterday, and you called me by my first name.

OpenSubtitles2018. v3

Điều đó cũng giống như ông gọi tôi bằng từ ” con điếm “, đặc vụ Forbes.

That’s as close to the word ” whore ” as you’re gonna get with me, Agent Forbes.

OpenSubtitles2018. v3

Do đó ông gọi bản dịch này của ông là Kinh-thánh bằng một ngón tay.

He therefore called this translation his onefinger Bible.

jw2019

Hầu cho Si-ru biết rằng Đức Giê-hô-va, ‘Đấng đã gọi ông bằng tên’, là Đức Chúa Trời nói tiên tri thật và là Đấng Thống Trị hoàn vũ.

In order that he would know that Jehovah, ‘the One calling him by his name,’ is the God of true prophecy and the Sovereign Lord of the universe.

jw2019

Ông hầu như không tiếp tục sử dụng tên thứ nhất của mình sau khi trở thành Sultan vào năm 1981, song một số người vẫn thỉnh thoảng gọi ông bằng tên đầy đủ.

He largely discontinued the use of his first name after he became Sultan in 1981, although some people still referred to him by his full name on an occasional basis.

WikiMatrix

Cháu có thể gọi ông ấy là Dr. Montgomery, trừ khi ông ấy bảo cháu gọi bằng tên, trong trường hợp đó thì các cháu sẽ gọi là Montgomery.

You can call him Dr. Montgomery, unless he asks you to call him by his first name, in which case you’ll call him Montgomery.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một cách xưng hô điển hình đối với một vị vua khi ông ta đang còn sống; Khi nhà vua qua đời, ông ta được gọi bằng tên đồ hình hoặc bằng tên gọi lúc sinh ra của ông ta.

This was typical when an addressed king was still alive; when the ruler was already dead he was addressed by his cartouche name or birth name.

WikiMatrix

Trotsky đã gọi ông là “nhân vật xoàng xĩnh”, trong khi chính Molotov lại làm ra vẻ thông thái rởm khi khiển trách các đồng chí gọi ông là ‘Mông Đá’ bằng cách nói rằng Lenin thực tế đã gọi ông là ‘Mông Sắt’.

Trotsky called him “mediocrity personified”, whilst Molotov himself pedantically corrected comrades referring to him as ‘Stone Arse’ by saying that Lenin had actually dubbed him ‘Iron Arse’.

WikiMatrix

Rate this post