panda trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Greetings, panda.

Chào Gấu trúc.

OpenSubtitles2018. v3

Markings such as white stockings, tail tips, white crown or facial markings including the panda-like eyespot pattern, are common in colored Finnsheep.

Dấu hiệu như vớ trắng, đuôi mẹo, vương miện màu trắng hay những lằn mặt bao gồm các mô hình đốm mắt gấu trúc giống, được phổ biến trong màu của cừu Phần Lan.

WikiMatrix

All right, and I’m gonna win you a giant stuffed panda bear.

Được rồi, anh sẽ kiếm cho em một con gấu trúc nhồi bông.

OpenSubtitles2018. v3

A 2007 report showed 239 pandas living in captivity inside China and another 27 outside the country.

Một báo cáo 2007 cho thấy 239 cá thể gấu trúc sống trong điều kiện giam cầm ở Trung Quốc và 27 nước khác trên thế giới.

WikiMatrix

“Google Panda 4.2 Is Here; Slowly Rolling Out After Waiting Almost 10 Months.

Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2014. ^ “Google Panda 4.2 Is Here; Slowly Rolling Out After Waiting Almost 10 Months”.

WikiMatrix

“Giant panda in China bites third victim”.

Ngày 22 tháng 11 năm 2008. ^ “Giant panda in China bites third victim”.

WikiMatrix

Next time you mess with a panda, you better bring a whole a…

Lần sau có muốn giỡn với gấu trúc, tốt hơn hết nhớ dẫn theo toàn bộ…

OpenSubtitles2018. v3

Pixel purchasers included Bonanza Gift Shop, Panda Software, the producers of Wal-Mart: The High Cost of Low Price, British Schools Karting Championship, Book of Cool, Orange, The Times, Cheapflights.com, Schiffer Publishing, Rhapsody, Tenacious D, GoldenPalace.com, 888.com and other online casinos, Independiente Records, Yahoo!, small privately owned businesses, and companies offering get-rich-quick schemes, online dating services, personal loans, free samples, website designs and holidays.

Các bên mua pixel bao gồm: Bonanza Gift Shop, Panda Software, các nhà sane xuất của Wal-Mart: The High Cost of Low Price, British Schools Karting Championship, Book of Cool, Orange, The Times, Cheapflights.com, Schiffer Publishing,Rhapsody, Tenacious D, GoldenPalace.com, 888.com và các casino trực tuyến, Independiente Records, Yahoo!, các doanh nghiệp nhỏ, và các công ty cung cấp chiến dịch làm giàu nhanh chóng, dịch vụ hẹn hò online, cho vay cá nhân, mẫu miễn phí, các website thiết kế và các ngày nghỉ lễ.

WikiMatrix

It is the third installment in the Kung Fu Panda franchise, and the sequel to 2011’s Kung Fu Panda 2.

Đây là phần tiếp theo phim Kung Fu Panda 2 2011 và là phần thứ ba trong loạt Kung Fu Panda franchise.

WikiMatrix

The panda was not a hit, i take it.

Em nghĩ con gấu trúc không ăn thua gì rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Renan Jeffreis produced the original system (Panda) to publish MSDN on the Internet and in HTML instead of the earlier multimedia viewer engine.

Renan Jeffreis sản xuất hệ thống ban đầu (Panda) để xuất bản MSDN trên Internet và HTML thay vì các công nghệ xem đa phương tiện trước đó.

WikiMatrix

It is one of the few zoos in the world that houses, and successfully breeds the giant panda.

Đây là một trong số ít vườn thú trên thế giới có nhà ở và thành công trong nuôi gấu trúc khổng lồ.

WikiMatrix

The radar with Pero antenna is named as Panda radar.

Radar với ăng ten Pero có tên là radar Panda (Gấu trúc).

WikiMatrix

This eyes black follow panda seems as if.

Điều này mắt đen theo gấu trúc có vẻ như thể.

QED

A panda?

Gấu trúc?

OpenSubtitles2018. v3

Pandas?

Gấu trúc?

OpenSubtitles2018. v3

Pandas arrive in Malaysia after MH370 delay”.

Truy cập ngày 21 tháng 5 năm năm trước. ^ “ Pandas arrive in Malaysia after MH370 delay ” .

WikiMatrix

Just a very hungry baby panda.

Chỉ có một nhóc gấu trúc đói meo.

OpenSubtitles2018. v3

In June 1980, the China Conservation and Research Center for the Giant Panda was established at Wolong with the efforts of both World Wildlife Fund (WWF) and the Chinese government.

Tháng 6 năm 1980, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc lớn Trung Quốc đã được thành lập với nỗ lực cố gắng của cả WWF và chính phủ Trung Quốc.

WikiMatrix

You, with your Panda Express over there.

Ông với con gấu trúc của ông…

OpenSubtitles2018. v3

It is an honor to meet you, Master Panda.

Rất hân hạnh khi được gặp anh, Gấu Trúc đại hiệp.

OpenSubtitles2018. v3

Go ahead, panda.

Bắt đầu đi, Gấu trúc!

OpenSubtitles2018. v3

Thanks, Panda!

Cảm ơn nhé, Panda!

OpenSubtitles2018. v3

More than 770 species of avifauna and more than 165 species of mammals are known to exist, including many rare and endangered species like the red panda, snow leopard, and golden langur.

Hơn 770 loài động vật có vú và hơn 165 loài động vật có vú được biết là tồn tại, bao gồm nhiều loài quý hiếm và đang bị đe dọa như gấu trúc đỏ, báo tuyết và voọc vàng.

WikiMatrix

Also in 2003, Suzumoto worked as the scenario assistant again for Giant Panda for their game Oshikake Princess released in 2004.

Năm 2003, Suzumoto tiếp tục làm trợ lý kịch bản cho Giant Panda với tựa game Oshikake Princess được phát hành vào năm 2004.

WikiMatrix

Rate this post