Partnership là gì?

Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa hội nhập như hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ Tiếng anh trong hoạt động kinh doanh cũng rất phổ biến, trong số đó phải kể đến thuật ngữ Partnership. Tuy nhiên, có nhiều người chưa hiểu rõ thuật ngữ này. Vậy Partnership là gì?

Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi liên quan đến Partnership là gì ? để tìm được câu trả lời bạn nhé!

Partnership là gì?

Partnership là từ Tiếng Anh dịch ra nghĩa Tiếng Việt có nghĩa là Công ty Hợp danh .

Theo quy định tại điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công hợp danh như sau:

Bạn đang đọc: Partnership là gì?

Điều 177. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó :
a ) Phải có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ). Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;
b ) Thành viên hợp danh phải là cá thể, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty ;
c ) Thành viên góp vốn là tổ chức triển khai, cá thể và chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty .
2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .
3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào .
Theo như lao lý trên thì công ty Hợp danh là doanh nghiệp có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ). Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;
Thành viên hợp danh phải là cá thể, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty ;
Thành viên góp vốn là tổ chức triển khai, cá thể và chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty .
Công ty Hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp và công ty hợp danh không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào .

Ưu điểm và hạn chế của Partnership – công ty Hợp danh

– Về Ưu điểm
Công ty hợp danh là mô hình công ty đối nhân. Có thể hiểu những chủ sở hữu công ty có quan hệ quan biết an toàn và đáng tin cậy lẫn nhau cùng xây dựng công ty. Do đó, những yếu tố về quản trị công ty và chia doanh thu khá là thuận tiện .
Việc điều hành quản lý quản lí công ty không quá phức tạp do số lượng những thành viên ít .
Các thành viên góp vốn của công ty sẽ chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về phần vốn đã góp mà không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn so với những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty .
Có uy tín cao về chính sách chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh so với công ty .
– Hạn chế
Do chính sách trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro đáng tiếc của những thành viên hợp danh cao. Khi công ty làm ăn thua lỗ và phải gánh chịu những khoản nợ thì ngoài số vốn đã góp vào công ty thì những thành viên còn phải gánh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn tức là so với những gia tài khác không góp vào công ty vẫn phải đưa ra để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Một hạn chế lơn của công ty hợp danh đó là không được phát hành bất kể loại sàn chứng khoán nào nên khó kêu gọi nguồn vốn .

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Căn cứ điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hợp danh như sau :
– Thành viên hợp danh có quyền sau đây :
Tham gia họp, đàm đạo và biểu quyết về những yếu tố của công ty ; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác lao lý tại Điều lệ công ty ;
Nhân danh công ty kinh doanh thương mại những ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ; đàm phán và ký kết hợp đồng, thanh toán giao dịch hoặc giao ước với những điều kiện kèm theo mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty ;
Sử dụng gia tài của công ty để kinh doanh thương mại những ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ; trường hợp ứng trước tiền của mình để kinh doanh thương mại cho công ty thì có quyền nhu yếu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất vay thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước ;
Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được phân công nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá thể của thành viên đó ;

Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết;

Được chia doanh thu tương ứng với tỷ suất phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận hợp tác pháp luật tại Điều lệ công ty ;
Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia giá trị gia tài còn lại tương ứng theo tỷ suất phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không lao lý một tỷ suất khác ;
Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị gia tài tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế hoàn toàn có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận ;
Quyền khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .
– Thành viên hợp danh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
Tiến hành quản trị và triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại một cách trung thực, thận trọng và tốt nhất nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho công ty ;
Tiến hành quản trị và thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo đúng lao lý của pháp lý, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên ; nếu làm trái lao lý tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ;
Không được sử dụng gia tài của công ty để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
Hoàn trả cho công ty số tiền, gia tài đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra so với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc gia tài khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty mà không đem nộp cho công ty ;
Liên đới chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch hết số nợ còn lại của công ty nếu gia tài của công ty không đủ để giàn trải số nợ của công ty ;
Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận hợp tác lao lý tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh thương mại bị lỗ ;
Định kỳ hằng tháng báo cáo giải trình trung thực, đúng chuẩn bằng văn bản tình hình và hiệu quả kinh doanh thương mại của mình với công ty ; phân phối thông tin về tình hình và hiệu quả kinh doanh thương mại của mình cho thành viên có nhu yếu ;
Nghĩa vụ khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Theo điều 187 Luật Doanh nghiêp 2020 lao lý quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn như sau :
– Thành viên góp vốn có quyền sau đây :
Tham gia họp, bàn luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn, về tổ chức triển khai lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có tương quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ ;
Được chia doanh thu hằng năm tương ứng với tỷ suất phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty ;
Được phân phối báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của công ty ; có quyền nhu yếu quản trị Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh phân phối không thiếu và trung thực thông tin về tình hình và hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty ; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, thanh toán giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty ;
Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác ;
Nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty ;
Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, cầm đồ và những hình thức khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty ; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế sửa chữa thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty ;
Được chia một phần giá trị gia tài còn lại của công ty tương ứng với tỷ suất phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản ;
Quyền khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .
– Thành viên góp vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp ;

Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

Tuân thủ Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;
Nghĩa vụ khác theo pháp luật của Luật này và điều lệ công ty .

Trên đây là nội dung bài viết về Partnership là gì? hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.

Rate this post