Copy And Paste là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Copy And Paste là gì?

Copy And Paste là Sao chép và dán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Copy And Paste – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sao chép và dán là những lệnh trong một giao diện người dùng máy tính và là một trong những phương pháp truyền tài liệu từ nơi này đến nơi khác. cắt Không giống và dán, trong đó chuyển dời nội dung vào một vị trí mới, sao chép và dán tạo ra một bản sao trong vị trí mới. Sao chép và dán được cho phép sao chép tài liệu đơn thuần .

Giải thích ý nghĩa

Tương tự như cắt và dán kỹ thuật, hành động sao chép lựa chọn dữ liệu và lưu trữ nó trong một vị trí tạm thời thường được gọi là bộ nhớ tạm, mà thường vô hình cho người dùng. Khi lệnh dán được ban hành, các dữ liệu từ bộ nhớ tạm được chuyển đến vị trí cụ thể. Apple Lisa là hệ thống soạn thảo văn bản đầu tiên mà giới thiệu các khái niệm về một clipboard. Có rất nhiều ứng dụng mà hỗ trợ sao chép và dán các hoạt động, thường xuyên với tổ hợp phím, các tùy chọn thanh công cụ, menu thả xuống hoặc menu pop-up. Trong Windows và máy tính Macintosh dựa trên các tổ hợp phím Ctrl và “C” tạo hiệu ứng sao trong khi tổ hợp phím Ctrl và “V” tạo ra hiệu ứng dán. Những hành động này cũng có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một con chuột.

What is the Copy And Paste? – Definition

Copy and paste are commands in a computer user interface and are one method of transferring data from one location to another. Unlike cut and paste, which moves the contents to a new location, copy and paste creates a duplicate in the new location. Copy and paste enables simple data replication .

Understanding the Copy And Paste

Similar to the cut and paste technique, the copy action selects the data and stores it in a temporary location often known as the clipboard, which is usually invisible to the user. When the paste command is issued, the data from the clipboard is passed to the specific position. Apple Lisa is the first text editing system that introduced the concept of a clipboard. There are many applications which tư vấn copy and paste operations, often with key combinations, toolbar options, pulldown menus or pop-up menus. In Windows and Macintosh-based computers, the key combinations of Ctrl and ” C ” produces the copy effect whereas the key combination of Ctrl and ” V ” produces the paste effect. Thes e actions can also be done with the help of a mouse .

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Word
  • Word Processing (WP)
  • Word Processor
  • Copypasta
  • Copy Protection
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: Copy And Paste là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post