phản hồi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Các nhà thầu phản hồi đề xuất theo ngày và giờ đã đặt.

The bidders return a proposal by a set date and time.

WikiMatrix

Và từ đó chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào từ bà ta.

And we haven’t heard from her since .

ted2019

Thị trường chứng khoán luôn biến động, mang lại những phản hồi tiêu cực và tức thì.

Volatile stock market, getting negative feedback, it is also immediate.

QED

Vào năm 1992, Ball theo dõi phản hồi của dư luận xung quanh phiên tòa của Amy Fisher.

In 1992, Ball became preoccupied with the media circus around the Amy Fisher trial.

WikiMatrix

Các phản hồi phê bình lẫn thương mại đến bộ phim này đều là tiêu cực.

Critical and commercial response to the film was negative.

WikiMatrix

Ví dụ: Không phản hồi người dùng, đợi quá lâu để phản hồi người dùng

Examples : Failure to respond to the user, waiting an unreasonable period of time to respond to the user

support.google

Thứ hai, bạn có thể nhận được ý kiến phản hồi của giáo viên ngay lập tức.

Second, you may get immediate feedback from your teacher.

jw2019

Nhập phản hồi của bạn và chọn Gửi.

Enter your feedback and select Send.

support.google

Bohlen có phản hồi, “Ý tôi muốn nói là âm nhạc của Modern Talking sẽ còn sống mãi”.

Bohlen’s response: “I meant to say that the music of Modern Talking will live forever”.

WikiMatrix

Lần phân phát mã không được tính nếu phản hồi máy chủ quảng cáo là trống.

A code serve is not counted if the ad server response is empty .

support.google

Bộ phim nhận được nhiều phản hồi và đánh giá.

The movie got a lot of response and criticism.

WikiMatrix

” Tôi bắt đầu làm với người anh em họ của tôi, thông tin phản hồi, biểu đồ, ”

” I started making with my cousins, feedback, dashboards, “

QED

Giả sử người mua phản hồi với 2.000.000 lần hiển thị ở mức CPM 3,5 USD.

Suppose that the buyer replies with 2,000,000 impressions at at 3.50 USD CPM .

support.google

Đã 3 ngày rồi chúng tôi chưa được phản hồi từ địa phương.

We lose our option on the commune’s land in 3 days.

OpenSubtitles2018. v3

” Sự phản hồi cho đến bây giờ là rất tích cực .

” The response has been excellent so far. “

EVBNews

Họ có thể không thoải mái về việc cung cấp phản hồi tiêu cực cho nhân viên.

They may be uncomfortable about providing negative feedback to the employees.

WikiMatrix

“Beauty and the Beast” đã nhận được phản hồi rất tích cực từ các nhà phê bình.

Beauty & the Beast has received negative reviews from critics.

WikiMatrix

Lưu ý: Thông thường, bạn sẽ nhận được phản hồi sau tối đa 2 ngày làm việc.

Note : Typically, it takes up to two business days to receive a response .

support.google

Điều này sẽ làm cho quảng cáo gốc của bạn phản hồi khi giành chiến thắng.

This will make your native ads responsive when they win .

support.google

Về cơ bản, phản hồi quảng cáo bị rớt mà không hoàn tất quy trình.

Essentially, the ad response fell off without completion of the process .

support.google

Hãy báo cáo trường hợp vi phạm bằng mẫu phản hồi quảng cáo

Report the violation using the ad feedback form

support.google

Chúng ta nhận được phản hồi nào từ Nhà Trắng chưa?

Do we have any response from the White House?

OpenSubtitles2018. v3

Đội Alpha không phản hồi.

Alpha Team isn’t responding.

OpenSubtitles2018. v3

Phản hồi về chạy Bạn có thể cấu hình thông báo về chạy chương trình ở đây

Launch Feedback You can configure the application-launch feedback here

KDE40. 1

Năm 1932, ông xuất bản bài báo kinh điển về độ ổn định của bộ khuếch đại phản hồi.

In 1932, he published a classic paper on stability of feedback amplifiers.

WikiMatrix

Rate this post