phiên bản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Single sẽ có sẵn 3 phiên bản khác nhau: Limited Edition, Regular First Press Edition và Regular Edition.

The single will be released with three different types; limited edition, first pressed regular edition, and regular edition.

Bạn đang đọc: phiên bản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Phiên bản ứng dụng trước: Trả về phiên bản ứng dụng trước.

Previous application version: Returns the previous application version.

support.google

Phiên bản tiếng Anh được phát hành bởi Comics One vào tháng 10 năm 2003.

The English edition was released by Comics One in October 2003.

WikiMatrix

Phiên bản DVD/BD đã được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 17 tháng 7 năm 2010.

A DVD/BD of the movie was released in Japan on July 28, 2010.

WikiMatrix

Phiên bản dành cho Hoduras ” phải không?

” The Honduran Edition, ” right?

OpenSubtitles2018. v3

Một phiên bản khác được đăng thành 2 tập trên tạp chí hàng tháng Miracle Jump vào năm 2012.

An alternative version was serialized for two chapters in Shueisha’s monthly magazine Miracle Jump in 2012.

WikiMatrix

Tên lửa SLS cũng được nâng cấp theo thời gian với các phiên bản ngày càng mạnh hơn.

The SLS launch vehicle is to be upgraded over time with more powerful versions.

WikiMatrix

Nghiên cứu và phát triển của Office 2010 bắt đầu vào năm 2006, trước khi phát hành phiên bản Office 2007.

Research and development of Office 2010 began in 2006, before the release of its predecessor.

WikiMatrix

Phiên bản trên hệ PlayStation 3 cũng nhận được nhiều đánh giá cao.

The PlayStation 3 version received critical acclaim.

WikiMatrix

Hai phiên bản chỉnh sửa lại của bài hát được phát hành vào tháng 2 năm 2012.

Two revised versions of the song were released in February 2012.

WikiMatrix

Không đặt được phiên bản giao thức LDAP %

Cannot set LDAP protocol version %

KDE40. 1

P-43E Phiên bản trinh sát không ảnh đề xuất với động cơ R-1830-47 dựa trên P-43A-1.

P-43E Proposed photo-reconnaissance version with R-1830-47 engine; based on P-43A-1.

WikiMatrix

Office Starter 2010, một phiên bản mới của Office, đã thay thế Microsoft Works.

Office Starter 2010, a new edition of Office, replaced Microsoft Works.

WikiMatrix

Một phiên bản trực tiếp của đĩa đơn cũng đã được phát hành dưới dạng download.

A live version of the single was also made available for download.

WikiMatrix

Phiên bản mở rộng Empire: Total War: Warpath được phát hành vào tháng 10 năm 2009.

The expansion pack, Empire: Total War: Warpath, was released in October 2009.

WikiMatrix

Nó cũng bao gồm những mục từ không có trong các phiên bản ngôn ngữ khác.

It has several letters which do not appear in any other Arabic script.

WikiMatrix

Trong album (phiên bản chuẩn) có 13 bài hát, (phiên bản cao cấp) có 17 bài hát.

The album has 13 songs.

WikiMatrix

Sau đó phiên bản -D1 cũng được phát triển.

Later –D1 versions were also developed.

WikiMatrix

Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn.

Find out how to check and update your Android version.

support.google

Có hai phiên bản YouTube Music:

There are two versions of YouTube Music:

support.google

Cuối cùng, Bunkface đã phát hành phiên bản sạch đã được chấp thuận.

Eventually, Bunkface released a clean version which was approved.

WikiMatrix

Phiên bản tháng May năm 2017. ^ Niemiller; Near; and Fitzpatrick (2011).

Niemiller ; Near ; and Fitzpatrick ( 2011 ) .

WikiMatrix

Canadian Audax Phiên bản sửa đổi của Audax I cho RCAF; 1 chiếc cho Canada.

Canadian Audax Modified version of the Audax I for the RCAF; one built for Canada.

WikiMatrix

SF-5B Phiên bản huấn luyện hai chỗ của F-5B cho Tây Ban Nha.

SF-5B Two-seat training version of the F-5B for the Spanish Air Force.

WikiMatrix

NC.472 Phiên bản đề xuất lắp động cơ 447 kW (600 hp) Pratt & Whitney Wasp.

NC.472 Proposed version powered by 447 kW (600 hp) Pratt & Whitney R-1340 Wasp.

WikiMatrix

Rate this post