play trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

It turns out that regular Play-Doh that you buy at the store conducts electricity, and high school physics teachers have used that for years.

Nó chứng minh rằng cục bột nhào thông thường mà quý vị mua ở cửa hàng dẫn điện, và các giáo viên vật lý tại trường cấp ba đã sử dụng điều đó trong nhiều năm trời.

ted2019

The predecessor to Bremen, known as SV Werder, played its first ever match on 10 September 1899 against ASC 1898 Bremen coming away with a 1–0 victory.

Đội bóng tiền thân SV Werder chơi trận đấu đầu tiên của họ vào ngày 10 tháng 9 năm 1899 gặp ASC 1898 Bremen và ra về với chiến thắng 1-0.

WikiMatrix

She insisted that I play boules (a French bowling game) with him even though it was not my favorite game.

Bà luôn giục tôi chơi boules (môn bowling của Pháp) với cha, dù đây không là môn tôi thích nhất.

jw2019

She plays a gospel-singing wife of a pastor (Courtney B. Vance).

đóng vai người vợ hát thánh ca của một mục sư (Courtney B. Vance).

WikiMatrix

“(Console) port” is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.

“(Console) port” là một trò chơi ban đầu được thực hiện cho một console (giống như Wii hay Xbox 360) trước khi một phiên bản giống hệt nhau được tạo ra có thể được chơi trên một máy tính cá nhân hoặc bất kỳ nền tảng console khác.

WikiMatrix

This pseudonym was a play on his real name: Lewis was the anglicised form of Ludovicus, which was the Latin for Lutwidge, and Carroll an Irish surname similar to the Latin name Carolus, from which comes the name Charles.

Bút danh này là một phép chơi chữ của tên ông; Lewis là dạng tiếng Anh của Ludovicus- dạng La tinh của Lutwidge, và Carroll là dạng tiếng Anh của Carolus- dạng La tinh của Charles.

WikiMatrix

I don’t want gamers to regret the time they spent playing, time that I encouraged them to spend.

Tôi không muốn những game thủ phải hối tiếc về khoảng thời gian họ đã bỏ ra để chơi, khoảng thời gian mà tôi khuyến khích họ bỏ ra.

ted2019

He is known for playing the role of Smokey in F. Gary Gray’s Friday and as Detective James Carter in Brett Ratner’s Rush Hour film series.

Ông được biết đến với vai Smokey trong Friday và vai Detective James Carter trong loạt phim Rush Hour f.

WikiMatrix

Hermann Hyacinthe Ouédraogo (born 12 December 1981) is a Burkina Faso football player who is currently playing for Union Sportive de Ouagadougou.

Hermann Hyacinthe Ouédraogo (sinh ngày 12 tháng 12 năm 1981) là một cầu thủ bóng đá người Burkina Faso hiện tại thi đấu cho Union Sportive de Ouagadougou.

WikiMatrix

I used to play for the Bucs.

Tôi thường chơi cho Bucs.

OpenSubtitles2018. v3

Compared to chess, Go has both a larger board with more scope for play and longer games, and, on average, many more alternatives to consider per move.

So với cờ vua, cờ vây có cả một bàn cờ lớn hơn với nhiều phạm vi để chơi hơn và các ván đấu kéo dài hơn, và, tính trung bình, có rất nhiều lựa chọn thay thế để xem xét trong mỗi nước đi.

WikiMatrix

While still recording Toma Lá, Dá Cá, Adriana recorded the miniseries, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, playing singer Dalva de Oliveira.

Trong khi vẫn còn đang quay Toma Lá, Dá Cá, Adriana đồng thời cũng quay trong chuỗi phim ngắn, Dalva e Herivelto – Uma Canção de Amor, với vai ca sĩ Dalva de Oliveira.

WikiMatrix

This article lists the squads for the 1996 AFC Asian Cup played in United Arab Emirates.

Đây là danh sách các đội hình tham dự Cúp bóng đá châu Á 1996 diễn ra ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

WikiMatrix

The Rothschilds also played a significant part in the funding of Israel’s governmental infrastructure.

Nhà Rothschild cũng đóng 1 vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nhà nước Israel.

WikiMatrix

In 2009 and 2010 she played Bianca in Caras & Bocas, one of the main characters of the story.

Trong năm 2009 và 2010, cô đóng vai Bianca trong Caras & Bocas, một trong những nhân vật chính của câu chuyện.

WikiMatrix

Ubido has played cub football in Nigeria for Heartland.

Ubido chơi bóng ở Nigeria cho Heartland.

WikiMatrix

You ever learn how to play the piano?

Cậu đã bao giờ học chơi piano chưa?

OpenSubtitles2018. v3

Having played at Greenhouse Field for two years at the start, they moved to The Berristers for thirty-three seasons and in 1991 they moved to Kiln Park.

Sau khi chơi ở Greenhouse Field 2 năm đầu tiên, họ chuyển đến The Berristers trong suốt 33 mùa giải tiếp theo và năm 1991, đội bóng chuyển đến Kiln Park.

WikiMatrix

As a group, they decide to have a potluck meal that Sunday after church, start playing volleyball on Thursday nights, make a calendar for attending the temple, and plan how to help youth get to activities.

Họ quyết định chung với cả nhóm là có một bữa ăn vào ngày Chủ Nhật đó sau nhà thờ, bắt đầu chơi bóng chuyền vào tối thứ Năm, lập lịch trình đi tham dự đền thờ, và hoạch định cách giúp giới trẻ đi tham dự các buổi sinh hoạt.

LDS

Come on, let’s have a little play.

Có thật không muốn động thủ không?

OpenSubtitles2018. v3

He’d want us to play them.

Anh ấy muốn con nghe nó.

OpenSubtitles2018. v3

After lights out, the orderlies play cards in here.

Sau khi đèn tắt, những hộ lý chơi bài ở đây

OpenSubtitles2018. v3

Production duo Absolute incorporated a mix of pop and R&B into the song, which includes a harmonica solo, played by Judd Lander.

Bộ đôi sản xuất đã kết hợp những giai điệu của pop và R&B vào bài hát, trong đó bao gồm một màn độc tấu kèn harmonica, được thể hiện bởi Judd Lander.

WikiMatrix

In the 20th century, architect Frits Peutz played a major role in shaping the city as we know it today.

Đầu thế kỷ 20, kiến trúc sư Frits Peutz đã có vai trò lớn trong việc quy hoạch thành phố như thời nay .

WikiMatrix

Are we artillery observers or are we playing cards?

Ta đang nghiên cứu pháo hay đang chơi bài?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post