Vai trò của Giám đốc chương trình – Role of the Program Manager

Giám đốc chương trình ( Program Manager ) chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị một nhóm những dự án Bất Động Sản tương quan. Các dự án Bất Động Sản được kết hợp thành những chương trình để cung ứng trấn áp, tương hỗ và hướng dẫn phối hợp. Giám đốc chương trình thao tác để cung ứng những tiềm năng của dự án Bất Động Sản và chương trình .

Program Manager là ai?

Giám đốc chương trình (Program Manager) là người được tổ chức thực hiện ủy quyền để lãnh đạo nhóm hoặc các nhóm chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu của chương trình. Giám đốc chương trình duy trì trách nhiệm lãnh đạo, chỉ dẫn và thực hiện chương trình và xây dựng một đội nhóm chương trình có khả năng đạt được các mục tiêu của chương trình và mang lại lợi ích chương trình dự đoán.

Vai trò của Giám đốc chương trình khác với vai trò của Giám đốc dự án Bất Động Sản. Sự độc lạ giữa những vai trò này dựa trên sự độc lạ cơ bản giữa những dự án Bất Động Sản và chương trình và giữa quản trị dự án Bất Động Sản và quản trị chương trình như được miêu tả ở Project vs. Program vs. Portfolio

Trong những chương trình, người ta nhận ra rằng những phương tiện đi lại tốt nhất để mang lại quyền lợi ( trải qua những dự án Bất Động Sản, chương trình con và những việc làm khác ) hoàn toàn có thể không chắc như đinh. Các tác dụng hoặc đầu ra được tạo ra bởi những thành phần của chương trình hoàn toàn có thể không hề đoán trước và không trấn áp được. Do đó, những chương trình nên được quản trị theo cách nhận ra nhu yếu tiềm năng để kiểm soát và điều chỉnh những kế hoạch và kế hoạch trong quy trình triển khai chương trình để tối ưu hóa việc cung ứng quyền lợi. Vai trò chính của Giám đốc chương trình là giám sát những hiệu quả và đầu ra của những hoạt động giải trí của một cấu phần chương trình và bảo vệ rằng chương trình thích nghi với chúng. Các Giám đốc chương trình bảo vệ rằng những thành phần chương trình được kiểm soát và điều chỉnh theo nhu yếu để cung ứng những tiềm năng kế hoạch của tổ chức triển khai .

Giám đốc chương trình cũng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị hoặc điều phối việc quản trị những yếu tố phức tạp hoàn toàn có thể phát sinh khi những chương trình tìm cách mang lại quyền lợi. Những yếu tố như vậy hoàn toàn có thể xuất phát từ sự không chắc như đinh tương quan đến tác dụng, hoạt động giải trí, kế hoạch tổ chức triển khai, cung ứng nguồn lực, môi trường tự nhiên bên ngoài, mạng lưới hệ thống quản trị tổ chức triển khai, hoặc kỳ vọng và động lực của những bên tương quan của chương trình .

Vai trò của Program Manager

Nói chung, Giám đốc chương trình được mong đợi sẽ :

  • Làm việc trong 5 lĩnh vực Quản lý Chương trình là: Căn chỉnh Chiến lược Chương trình (Program Strategy Alignment), Quản lý Lợi ích Chương trình (Program Benefits Management), Quản lý sự tham gia của các bên liên quan trong Chương trình (Program Stakeholder Engagement), Quản trị Chương trình (Program Governance), và Quản lý Vòng đời Chương trình (Program Life Cycle Management).
  • Tương tác với các Giám đốc dự án và các Giám đốc chương trình khác để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn về các sáng kiến ​​cá nhân được thực hiện để hỗ trợ một chương trình.
  • Tương tác với các Giám đốc danh mục để đảm bảo rằng các chương trình được cung cấp các nguồn lực và ưu tiên phù hợp.
  • Phối hợp với các cơ quan quản trị, các nhà tài trợ và, (nếu có), văn phòng quản lý chương trình để đảm bảo chương trình tiếp tục phù hợp với chiến lược tổ chức và hỗ trợ tổ chức liên tục.
  • Tương tác với các Giám đốc vận hành và các bên liên quan để đảm bảo rằng các chương trình nhận được hỗ trợ vận hành phù hợp và các lợi ích mà chương trình mang lại có thể được duy trì một cách hiệu quả.
  • Đảm bảo rằng tầm quan trọng của từng thành phần trong chương trình được công nhận và hiểu rõ.
  • Đảm bảo rằng cấu trúc chương trình tổng thể và các quy trình quản lý chương trình được áp dụng cho phép đội nhóm chương trình và đội nhóm các cấu phần hoàn thành thành công công việc và mang lại lợi ích dự đoán.
  • Tích hợp các giao phẩm, kết quả và lợi ích của các cấu phần của chương trình vào sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả của chương trình, do đó chương trình mang lại lợi ích dự định.
  • Cung cấp sự lãnh đạo hiệu quả và phù hợp cho các đội nhóm chương trình.
  • Các Giám đốc chương trình làm việc để đảm bảo rằng các dự án, các chương trình khác và các hoạt động của chương trình được tổ chức và thực hiện một cách nhất quán và được thực hiện trong các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Xem thêm

Quản lý chương trình là gì ? What is Program Management ?Vai trò của Nhà hỗ trợ vốn – Role of the Project SponsorVai trò của Giám đốc công dụng trong quản trị dự án Bất Động Sản – Role of the Functional ManagerVai trò của StakeholdersVai trò của đội dự án Bất Động Sản – Role of the Project Team

Vai trò của Giám đốc dự án – Role of the Project Manager

Vai trò của Giám đốc chương trình – Role of the Program Manager

Rate this post