quả thông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

No, nhưng tớ muốn mấy quả thông kia.

No, but I want the pine cones.

OpenSubtitles2018. v3

Quả thông nhé?

Pine cone?

OpenSubtitles2018. v3

Nó như là có # quả thông đâm vào mông vậy

It is like having a pine cone shoved up my ass

opensubtitles2

Nó như là có 1 quả thông đâm vào mông vậy.

This is like having a pine cone shoved in my ass.

OpenSubtitles2018. v3

1 quả thông!

An acorn!

OpenSubtitles2018. v3

Cậu ấy thích quả thông.

She likes acorns.

OpenSubtitles2018. v3

Sao lại có quả thông ở đây?

Why is this acorn here?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu âm mưu là vậy thì quả thông minh đấy.

If that’s the play, that’d be smart.

OpenSubtitles2018. v3

Đa số trẻ em có thể chơi với bất cứ thứ gì chúng tìm thấy như quả thông hay đá.

Most children have been said to play with whatever they can find, such as sticks and rocks.

WikiMatrix

• Thực hiện Nghị quyết 11 bắt đầu có kết quả thông qua chỉ số lạm phát giảm dần qua từng tháng.

• Implementation of Resolution 11 is starting to show results, with monthon-month inflation abating.

worldbank.org

Nếu hai ông ấy đến, báo cho họ biết cái gì đã xảy đến với ta, bảo họ đợi ở quán Quả thông.

If they come, tell them what’s happened to me and that they should wait for me at the Pine Cone.

Literature

Nếu hai ông ấy đến, báo cho họ biết cái gì đã xảy đến với ta, bảo họ đợi ở quán Quả thông.

If they come, tell them what’s happened, and ask them to wait for me at the Pomme-dePin cabaret.

Literature

Kế hoạch ở đây là phải giành được các thành phần gốc Đức một cách chậm rãi hiệu quả, thông qua quá trình giáo dục.

The plan was to win the Germanic elements over slowly, through education.

WikiMatrix

Mỗi lứa chim mẹ đẻ khoảng 3-8 quả trứng, thông thường là 4-6 quả.

Around three to eight eggs are laid, with the usual number being four to six.

WikiMatrix

Giờ đây, tôi phải thừa nhận rằng bị một con chồn hôi xịt vào người không phải là một hậu quả thông thường của tội lỗi.

Now, I must admit that being sprayed by a skunk is not a common consequence of sin.

LDS

Sau đó, nếu chúng ta muốn biết kết quả theo (môđun x), chúng ta chia kết quả thông thường cho x và ghi lại số dư.

Second, if we want to know the answer in (mod x), we divide the normal answer by x and note the remainder.

Literature

Một lần như thế này, tụi em đang săn tìm quả thông thì anh ấy bị kẹt cái đầu bự chảng vào một thân cây rỗng.

Like this one time, we were hunting for pine nuts and he stuck his big head inside a hollow tree.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng chúng không thể cất giữ được hết những quả thông; những con gấu nâu và gấu đen rất yêu thích việc tìm kiếm những đống rác.

But they don’t get to keep all of them ; grizzlies and black bears love finding middens .

QED

Minh họa này cũng nói đến thông điệp Nước Trời và kết quảthông điệp ấy mang lại.

This illustration also refers to the Kingdom message and what it produces.

jw2019

Đây là cách mà việc này xảy ra: sử dụng chiếc mỏ rất khỏe của mình, chim bổ hạt mổ quả thông trên ngọn cây, để tách những cái hạt ra.

Here’s how it works: using her powerful beak, the nutcracker picks apart a cone in a treetop, pulling out the seeds.

QED

(Công-vụ các Sứ-đồ 2:36) Kết quả thông điệp của Phi-e-rơ được thánh linh soi dẫn là khoảng ba ngàn người đã “nhận lời đó” và làm báp têm.

(Acts 2:36) As a result of Peter’s spirit-inspired message, about three thousand persons “embraced his word heartily” and got baptized.

jw2019

Tất cả các giai đoạn phát sinh chi phí để đảm bảo chuyển tiền hiệu quả, thông tin, lưu trữ sản phẩm và vận chuyển đến người tiêu dùng cuối cùng.

All the stages incur costs to ensure the efficient transfer of funds, information, storage of the product and transportation to the final consumer.

WikiMatrix

Khi một đứa bé lớn lên trong một gia đình “vô-tình”, hậu quả thông thường là khi trưởng thành nó sẽ thấy khó để tin tưởng người khác (II Ti-mô-thê 3:3).

When a child grows up in a family where there is “no natural affection,” a common result is the inability to trust others in adulthood.—2 Timothy 3:3.

jw2019

Mục tiêu là để giúp người mua tiềm năng và / hoặc đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ hướng dẫn hiệu quả thông qua quá trình lựa chọn và mua sản phẩm.

The goal is to help the potential buyer and / or the sales representative or service agent to efficiently guide through the product selection and purchasing process.

WikiMatrix

Một sách tham khảo về y khoa có nói: “Hậu quả thông thường nhất là có hại: không phát triển được, không chống được sự nhiễm trùng vặt, thiếu sức lực và tính chủ động”.

“The commonest picture,” says one medical reference work, “is a negative one: failure to thrive, failure to resist trivial infection, lack of energy or initiative.”

jw2019

Rate this post