Nghị định số 150/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

CHÍNH PHỦ

 _____________

Số: 150/2007/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc


________________________

Thành Phố Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về huấn luyện quân
nhân dự bị hạng hai

_________

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001 ;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ngày 30 tháng 12 năm 1981, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ngày 21 tháng 12 năm 1990, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;
Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996 ;
Xét đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


 


Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

1. Nghị định này pháp luật về đối tượng người tiêu dùng, nhu yếu giảng dạy quân nhân dự bị hạng hai ; tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo quân nhân dự bị hạng hai chuyển thành quân nhân dự bị hạng một ; nghĩa vụ và trách nhiệm trong tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, chính sách chủ trương và kinh phí đầu tư bảo vệ cho việc huấn luyện và đào tạo quân nhân dự bị hạng hai .
2. Việc tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy nâng cao chất lượng quân nhân dự bị hạng hai đã sắp xếp trong những đơn vị chức năng dự bị động viên triển khai theo pháp luật của pháp lý hiện hành .

Điều 2. Đối tượng gọi
tham gia huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

1. Hạ sĩ quan và binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn nhưng đã ship hàng tại ngũ dưới sáu tháng .
2. Công dân nam chưa ship hàng tại ngũ từ 26 tuổi trở lên được chuyển sang ngạch dự bị .
3. Công dân nữ đã ĐK nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo lao lý tại Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược .

Điều 3. Yêu cầu huấn
luyện

Huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai phải đúng đối tượng người tiêu dùng, đủ số lượng và thời hạn, đúng nội dung, chương trình lao lý cho từng đối tượng người dùng, tương thích với nhu yếu, trách nhiệm thiết kế xây dựng lực lượng dự bị động viên và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Quân đội .

 

Chương II

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG HAI CHUYỂN THÀNH QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG MỘT

Điều 4. Giao chỉ tiêu
huấn luyện

1. Hàng năm, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động giao chỉ tiêu cho Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ) và những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ( sau đây gọi chung là Bộ, ngành ) tuyển chọn quân nhân dự bị hạng hai giao cho những đơn vị chức năng quân đội đào tạo và giảng dạy chuyển thành quân nhân dự bị hạng một .
2. Căn cứ quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là cấp huyện ) chỉ tiêu tuyển chọn và gọi quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu đào tạo và giảng dạy ; người đứng đầu những Bộ, ngành giao chỉ tiêu tuyển chọn quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu giảng dạy cho những đơn vị chức năng thường trực .
3. Căn cứ quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng thường trực những Bộ, ngành có quân nhân dự bị hạng hai ĐK nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược trên địa phận huyện, chỉ huy trưởng quân sự chiến lược cấp huyện gọi từng quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu để chuyển giao cho những đơn vị chức năng quân đội được giao trách nhiệm giảng dạy .

Điều 5. Tiêu chuẩn
tuyển chọn nam quân nhân dự bị hạng hai tập trung huấn luyện để chuyển
thành quân nhân dự bị hạng một

1. Nam quân nhân dự bị hạng hai đến hết 35 tuổi .
2. Tiêu chuẩn chính trị, sức khoẻ như tiêu chuẩn chính trị, sức khoẻ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm do Bộ Quốc phòng hướng dẫn .
3. Tiêu chuẩn trình độ văn hoá : từ lớp 8 trở lên, những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa được tuyển chọn một số ít quân nhân dự bị hạng hai có trình độ văn hoá cấp tiểu học .

Điều 6. Nội dung huấn
luyện

Nội dung huấn luyện và đào tạo quân nhân dự bị hạng hai chuyển thành quân nhân dự bị hạng một gồm có giáo dục chính trị, pháp lý, đào tạo và giảng dạy quân sự chiến lược, phục vụ hầu cần, kỹ thuật. Nội dung và chương trình huấn luyện và đào tạo đơn cử do Bộ Quốc phòng lao lý .

Điều 7. Quản lý quân
nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện

Trong thời hạn tập trung chuyên sâu giảng dạy, quân nhân dự bị hạng hai chịu sự quản trị của những đơn vị chức năng Quân đội được giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy và triển khai những pháp luật tại Điều lệnh quản trị bộ đội của Quân đội nhân dân Nước Ta .

Điều 8. Thời gian
huấn luyện

1. Thời gian giảng dạy quân nhân dự bị hạng hai để chuyển thành quân nhân dự bị hạng một là sáu tháng. Số lần huấn luyện và đào tạo, thời hạn huấn luyện và đào tạo mỗi lần do Bộ Quốc phòng lao lý, nhưng một năm không quá hai lần tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo .
2. Nam quân nhân dự bị hạng hai có thời hạn giảng dạy tập trung chuyên sâu đủ sáu tháng thì được chuyển thành quân nhân dự bị hạng một. Ban Chỉ huy quân sự chiến lược cấp huyện làm thủ tục ĐK chuyển hạng và cấp giấy ghi nhận quân nhân dự bị hạng một theo lao lý tại Nghị định số 83/2001 / NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của nhà nước về ĐK nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .

 Chương
III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC
CƠ QUAN TRONG VIỆC TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN QUÂN NHÂN DỰ BỊ  HẠNG HAI


 

Điều 9. Bộ Quốc phòng

1. Hàng năm, Bộ Quốc phòng thiết kế xây dựng chỉ tiêu huấn luyện và đào tạo quân nhân dự bị hạng hai, trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .
2. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển chọn và gọi quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu giảng dạy trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Điều 10. Các Bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy và tổ chức triển khai tuyển chọn quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu giảng dạy chuyển thành quân nhân dự bị hạng một theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng .
2. Các Bộ, ngành được Thủ tướng nhà nước giao chỉ tiêu đào tạo và giảng dạy đơn vị chức năng trình độ dự bị có quân nhân dự bị hạng hai chủ trì, phối hợp với những đơn vị chức năng thường trực của quân đội được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu đảm nhiệm đơn vị chức năng trình độ dự bị của Bộ, ngành để tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo .

 

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ
KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO HUẤN LUYỆN QUÂN NHÂN DỰ BỊ HẠNG HAI


 

Điều 11. Chế độ chính
sách

Trong thời hạn tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo, quân nhân dự bị hạng hai được hưởng những chính sách chủ trương lao lý tại Nghị định số 39 / CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Nghị định số 17/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 của nhà nước về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Điều lệ ship hàng của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Nước Ta phát hành kèm theo Nghị định số 54 / CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của nhà nước ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn đơn cử việc triển khai .

Điều 12. Kinh phí bảo
đảm

1. Ngân sách chi tiêu nhà nước cấp cho Bộ Quốc phòng bảo vệ chi cho những nội dung :
a ) Chi phụ cấp cho quân nhân dự bị hạng hai thuộc diện không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ;
b ) Chi ăn, ở, quân trang, vật dụng hoạt động và sinh hoạt cho quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo ;
c ) Chi công tác làm việc tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ;

d) Chi cho các nội dung
khác liên quan đến huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai.

2. Chi tiêu nhà nước cấp cho những Bộ, ngành chi cho những nội dung :
a ) Chi tổ chức triển khai tuyển chọn quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu giảng dạy ;
b ) Chi đào tạo và giảng dạy đơn vị chức năng trình độ dự bị thuộc chỉ tiêu Thủ tướng nhà nước giao cho những Bộ, ngành .
3. Ngân sách chi tiêu địa phương bảo vệ chi cho những nội dung :
a ) Chi tổ chức triển khai tuyển chọn và gọi quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu giảng dạy ;
b ) Chi trợ cấp mái ấm gia đình quân nhân dự bị hạng hai trong thời hạn tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo ;
c ) Chi công tác làm việc đào tạo và giảng dạy quân nhân dự bị hạng hai thuộc chỉ tiêu Thủ tướng nhà nước giao cho địa phương đào tạo và giảng dạy bằng nguồn ngân sách địa phương gồm : chi công tác làm việc tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo ; chi phụ cấp cho quân nhân dự bị thuộc diện không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ; chi ăn, ở, vật dụng hoạt động và sinh hoạt cho quân nhân dự bị ; chi những nội dung khác tương quan đến huấn luyện và đào tạo quân nhân dự bị hạng hai .

 

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ
VI PHẠM


Điều 13. Khen thưởng

Tổ chức, cá thể có thành tích trong tuyển chọn và gọi quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu đào tạo và giảng dạy và trong quy trình huấn luyện và đào tạo thì được khen thưởng theo chính sách hiện hành của Nhà nước .

Điều 14. Xử lý vi
phạm

Người nào có hành vi trốn tránh, cản trở, chống lại việc tuyển chọn và gọi quân nhân dự bị hạng hai tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo ; thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ; tận dụng chức vụ, quyền hạn làm trái lao lý hoặc bao che cho người vi phạm pháp luật của Nghị định này, thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 


Điều 15. Hiệu lực thi
hành

Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các lao lý trước đây trái với pháp luật của Nghị định này đều bãi bỏ .


Điều 16. Trách nhiệm thi
hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. / .


Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP ;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng ;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh ,
thành phố thường trực Trung ương ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Toà án nhân dân tối cao ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Website nhà nước ,
Người phát ngôn của Thủ tướng nhà nước ,
những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công báo ;
– Lưu : Văn thư, NC ( 5 b ). A .

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Tấn
Dũng

Rate this post