quạt tay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ví dụ như một bức tranh của Claude Monet có tựa đề La Japonaise miêu tả người vợ của Monet đang mặc một bộ kimono với quạt tay Nhật Bản xuất hiện trên phần phông nền.

For example, an 1876 painting by Claude Monet entitled La Japonaise depicts Monet’s wife wearing a kimono, with Japanese hand fans shown in the background.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy bây giờ bằng cách vô hiệu hóa một nửa cánh quạt (vỗ tay)

We’re going to demonstrate this to you now by disabling one of its halves.

ted2019

Các cửa hàng bán chúng có thể chuyên về các sản phẩm như quạt cầm tay, hoặc cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng.

Shops that sold them might specialize in products such as hand-held fans, or offer a diverse selection.

WikiMatrix

Các ấn bản đặc biệt bao gồm surimono, các bản in chất lượng cao với số lượng giới hạn dành cho những người sành sỏi, trong đó có một bài thơ kyōka năm dòng thường là một phần của thiết kế; và uchiwa-e được in lên quạt tay, thường được lắp cán.

Specialized prints included surimono, deluxe, limited-edition prints aimed at connoisseurs, of which a five-line kyōka poem was usually part of the design; and uchiwa-e printed hand fans, which often suffer from having been handled.

WikiMatrix

Sản phẩm chính của công ty là Pantone Guides, bao gồm nhiều miếng giấy bìa nhỏ (kích thước vào khoảng 6×2 inches hoặc 15×5 cm), trên mỗi trang bìa được in dãy các ô màu mẫu có điểm giống nhau và ghép thành hình một cái quạt cầm tay.

The company’s primary products include the Pantone Guides, which consist of a large number of small (approximately 6×2 inches or 15×5 cm) thin cardboard sheets, printed on one side with a series of related color swatches and then bound into a small “fan deck”.

WikiMatrix

Em sẽ để anh nắm tay em, phía dưới cái quạt.

I shall let you hold my hand, underneath my fan.

OpenSubtitles2018. v3

Rotor chính có thể gấp lại bằng tay; các cánh quạt được gắn giữa những đĩa gia cố bằng sợi carbon, đầu rotor được làm bằng sợi elastomer.

The main rotor can be manually folded; the blades are mounted between carbon-fibre-reinforced plates, the rotor head is constructed from fibre elastomers.

WikiMatrix

Một số loại thuyền kayak hiện đại thay đổi đáng kể so với thiết kế truyền thống nhưng vẫn giữ thiết kế cơ bản của một chiếc kayak, ví dụ trong việc loại bỏ buồng lái của các chỗ ngồi chèo trên thuyền (thuyền kayak “seat-on-top”); buồng không khí xung quanh thuyền được làm phồng lên; thay thế vỏ đơn bằng vỏ đôi (“W” kayak), và thay thế mái chèo bằng tay với các thiết bị hỗ trợ khác, ví dụ như cánh quạt chạy bằng động đạp bằng chân.

Some modern boats vary considerably from a traditional design but still claim the title “kayak”, for instance in eliminating the cockpit by seating the paddler on top of the boat (“sit-on-top” kayaks); having inflated air chambers surrounding the boat; replacing the single hull by twin hulls, and replacing paddles with other human-powered propulsion methods, such as foot-powered rotational propellers and “flippers“.

WikiMatrix

Rate this post