que diêm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mặt khác, chỉ cần bạn đốt một que diêm thôi, toàn bộ hành tinh sẽ nổ tung.

On the other hand, if you light a match the whole planet will blow up .

QED

Châm que diêm là được.

And then just put the match in.

OpenSubtitles2018. v3

Trước khi que diêm này tắt mà chưa có câu trả lời.

If you do not comply before this burns out, you’ll die one by one.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy kiếm tra những que diêm này.

See if these match.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi quẹt một que diêm trên một tảng đá và đốt đám cỏ khô của tháng Sáu.

I struck a match on a rock and set the parched June grass ablaze.

LDS

” Được mà. ” Và rôi ông ấy quẹt que diêm.

” It might. ” And he lights the match.

OpenSubtitles2018. v3

Bật một que diêm.

Strike a match.

OpenSubtitles2018. v3

Em cần vài que diêm.

And I need some matches.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ không bật que diêm nào hết.

We ain’t lighting no matches.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi cần một que diêm.

And I’ll need one match.

OpenSubtitles2018. v3

Cô thắp một que diêm khác .

She lighted another match .

EVBNews

Ông không được phép chơi với que diêm.

I’m not supposed to play with matches.

OpenSubtitles2018. v3

Que diêm cuối cùng của tao!

Hold it, boys.

OpenSubtitles2018. v3

Một que diêm, một khẩu súng, và một thằng ngu.

One match, one pistol, and one idiot.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đưa cho các bạn một cây nên, vài cái đinh bấm và vài que diêm.

I give you a candle, some thumbtacks and some matches.

ted2019

Trước hết, bạn ấy là người đã mang cây pháo lớn và các que diêm đến nhà thờ.

He was the one who brought the big firecracker and the matches to the church in the first place.

LDS

Người chồng quẹt một que diêm và châm nến .

Her husband struck a match and lit the candle .

EVBNews

Mấy que diêm này chỉ có một ván quẹt.

Those only have the one.

OpenSubtitles2018. v3

Khẩu súng mà cậu vừa quẹt que diêm đẹp đó.

That’s a pretty nice gun you’re scratching those matches on.

OpenSubtitles2018. v3

Nnư trước khi que diêm này cháy hết mà không có cậu

See what this is Someday will die

QED

Liz đã hỏi về sungnyang (que diêm) thay vì sungkyung (Kinh Thánh).

Liz had asked for sungnyang (matches) instead of sungkyung, the word for “Bible.”

jw2019

Chỉ một que diêm.

One match.

OpenSubtitles2018. v3

Không nghi ngờ gì, hắn đã bất cẩn với que diêm.

No doubt, he was careless with matches.

OpenSubtitles2018. v3

Những que diêm thì nguy hiểm, nhưng những lá bài là tai họa.

Matches were dangerous, but cards were fatal.

Literature

Ngươi tìm que diêm ở đâu vậy?

Where’d you find the match?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post