RBA LÀ GÌ?

RBA ( Responsible Business Alliance ) – Quy tắc ứng xử của liên minh doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm, trước kia là Electronic Industry Citizenship Coalition ( EICC ) .

Vậy RBA là gì?

RBA đưa ra những tiêu chuẩn để bảo vệ rằng điều kiện kèm theo thao tác trong ngành hoặc những ngành điện tử, trong đó điện tử là thành phần chính yếu và những chuỗi đáp ứng của ngành được bảo đảm an toàn, người lao động được đối xử tôn trọng và đàng hoàng, và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại được triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường và có đạo đức .

Được coi là một phần của ngành điện tử và trong phạm vi Quy tắc này là tất cả các tổ chức có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể  ược bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Bạn đang đọc: RBA LÀ GÌ?

Để trải qua Quy Tắc và trở thành một bên tham gia ( ” Bên Tham Gia ” ), doanh nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ Quy Tắc và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Quy Tắc và những tiêu chuẩn thiết lập trong Quy Tắc tương thích với một mạng lưới hệ thống quản trị tại đây .
RBA cam kết lấy quan điểm góp phần liên tục từ những bên tương quan trong quy trình liên tục tăng trưởng và triển khai những Quy Tắc Ứng Xử .
Quy Tắc gồm có 5 phần :

 • Phần A, B và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn về Lao động, Y tế và An toàn và Môi trường;
 • Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh;
 • Phần E vạch ra các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Quy Tắc này.

RBA là gì? Tư vấn RBA

Nôi dung của bộ quy tắc ứng xử RBA gồm có :

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG

 1. Tự Do Lựa Chọn Việc Làm
 2. Người Lao Động Trẻ Tuổi
 3. Giờ Làm Việc
 4. Tiền Lương và Phúc Lợi
 5. Đối Xử Nhân Đạo
 6. Không Phân Biệt Đối Xử
 7. Tự Do Lập Hội

B. SỨC KHỎE và AN TOÀN

 1. An Toàn Lao Động
 2. Chuẩn Bị Cho Tình Huống Khẩn Cấp
 3. Thương Tích và Bệnh Nghề Nghiệp
 4. Vệ Sinh Công Nghiệp
 5. Công Việc Đòi Hỏi Thể Chất
 6. Bảo Vệ Máy Móc
 7. Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở
 8. Phổ Biến Về Sức Khỏe và An Toàn

C. MÔI TRƯỜNG

 1. Giấy Phép và Báo Cáo Môi Trường
 2. Phòng Chống Ô Nhiễm và Giảm Sử Dụng Tài Nguyên
 3. Các Chất Độc Hại
 4. Chất Thải Rắn
 5. Phát Thải Ra Không Khí
 6. Hạn Chế Vật Liệu
 7. Quản Lý Nước
 8. Tiêu Thụ Năng Lượng và Phát Thải Khí Nhà Kính

D. ĐẠO ĐỨC

 1. Liêm Chính Trong Kinh Doanh
 2. Lợi Thế Không Chính Đáng
 3. Công Bố Thông Tin
 4. Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ
 5. Kinh Doanh, Quảng Cáo và Cạnh Tranh Công Bằng
 6. Bảo Vệ Danh Tính và Không Trả Đũa
 7. Tìm Nguồn Cung Ứng Khoáng Sản Có Trách Nhiệm
 8. Quyền Riêng Tư

E. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 1. Cam Kết Của Công Ty
 2. Trách Nhiệm Và Trách Nhiệm Giải Trình Của Ban Quản Lý
 3. Yêu Cầu Pháp Lý và Của Khách Hàng
 4. Đánh Giá Rủi Ro và Quản Lý Rủi Ro
 5. Mục Tiêu Cải Thiện
 6. Đào Tạo
 7. Trao Đổi Thông Tin
 8. Phản Hồi, Tham Gia và Khiếu Nại của Nhân Viên
 9. Kiểm Toán và Đánh Giá
 10. Quy Trình Hành Động Khắc Phục
 11. Tài Liệu và Hồ Sơ
 12. Trách Nhiệm của Nhà Cung Cấp
Rate this post