SQC hay SPC công cụ quản lý để kiểm soát chất lượng

Kiểm soát quy trình bằng thống kê ( SPC – Statistical process control ) được định nghĩa là việc sử dụng những kỹ thuật thống kê để trấn áp một quy trình hoặc giải pháp sản xuất. Các công cụ và thủ tục SPC hoàn toàn có thể giúp bạn trấn áp trạng thái của quy trình tiến độ, phát hiện những yếu tố trong mạng lưới hệ thống nội bộ và tìm giải pháp cho những yếu tố sản xuất. Kiểm soát quy trình bằng thống kê thường được sử dụng thay thế sửa chữa cho trấn áp chất lượng bằng thống kê ( SQC – statistical quality control ) .

1. Công dụng

Các phương pháp kiểm soát quá trình thống kê (SPC) đã được công nhận rộng rãi là phương pháp tiếp cận hiệu quả để kiểm soát và chẩn đoán quá trình. Kiểm soát quá trình thống kê cung cấp việc sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật thống kê ở mọi giai đoạn của sản xuất. Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) nhằm mục đích kiểm soát các đặc tính chất lượng trên các phương pháp, máy móc, sản phẩm, thiết bị cho cả công ty và người vận hành. Một số kỹ thuật đơn giản như “bảy công cụ kiểm soát chất lượng (QC) cơ bản” cung cấp một cách rất có giá trị và hiệu quả về chi phí để đạt được những mục tiêu này. Tuy nhiên, để làm cho chúng thành công như các công cụ giải quyết vấn đề và hiệu quả về chi phí, cần phải có cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cao nhất. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) là một trong những công cụ quan trọng trong kiểm soát chất lượng (QC). Để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng và năng suất của sản phẩm hoặc quá trình là điều bắt buộc đối với bất kỳ công ty nào.

2. 7 công cụ kiểm soát chất lượng

CÁC CÔNG CỤ
ÁP DỤNG

Mẫu thu thập dữ liệu
(data collection form)
Ghi chép dữ liệu, tạo một hình ảnh đầy đủ về các sự kiện, dữ liệu.

CÁC CÔNG CỤ ĐỐI VỚI CÁC DỮ LIỆU MÔ TẢ

Biểu đồ tương hợp (Affinity Diagram)
Sắp xếp một tập hợp lớn những ý tưởng, những quan điểm thành những nhóm có chủ đề riêng.
Phân tích, đánh giá thực trạng của một tổ chức (Benchmarking)
So sánh một quá trình, một khía cạnh hay vị thế cạnh tranh và xác định khả năng cải tiến chất lượng.
Vận dụng trí tuệ tập thể ( Brainstorming)
Xúc tiến khai thác mọi tiềm năng trí tuệ của toàn thể các thành viên để giải quyết các vấn đề và tạo ra khả năng cải tiến chất lượng.

Sơ đồ nhân quả ( Cause – and – Effect Diagram) 
Phân tích, tìm các nguyên nhân gây ra NC, trục trặc, tổn thất. Xác định mức độ của các nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu.

Lưu đồ (Flow – chart)
Mô tả tiến trình, thứ tự các công việc, các quá trình cần tuân thủ. Từ đó tạo khả năng thiết kế lại các quá trình.

Biểu đồ kiểm soát (Control chart)
Chuẩn đoán: lượng giá tính ổn định của quá trình.
Kiểm soát: xác định khi nào cần điều chỉnh quá trình, khi nào cần duy trì quá trình.
Quyết định: cách thức cải tiến một quá trình.

Biểu đồ tần suất
(Histogram) 
Phản ánh sự biến đổi của các giá trị đo và phân tích tình trạng của biển đồ. Từ đó, quyết định cần tập trung vào khâu nào để giải quyết vấn đề.

Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
Phân tích, phát hiện quan hệ giữa các đặc tính để tăng cường khả năng kiểm soát quá trình cũng như kiểm tra và phát hiện các vấn đề của quá trình.

Biểu đồ Pareto (Pareto Diagram)
Sơ đồ cột theo thứ tự độ lớn giảm dần của các nguyên nhân gây ra NC. Từ đó, xét ưu tiên những hành động khắc phục và phòng ngừa.

Nhiều kỹ thuật SPC đã được các tổ chức trên toàn cầu áp dụng trong những năm gần đây, đặc biệt là một phần của các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng như 

Nhiều kỹ thuật SPC đã được các tổ chức trên toàn cầu áp dụng trong những năm gần đây, đặc biệt là một phần của các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng như Six Sigma. Việc sử dụng rộng rãi các thủ tục biểu đồ kiểm soát đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các gói phần mềm thống kê và hệ thống thu thập dữ liệu phức tạp.

Rate this post