Tăng cường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Về phần tôi, nó đã tăng cường phản xạ của tôi.

In my case, it enhanced my reflexes.

Bạn đang đọc: Tăng cường trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ tháng 1 năm 1997, cô đã tăng cường sự nghiệp solo của mình và chuyển đến châu Âu.

Since January 1997, she has strengthened her solo career and moved to Europe.

WikiMatrix

Cơ quan này ghi nhận tiềm năng tương tác đất để hạn chế tăng cường.

The agency noted the potential for land interaction to limit strengthening.

WikiMatrix

Cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng Cimaron nhanh chóng tăng cường trong thời gian từ ngày 18 – 22 tháng 8.

Severe Tropical Storm Cimaron rapidly intensified over the course from August 18–22.

WikiMatrix

Chúng tôi đã tình cờ tìm ra loại thuốc tăng cường thích ứng đầu tiên.

We had accidentally discovered the first resilience-enhancing drug.

ted2019

Trong khi đó, Johnson tăng cường can dự của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.

In foreign policy, Johnson escalated American involvement in the Vietnam War.

WikiMatrix

Thể dục được dùng để tăng cường các kỹ năng thể chất.

They use Force to brutally enhance their physical abilities.

WikiMatrix

Beetee đã tăng cường năng lực sử dụng sóng của chúng ta lên mười lần.

Beetee has increased our use of the airwaves tenfold.

OpenSubtitles2018. v3

* Tăng cường phối hợp liên ngành và phối hợp với khu vực tư nhân.

* Strengthening interagency coordination and partnership with the private sector.

worldbank.org

Vào mùa hè năm đó, thế lực của Elizabeth đã được tăng cường đáng kể.

By the summer of that year, Elizabeth’s position was considerably strengthened.

WikiMatrix

Và công nghệ thực sự đang tăng cường việc này.

And technology is really turbocharging this.

ted2019

Có hàng trăm ngàn trình tự tăng cường trong bộ gen của con người.

There are hundreds of thousands of enhancers in the human genome.

WikiMatrix

Trong thế kỷ 9-11 người Hungary tăng cường tường thành La Mã cũ và xây dựng một lâu đài.

In the 9th–11th centuries, Hungarians strengthened the old Roman city walls and built a castle.

WikiMatrix

Chúng ta thích chạy bộ, tăng cường sức khoẻ.

We love to do jogging, fitness .

QED

Tại sao cần tăng cường nỗ lực của chúng ta?

Why intensify our efforts?

jw2019

Chúng cũng có đai giáp được tăng cường, và Champion chỉ có hai chân vịt.

They also had increased belt armour; Champion had just two screws.

WikiMatrix

Chúng tôi phải tăng cường ảnh hưởng và hiệu quả của chúng tôi như là một Nhóm.

We must strengthen our interaction and effectiveness as a Group.

worldbank.org

• Bước 1: Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học thông qua phát triển giáo dục mầm non

• Step 1: Promoting school readiness through early childhood development

worldbank.org

Vì nếu ông thật sự làm vậy, thì hãy tăng cường phòng bị đi.

‘Cause if you ever do, you better come with more men.

OpenSubtitles2018. v3

Giữ gìn NST và tăng cường phiên mã.

Let us look up and lift up our heads.

WikiMatrix

Tăng cường hơn nữa đã chậm và dừng lại vào cuối ngày 7 tháng 9.

Further intensification was slow and halted by late on September 7.

WikiMatrix

Các đợt xoáy giảm dần và tăng cường theo từng năm.

The vortices weaken and strengthen from year to year.

WikiMatrix

Chúng ta tăng cường thêm bao nhiêu vệ sĩ để phòng xa, thưa Bộ trưởng?

What extra security precautions do we take, Minister?

OpenSubtitles2018. v3

Các biện pháp bảo mật cũng được tăng cường.

Configurations can also be saved .

WikiMatrix

Ông đã không nhận được sự tiếp viện lớn từ Rome để tăng cường lực lượng của ông.

He had received no major reinforcements from Rome to augment his forces.

WikiMatrix

Rate this post