theo dõi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chúng ta theo dõi chúng ta.

They must have followed us.

OpenSubtitles2018. v3

Xiaomi Mi Band là một chiếc vòng theo dõi vận động được sản xuất bởi Xiaomi.

The Xiaomi Mi Band is a wearable Activity tracker produced by Xiaomi.

WikiMatrix

Em chỉ không thích 2 anh theo dõi em tận đây.

What I don’t appreciate is you two following me here nearly burning a case that took five months to set up.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu thêm về cách Theo dõi quảng cáo kéo xuống Studio.

Learn more about Trafficking Studio push-down creatives .

support.google

Tôi sẽ theo dõi anh thật kỹ.

I’d watch your back.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi theo dõi bà rất kỹ và ngạc nhiên thấy bà—chăm chú đọc từng hàng chữ.

I watched her closely and was surprised that she read every single line—intently.

LDS

Theo dõi cô ấy?

Watch her?

QED

Các ông thuê thám tử tư theo dõi chúng tôi.

You put private detectives on us .

QED

Theo dõi Park Macao.

The suspect was located inside the cafe

QED

Trong trò chơi, nhà phát triển đã theo dõi từng cấp bằng lượt xem màn hình.

In the game, the developer is already tracking each level with a screen view.

support.google

Một người theo dõi bạn phải trả 50 xu, 100 người theo dõi tốn 50 đô.

So, at 50 cents per follower, 100 followers would cost $50.

Literature

Để xem danh sách những người theo dõi bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

To see a list of your followers, follow these steps:

support.google

theo dõi các hoạt động và giấc ngủ của bạn.

This tracks your activity and also your sleep.

ted2019

Và cả bị theo dõi.

And being followed.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách nào tôi có thể theo dõi các lời mời để hành động?

How can I follow up on invitations to act?

LDS

‘ Thưa ngài, tôi nghĩ có ai đó theo dõi ngài và cố giết ngài ‘

‘ Sir, I think someone followed you and tried to kill you. ‘

opensubtitles2

Chúng ta theo dõi tin tức khá thường xuyên.

We follow the news quite regularly.

Tatoeba-2020. 08

Người Đông Đức rất có tài theo dõi.

The East Germans have a particular talent for surveillance.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể theo dõi lão, hy vọng lão dẫn ta tới đó.

We could watch him, hope he leads us to it.

OpenSubtitles2018. v3

Theo dõi 30 triệu người không có trong bản mô tả công việc của tôi.

Spying on 30 million people isn’t part of my job description.

OpenSubtitles2018. v3

Anh theo dõi tôi àh?

Did you follow me here?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể theo dõi tiến độ của mình với một bản dịch bằng cách xem “hoàn thành %”.

You can keep track of your progress on a translation by viewing the “% complete.”

support.google

Để theo dõi nhịp tim, bạn cần một chiếc đồng hồ có cảm biến nhịp tim.

To monitor your heart rate, you need a watch with a heart rate sensor.

support.google

Mùa hè, và ông theo dõi trái tim tan vỡ của bọn trẻ con ông.

Summer, and he watched his children’s heart break.

Literature

Họ theo dõi những thay đổi của mùa khi họ trồng cánh đồng ngô của họ.

They followed the changes of the season when they planted their cornfields.

WikiMatrix

Rate this post