thứ năm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Trả phòng vào trưa thứ năm tới

Check-out at noon Thursday night.

OpenSubtitles2018. v3

Incheon Korail giành danh hiệu trong năm 2005 trước khi Ngân hàng Kookmin giành lại lần thứ 3 năm 2006.

Incheon Korail claimed the title in 2005 before Kookmin Bank won it for a third time in 2006.

WikiMatrix

Lễ Kỷ Niệm năm nay sẽ được cử hành vào Thứ Năm, ngày 1 tháng 4.

The Memorial observance this year falls on Thursday, April 1.

jw2019

Thứ năm, kiên trì cho đến cùng.

Fifth, enduring to the end.

LDS

Có nghĩa là “sự lặp lại các luật pháp” và là quyển sách thứ năm của Cựu Ước.

The fifth book of the Old Testament.

LDS

Có hai quân đoàn thứ năm ghi nhận đó là V Gallica và V Urbana.

There are two other fifth legions recorded: the V Gallica and the V Urbana.

WikiMatrix

Thứ Năm Sáng 2 1⁄2

Thursday Morning 2 1⁄2

jw2019

Tất cả những bình luận sẽ được gửi cho Jack Taylor muộn nhất là thứ năm.

All comments should be directed to Jack Taylor no later than Thursday.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì hầu hết mọi người không phải ở Giai đoạn thứ Năm.

Because most people are not at Stage Five .

QED

Anh được nghỉ thứ nămthứ sáu, nhưng phải làm việc tối thứ bảy và chủ nhật.

He has Thursday and Friday off, but Saturday and Sunday nights he has to work.

jw2019

Ngày thứ năm và ngày thứ sáu.

Day five and day six.

ted2019

14 Tối Thứ Năm Cử hành Lễ Vượt Qua; Chúa Giê-su rửa 113,

14 Thursday evening Passover celebration; Jesus washes 113,

jw2019

Theo thống kê 2010, dân số Suhar là 140.006, và là điểm dân cư đông thứ năm của Oman.

According to the 2010 census, Suhar’s population was 140,006, making it Oman’s fifth mostpopulated settlement.

WikiMatrix

Năm nay lễ được tổ chức vào thứ năm, ngày 9 tháng 4, sau khi mặt trời lặn.

This year the date for the observance is Thursday, April 9, after sundown.

jw2019

Ông cho biết: “Tôi rời nhà sớm vào sáng Thứ Hai và trở về vào tối Thứ Năm”.

“I would leave early Monday morning and come back Thursday evening,” said David.

jw2019

Sau cuộc bảo dưỡng thứ năm và cuối cùng của nó, kính thiên văn không gian

Well, after its fifth and final servicing mission, the Hubble Space

OpenSubtitles2018. v3

Thế, bà Vallance, thứ Năm 11:30 nhé?

So, Mrs. Vallance, does Thursday 11:30 work?

OpenSubtitles2018. v3

Giữa xương sườn thứ tư và thứ năm.

Between the fourth and fifth rib.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi tham dự Hội Thiếu Nhi vào chiều thứ năm.

We attended Primary on Thursday afternoons.

LDS

Nhưng tôi muốn chỉ ra rằng còn có yếu tố thứ năm nữa.

But I want to suggest that there’s also a fifth one.

ted2019

Thứ năm, các cặp vợ chồng này nghĩ về nhau trước khi họ nghĩ đến bản thân mình.

Fifth, these couples think of one another before themselves.

LDS

Nó là hành tinh lớn thứ năm.

It’s the fifth largest planet.

QED

Cuối cùng, trong giai đoạn thứ năm, họ khai thác năng lượng hạt nhân.

In the fifth, they harness nuclear energy.

WikiMatrix

Chúng nó khiêu vũ cới gái thôn làng ngày thứ năm.

Every Thursday they dance with the village girls.

Literature

Thứ Năm Chiều 2

Thursday Afternoon 2

jw2019

Rate this post