thuyết trình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cho buổi thuyết trình.

For the lecture.

OpenSubtitles2018. v3

Thuyết trình hay.

Nice speech.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ đi lấy file và chúng ta sẽ bắt đầu buổi thuyết trình.

I just need to get the files, and we can start the presentation

OpenSubtitles2018. v3

Buổi thuyết trình thế nào?

How’d the lecture go?

OpenSubtitles2018. v3

Không hội thánh nào nên cho thuyết trình bài diễn văn công cộng đặc biệt trước ngày 6 tháng 4.

No congregation should have the special talk before April 6 .

jw2019

Họ trình chiếu những thước phim, bài thuyết trình v.v…

They show films, they give talks, and so on.

ted2019

Đây là ghi chép bài thuyết trình của tôi – có thể có sự tương quan.

These are my notes for the talk — there might be a correlation here.

ted2019

Sau đó ông tham dự các buổi thuyết trình tại Nhạc viện Leipzig từ năm 1901 đến năm 1902.

Later he attended composition lectures at the Leipzig Conservatory from 1901 to 1902.

WikiMatrix

Tôi nghĩ Malin xinh đẹp [ Akerman ] đã sắp đặt [ slide thuyết trình ] một cách rất hoàn hảo.

I think the beautiful Malin [ Akerman ] put it perfectly .

QED

Điều thứ ba: tờ tài liệu mà bạn đưa không phải là bài thuyết trình của bạn.

Number three : the handouts you give are not your presentation .

QED

Và đó là cách thuyết trình để xin vốn đầu tư mạo hiểm.

And that is how to pitch to a VC.

ted2019

Một lần, thầy giáo phân công Zhihao làm bài thuyết trình về tôn giáo của em.

One day, the teacher assigned Zhihao to give a talk about his religion to the class.

jw2019

Tôi muốn tìm hiểu cách để đưa câu chuyện vào bài thuyết trình.

So I wanted to figure out, how do you incorporate story into presentations.

ted2019

Cuối cùng, ngày nói bài thuyết trình đã đến.

The day for the presentation came.

jw2019

Em nói: “Chúng em được chỉ định làm bài thuyết trình.

“We were given an assignment to make a speech,” she says.

jw2019

Bài thuyết trình rất mạnh mẽ.

That was a powerful talk.

ted2019

” Bản thuyết trình tốt, nhưng phần sáp nhập bị hủy bỏ. ”

” Nice presentation, but the merger is canceled. ”

QED

Tất nhiên, đó chỉ là thời gian mà chúng ta đang mất đi với các bài thuyết trình.

Of course, that’s just the time we’re losing sitting through presentations.

ted2019

Sau buổi thuyết trình, một sinh viên đứng lên và nói với ông rằng,

After his lecture, a student got up and said to him,

QED

Sau đó Robert có đặc ân thuyết trình diễn văn dựa trên Kinh Thánh.

Robert later had the privilege of presenting Bible discourses.

jw2019

Tuy nhiên, những bài thuyết trình của Bundy không bao giờ được xuất bản.

However, Bundy’s lectures were never published.

Literature

Ủy ban Biên tập sắp vào, và chúng tôi được giao trình bày một bài thuyết trình.

The Writing Committee was about to enter, and we had been assigned to make a presentation.

jw2019

Tớ sẽ thuyết trình về thuyết xói mòn vào tối mai.

I’m giving this lecture on erosion theories tomorrow night.

OpenSubtitles2018. v3

Phần nhập đề của bài giảng thuộc một thuyết trình phối hợp phải dài bao nhiêu?

How long should the introduction of a talk be when it is part of a symposium?

jw2019

Không phải hôm nay dì có buổi thuyết trình quan trọng sao?

Don’t you have a big presentation today?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post