Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy tỉ khối của chất khí là gì? – Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem chất A nặng hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần. Công thức tỉ khối của chất khí như thế nào? làm sao tính được tỉ khối của khí, hỗn hợp khí so với Hidro (H2) hay so với Oxi (O2), Heli (He) và không khí.

Tỉ khối hơi là gì ? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí thuộc phần : Chương 3 : Mol và giám sát hóa học

I. Tỉ khối hơi của chất khí là gì?

Tỉ khối hơi là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem chất A nặng hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

– Tỉ khối hơi là khái niệm chỉ sử dụng cho chất khí.

– Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A ( MA ) với khối lượng mol của khí B ( MB ) .

• Công thức tính tỉ khối của chất khí: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 25

– Trong đó: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 26: tỉ khối của khí A đối với khí B

MA : khối lượng mol của khí A
MB : khối lượng mol của khí B

II. Khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?

• Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B .
– Công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B :
• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng hay nhẹ hơn A bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí B so với khí A :

– Công thức tính tỉ khối của khí B so với khí A:  Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 28

• Ví dụ : Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần ?

– Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 29

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần .

III. Khí A nặng hay nhẹ hơn không khí ?

• Thực tế, trong không khí là hỗn hợp nhiều khí, tuy nhiên, để đơn thuần ta xem chứa 80 % khí nito và 20 % khí oxi. Khối lượng mol của không khí ( tức là một mol không khí ) được tính bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi :
Mkk = ( 28 x 0,8 ) + ( 32 x 0,2 ) ≈ 29 ( g / mol ) .
• Vậy để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh khối lượng mol của khí A với khối lượng mol của không khí ( = 29 g / mol )

– Công thức tính tỉ khối của khí A so với Không khí:  Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 30

• Ví dụ : Khí hidro nhẹ hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?
– Ta tính tỉ khối của Hidro ( H2 ) so với không khí :

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 31

⇒ Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,069 lần ( hay không khí nặng hơn khí hidro 14,49 lần ) .

IV. Cách tính tỉ khối của chất khí

1. Cách tính tỉ khối so với Hidro (H2).

– Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 32

2. Cách tính tỉ khối so với Heli (He).

– Tỉ khối của khí A so với Heli (He) tính theo công thức: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 33

3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2).

– Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 34

4. Cách tính tỉ khối so với Không khí.

– Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 35

5. Cách tính tỉ khối của hỗn hợp khí

– Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức: Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 36

V. Bài tập áp dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8 : Có những khí sau : N2, O2, Cl2, CO, SO2 .
Hãy cho biết :
a ) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ?
b ) Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?
* Lời giải bài 1 trang 69 SGK hoá 8 :
a ) Nhận xét : Trong số những khí thì khí hiđro là nhẹ nhất mH2 = 2 g vì thế tổng thể những khí đều nặng hơn khí hiđro. Ta có :

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2 / H2 = 32 : 2 = 16 lần .
dCl2 / H2 = 71 : 2 = 35,5 lần .
dCO / H2 = 28 : 2 = 14 lần .
dSO2 / H2 = 64 : 2 = 32 lần .
b ) dN2 / kk = 28/29 ≈ 0,965 ( Nitơ nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí )
dO2 / kk = 32/29 ≈ 1,10 ( Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần )
dCl2 / kk = 71/29 ≈ 2,448 ( clo nặng hơn không khí 2,448 lần )
dCO / kk = 28/29 ≈ 0,965 ( CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí )
dSO2 / kk = 64/29 ≈ 2, 207 ( SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần ) .
Bài 2 trang 69 SGK hoá 8 : Hãy tìm khối lượng mol của những khí :
a ) Có tỉ khối so với oxi là : 1,375 ; 0,0625 .
b ) Có tỉ khối so với không khí là : 2,207 ; 1,172 .
* Lời giải bài 2 trang 69 SGK hoá 8 :
– Khối lượng mol của những khí cho :

a) Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 37 Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 38

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 39 Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 40

b) Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 41Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 42

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 43 Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 44

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8 : Có thể thu những khí nào vào bình ( từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách :
a ) Đặt đứng bình .
b ) Đặt ngược bình .
Giải thích việc làm này ?
* Lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8 :
– Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có :

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 45

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 46

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 47

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí 48

a ) Đặt bình ngửa ( miệng bình hướng lên trời ) thu được những khí có tỉ khối so với không khí lớn hơn 1
– Khí clo nặng hơn không khí 2,45 lần
– Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được những khí còn lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1:

– Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bằng 0,07 lần không khí
– Khí metan CH4 nhẹ hơn không khí và bằng 0,55 lần không khí .

Tỉ khối hơi là gì? Công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí – Hóa 8 bài 20 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Rate this post