tin học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Từ điển Tin học Trực tuyến Tự doQuery

Free On-Line Dictionary of Computing

KDE40. 1

(thông tin học hỏi “tim đèn sắp tàn” nơi Mat 12:20, nwtsty)

(“smoldering wick” study note on Mt 12:20, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “không thể nào” nơi Lu 13:33, nwtsty)

(“it cannot be” study note on Lu 13:33, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “Sau-lơ còn gọi là Phao-lô” và “Phao-lô” nơi Cv 13:9, nwtsty)

(“Saul, also called Paul” and “Paul” study notes on Ac 13:9, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “tờ ly dị” và tài liệu trực quan “Tờ ly dị” nơi Mat 19:7, nwtsty)

(“certificate of dismissal” study note and “Certificate of Divorce” media on Mt 19:7, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “chúng tôi là công dân La Mã” nơi Cv 16:37, nwtsty)

(“we are Romans” study note on Ac 16:37, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “Ta-ma” nơi Mat 1:3, nwtsty)

(“Tamar” study note on Mt 1:3, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “kéo người ấy đến” nơi Gi 6:44, nwtsty)

(“draws him” study note on Joh 6:44, nwtsty)

jw2019

Với hơn 350.000 nhân viên, IBM là công ty tin học lớn nhất thế giới.

With nearly 3,000 members, IBPA is the largest publishing trade association in the United States.

WikiMatrix

(thông tin học hỏi “là 9 giờ sáng” nơi Mác 15:25, nwtsty)

(“the third hour” study note on Mr 15:25, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “kỳ kiêng ăn của ngày Lễ Chuộc Tội” nơi Cv 27:9, nwtsty)

(“the fast of Atonement Day” study note on Ac 27:9, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “sấp mình trước mặt ngài” nơi Gi 9:38, nwtsty)

(“did obeisance to him” study note on Joh 9:38, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “phục vụ ngài và các sứ đồ” nơi Lu 8:3, nwtsty)

(“were ministering to them” study note on Lu 8:3, nwtsty)

jw2019

Không nhanh thế đâu Chuyên gia tin học.

Not so fast there, supergeek.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ, tin học chỉ là một ví dụ.

Now, computing is just one example.

ted2019

(thông tin học hỏi “những kẻ đạo đức giả” nơi Mat 15:7, nwtsty)

(“hypocrites” study note on Mt 15:7, nwtsty)

jw2019

Mác 15:43, 46—Ngài được chôn với người giàu sang (thông tin học hỏi “Giô-sép” nơi Mác 15:43, nwtsty)

Mr 15:43, 46 —He was buried with the rich (“Joseph” study note on Mr 15:43, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “Đừng níu tôi nữa” nơi Gi 20:17, nwtsty)

(“Stop clinging to me” study note on Joh 20:17, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “ngày Sa-bát này là Sa-bát lớn” nơi Gi 19:31, nwtsty)

(“that Sabbath day was a great one” study note on Joh 19:31, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “con sẽ đi trước Đức Giê-hô-va” nơi Lu 1:76, nwtsty)

(“you will go ahead of Jehovah” study note on Lu 1:76, nwtsty)

jw2019

Quỹ là các nhà cung cấp chính của tin học bổng s (Stipendien) cho học sinh Đức.

Foundations are the main providers of private scholarships to German students.

WikiMatrix

(thông tin học hỏi “các con trai thần Dớt” nơi Cv 28:11, nwtsty)

(“Sons of Zeus” study note on Ac 28:11, nwtsty)

jw2019

Tôi đã thấy sự phát triển của thời đại công nghệ và thời đại tin học.

I have seen the development of the industrial age and the information age.

LDS

nơi Gi 21:15, nwtsty; thông tin học hỏi “lần thứ ba” nơi Gi 21:17, nwtsty)

study notes on Joh 21:15, nwtsty; “a third time” study note on Joh 21:17, nwtsty)

jw2019

(thông tin học hỏi “đức tin như thế” nơi Lu 18:8, nwtsty)

(“this faithstudy note on Lu 18:8, nwtsty)

jw2019

Rate this post