tôm hùm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Công việc chính của họ đòi hỏi nhiều công sức là việc bắt tôm hùm.

The main work is catching lobsters, which calls for much dedication.

Bạn đang đọc: tôm hùm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Mình thích quán Tôm Hùm.

I love The Lobster Shack.

OpenSubtitles2018. v3

Tôm hùm sốt mayonaise

That is lobster with mayonnaise.

OpenSubtitles2018. v3

Tôm hùm!

Lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Tôm hùm Maine của cô đây với cua và hải sản.

Your Maine lobster with crab and seafood stuffing.

OpenSubtitles2018. v3

Dạ dày của tôi sẽ có vấn đề nếu không được ăn tôm hùm đấy.

Will my stomach have problem if I eat lobster without eating anything?

OpenSubtitles2018. v3

Tôm hùm của quý khách đây ạ.

Here’s the lobster you ordered

QED

Anh ấy ăn mặc như tôm hùm vậy.

He’s dressed like a lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Cùng với Euastacus, đây là chi tôm hùm nước ngọt lớn nhất tại Nam Bán Cầu.

Together with Euastacus, it is also the largest crayfish genus in the Southern Hemisphere.

WikiMatrix

Tôm hùm được không?

Can I have lobster?

OpenSubtitles2018. v3

Con tôm hùm và cái bao tử cừu đó đâu rồi.

Where are the lobster and calf offal?

OpenSubtitles2018. v3

Không, tại nhà hàng Tôm hùm Đỏ.

No, the menu at the Red Lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa bao giờ được ăn tôm hùm.

I never had lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có một người bạn Ấn ở Tôm Hùm Đỏ.

I got a rezzy at Red Lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Một con tôm hùm.

A lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ, tôm hùm là một món sang trọng.

Now, lobster is a delicacy.

ted2019

Yeah, tôi nghe nói họ có cá tươi, thậm chí cả tôm hùm.

Yeah, I heard they got fresh fish, even lobster.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một con tôm hùm làm bằng đất nặn và nó sợ bóng tối.

It’s a lobster made of playdough that’s afraid of the dark.

QED

Các động vật khác sử dụng hemocyanin (Mollusca và một số arthropoda) hoặc hemerythrin (nhện và tôm hùm).

Other animals use hemocyanin (molluscs and some arthropods) or hemerythrin (spiders and lobsters).

WikiMatrix

Tôm hùm thuộc lớp động vật biển.

Lobsters belong to a class of marine animals.

tatoeba

Một số loại tôm hùm đất được biết đến tại địa phương như tôm hùm, mudbugs, và yabbies.

Some kinds of crayfish are known locally as lobsters, crawdads, mudbugs, and yabbies.

WikiMatrix

Có xương sườn hảo hạng, mahi Mahi và một phần tôm hùm đặt biệt, bánh bao Ý.

There’s prime rib, mahi-mahi and a very special lobster ravioli.

OpenSubtitles2018. v3

Ba con tôm hùm giá bao nhiêu?

How much for the 3 lobsters?

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi không được ăn xong con tôm hùm, nó khiến tôi rất gắt gỏng.

And I didn’t get to finish my lobster, which makes me very grumpy.

OpenSubtitles2018. v3

Việc nhúng tôm hùm vào nước sôi phổ biến ở các nhà hàng sẽ bị cấm.

Eating and drinking cold drinks in the pool area is strictly prohibited.

WikiMatrix

Rate this post