Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt

Đây là danh sách toàn bộ các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ đã được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận, có cả các tu chính án được và chưa được phê chuẩn (phải được hai phần ba các nghị viện tiểu bang phê chuẩn sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và giới thiệu đến các tiểu bang). Tiến trình tu chính Hiến pháp được hướng dẫn trong Điều khoản V Hiến pháp Hoa Kỳ. Có nhiều đề nghị tu chính Hiến pháp Hoa Kỳ khác nữa được trình lên Quốc hội Hoa Kỳ nhưng chưa được trình lên các tiểu bang.

Các tu chính án[sửa|sửa mã nguồn]

Các tu chính án được đề xuất nhưng chưa được trải qua[sửa|sửa mã nguồn]

Trước khi một tu chính án có hiệu lực, nó phải được hai phần ba số phiếu bầu của cả hạ viện và thượng viện chấp thuận trước khi giới thiệu đến các tiểu bang. Sau đó nó phải được ba phần tư số tiểu bang của Hoa Kỳ thông qua. Sáu tu chính án, do Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị, đã bị thất bại vì không được đủ số phiếu cần thiết hai phần ba số nghị viện tiểu bang chấp thuận. Bốn trong các tu chính án này vẫn còn đang chờ đợi các nghị viện tiểu bang chấp thuận – hai tu chính án khác đã hết hạn chờ đợi.

Tu chính án

Ngày đề nghị

Tình trạng

Đề tài

Tu chính phân chia đại diện tại Quốc hội

25 tháng 9 năm 1789

Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang quyết định

Phân chia đại diện tại Hạ viện Hoa Kỳ

Tu chính chức danh quý phái

1 tháng 5 năm 1810

Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang

Nghiêm cấm chức danh quý phái

Tu chính án Corwin

2 tháng 3 năm 1861

Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang

Duy trì chế độ nô lệ

Tu chính án về trẻ em lao động

2 tháng 6 năm 1924

Vẫn còn chờ các nghị viện tiểu bang

Quốc hội có quyền ấn định luật lệ về lao động trẻ em

Tu chính án quyền bình đẳng

22 tháng 3 năm 1972

Hết hạn năm 1979 hay năm 1982 (một số học giả không đồng ý), mặc dù vẫn có thể được thông qua vì hạn kỳ đã từng được gia hạn và ngày hết hạn không có nói trong phần nội dung của tu chính án.

Cấm bất bình đẳng giữa nam và nữ

Tu chính án quyền đầu phiếu của Đặc khu Columbia

22 tháng 8 năm 1978

Hết hạn năm 1986

Quyền đầu phiếu của Washington, D.C.

  • Congressional Research Service. (1992). The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation. (Senate Document No. 103–6). (Johnny H. Killian and George A. Costello, Eds.). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

  • The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation is available at:
    • GPO Access Lưu trữ 2008-12-11 tại Wayback Machine – Official version of the document at the U.S. Government Printing Office.
    • FindLaw – FindLaw’s version of the official document; incorporates 1996 and 1998 supplements into text, but does not include prefatory material included in official version.
Rate this post