ước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Nga, Belarus và Kazakhstan đã ký kết hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á Âu theo khuôn mẫu của EU, mà có hiệu quả từ ngày 01.01.2015.

On 29 May 2014, Russia, Belarus, and Kazakhstan signed a treaty to create a Eurasian Economic Union which created a single economic space of 170,000,000 people and came into effect in January 2015.

WikiMatrix

Phần thưởng cho ranh giới sáng suốt của họ là niềm vui hiện thực hóa các ước vọng trong cuộc sống.

The reward for their wise boundaries is the joy of desires fulfilled in life.

Literature

Mặc dù vậy, số lượng sống trên đồng hoang mở đã giảm từ 5000 ước tính vào năm 1900 xuống còn khoảng 300 con ngựa đã đăng ký ngày nay.

Despite this, numbers living on the open moor have declined from an estimated 5000 in 1900 to about 300 registered ponies today.

WikiMatrix

Với tư cách là tín đồ đấng Christ, chúng ta được xét đoán dựa trên “luật-pháp tự-do” của dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng trong giao ước mới, họ có luật pháp ghi trong lòng (Giê-rê-mi 31:31-33).

As Christians, we are judged by “the law of a free people”—spiritual Israel in the new covenant, having its law in their hearts.—Jeremiah 31:31-33.

jw2019

Đối với nhiều người, khu rừng gần nông trại của gia đình Smith ở miền bắc Nữu Ước chỉ là xinh đẹp và yên tĩnh.

To many, the grove near the Smith farm in upstate New York is simply beautiful and peaceful.

LDS

Với tất cả những lí do này, tất cả những dịch vụ hệ sinh thái này, những nhà kinh tế học ước tính giá trị của những rạn san hô trên thế giới với hàng tỉ đô la mỗi năm.

So for all of these reasons, all of these ecosystem services, economists estimate the value of the world’s coral reefs in the hundreds of billions of dollars per year.

ted2019

Cảm giác tội lỗi mà chính phủ Clinton bày tỏ, mà Bill Clinton đã chia sẻ về Rwanda, tạo điều kiện cho một sự đồng thuận trong xã hội rằng sự việc ở Rwanda thật sai trái, ước gì chúng ta đã làm nhiều hơn, và rằng đó là điều mà phong trào đã biết tận dụng.

The guilt that the Clinton administration expressed, that Bill Clinton expressed over Rwanda, created a space in our society for a consensus that Rwanda was bad and wrong and we wish we had done more, and that is something that the movement has taken advantage of.

QED

Sự suy giảm của loài là đột ngột; vào năm 1871, một thuộc địa sinh sản được ước tính chứa hơn một trăm triệu con chim, nhưng cá thể cuối cùng trong loài đã chết vào năm 1914.

The decline of the species was abrupt; in 1871, a breeding colony was estimated to contain over a hundred million birds, yet the last individual in the species was dead by 1914.

WikiMatrix

Chẳng hạn, ước muốn tự khẳng định mình có thể khiến bạn chống lại những giá trị đạo đức mà bạn được gia đình dạy dỗ.

For example, the longing for your own identity could drive you to turn against good values you’ve been taught at home.

jw2019

Ông cũng trích dẫn chương ba trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, các câu hai mươi hai và hai mươi ba, đúng như trong Tân Ước của chúng ta.

He quoted also the third chapter of Acts, twenty-second and twenty-third verses, precisely as they stand in our New Testament.

LDS

Tôi ước gì mình thuyết phục cậu ấy quay lại đây.

I wish I could have convinced him to come back with me.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cũng sẽ thấy thông tin ước tính phạm vi tiếp cận hằng tuần dựa trên tùy chọn cài đặt của bạn, phản ánh khoảng không quảng cáo lưu lượng truy cập bổ sung có sẵn và số lần hiển thị tiềm năng.

You’ll also see weekly reach estimates based on your settings, which reflect the additional traffic inventory available and potential impressions .

support.google

Người ta ước tính rằng khoảng 30-40 ô tô đã bị chìm trong hồ theo thời gian.

It is estimated that 30-40 vehicles have sunk into the lake over the years.

WikiMatrix

Lần cuối hành tinh đỏ nằm gần nhất với Trái Đất được ước tính đã diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 57.617 trước Công nguyên, lần tiếp theo được ước tính diễn ra vào năm 2287.

The last time it came so close is estimated to have been on September 12, 57,617 BC, the next time being in 2287.

WikiMatrix

Tao ước gì tao có thể tin mày đấy.

I wish I could believe you.

OpenSubtitles2018. v3

3. a) Tại sao người ta ao ước được sống đời đời?

3. (a) Why do humans long for eternal life?

jw2019

Nhiều thế kỷ trôi qua với việc người Anh nói tiếng Anh cổ một cách vui vẻ nhưng tới thế kỷ thứ 8, dân Viking bắt đầu sang xâm lấn nhiều lần, và tiếp tục cho đến khi ra đời hiệp ước chia tách hòn đảo này thành hai nửa.

So the centuries passed with Britains happily speaking Old English, but in the 700 ‘ s, a series of Viking invasions began, which continued until a treaty split the island in half .

QED

Câu trả lời là tích hợp theo chiều dọc; do sở hữu của Commodore đối với các cơ sở chế tạo bán dẫn của MOS Technology, mỗi C64 có chi phí sản xuất ước tính chỉ là 135 US$.

The answer was vertical integration; due to Commodore’s ownership of MOS Technology’s semiconductor fabrication facilities, each C64 had an estimated production cost of US$135.

WikiMatrix

* Để đạt được đẳng cấp cao nhất của vương quốc thượng thiên, một người phải bước vào giao ước mới và vĩnh viễn về hôn nhân, GLGƯ 131:1–4.

* To obtain the highest degree of the celestial kingdom, a man must enter into the new and everlasting covenant of marriage, D&C 131:1–4.

LDS

Trong bốn năm tới, ngành này được ước lượng là sẽ có giá trị đến 80 tỷ đô-la.

In four years ‘ time, it’s estimated it’ll be worth over 80 billion dollars .

ted2019

Ông viết cho hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca: “Vì lòng rất yêu-thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước-ao ban cho anh em, không những Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết-nghĩa với chúng tôi là bao”.

He wrote to the congregation in Thes salonica : “ Having a tender affection for you, we were well pleased to impart to you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved to us. ”

jw2019

Những người Do Thái—kể cả các sứ đồ—trở thành tín đồ đấng Christ đã được thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp mà họ đã phải tuân theo khi ở dưới giao ước Luật Pháp.

(1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant.

jw2019

Tiếng Tây Ban Nha đã đến Belize khi Hiệp ước Tordesillas được ký kết vào năm 1494, tuyên bố toàn bộ miền Tây New World cho Tây Ban Nha, kể cả những gì bây giờ là Belize.

Spanish language came to Belize when the Treaty of Tordesillas was signed in 1494, claiming the entire western New World for Spain, including what is now Belize.

WikiMatrix

Các hiệp ước không có nghĩa gì với các Inhuman.

Treaties mean nothing to the Inhumans.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng theo hòa ước Venezia, hòa bình được thiết lập với Liên minh các thành phố Lombard từ tháng 8 năm 1178.

Also in the Peace of Venice, a truce was made with the Lombard cities, which took effect in August 1178.

WikiMatrix

Rate this post