Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại

Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại

1. Khái niệm uỷ thác mua bán hàng hoá

Theo pháp luật tại Điều 155 Luật Thương mại, uỷ thác mua và bán hàng hoá là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác triển khai việc mua và bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện kèm theo đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác .Như vậy, uỷ thác mua và bán hàng hoá theo pháp luật tại Luật Thương mại là hoạt động giải trí thương mại mà theo đó bên nhận uỷ thác – là thương nhân – triển khai việc mua và bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác với bên uỷ thác và được nhận thù lao ủy thác trải qua hình thức hợp đồng bằng văn bản là hầu hết. Về thực chất, hoạt động giải trí ủy thác mua và bán sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể được xem là một thanh toán giao dịch dân sự đặc trưng tương quan đến việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa .

2. Chủ thể của hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá

Trong quan hệ ủy thác mua và bán sản phẩm & hàng hóa thì bên nhận ủy thác phải là thương nhân kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm tương thích với sản phẩm & hàng hóa được ủy thác và nhân danh chính mình để mua và bán sản phẩm & hàng hóa theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác với bên ủy thác. Bên ủy thác không nhất thiết phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực thi mua và bán sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của mình và phải trả thù lao .

Thương nhân theo quy định của  Luật Thương mại bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

3. Hoạt động uỷ thác mua bán hàng hoá

Bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác thoả thuận với nhau về nội dung uỷ thác mua bán hàng hoá và thoả thuận giưa các bên phải được thể hiện bằng văn bản (hợp đồng uỷ thác). Nội dung uỷ thác không được trái với quy định của pháp luật. Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác. Các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thoả thuận và theo quy định tại các Điều 162, 163, 164 và 165 Luật Thương mại.

Khi thực thi việc làm mua và bán hàng hoá theo nội dung uỷ thác, bên nhận uỷ thác nhân danh chính mình trong quan hệ với người thứ ba. Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa được ký kết giữa bên nhận ủy thác với người mua mang lại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý cho bên nhận ủy thác, kể cả trong trường hợp khi ký hợp đồng bên nhận ủy thác nêu danh bên ủy thác hay khi bên ủy thác trực tiếp triển khai 1 số ít nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng. Bên uỷ thác chỉ phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với người thứ ba khi bên nhận uỷ thác vi phạm pháp lý mà nguyên do do bên uỷ thác gây ra hoặc do những bên cố ý làm trái pháp lý.

Rate this post