ví dụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và đây là hai ví dụ.

And the two here are just examples.

Bạn đang đọc: ví dụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

QED

Ví dụ như?

Like what?

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ, điểm Feynman đối với chữ số 7 là bốn chữ số 7 ở vị trí 1589.

The next appearance of four consecutive identical digits is of the digit 7 at position 1,589.

WikiMatrix

Aburaage cũng có thể được nhồi, ví dụ với nattō, trước khi chiên lại lần nữa.

Abura-age can also be stuffed, e.g. with nattō, before frying again.

WikiMatrix

Ví dụ, Chúa đã dạy chúng ta trong thánh thư:

For example, the Lord has taught us in the scriptures:

LDS

Ví dụ, nếu tôi chọn đá và bạn giấy, sau đó bạn giành.

For example, if I pick rock and you paper then you win.

QED

Cô vẫn chưa cho tôi xem một ví dụ của sự độc ác.

You yet have to show me one single example of maliciousness.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy lấy ví dụ của Beyoncé, người mà tôi gọi là Nữ Thần.

Take, for example, Beyoncé, or as I call her, The Goddess.

ted2019

(Xem ví dụ từ bài malloc về các dãy được cấp phát vùng nhớ động.)

(See the article on malloc for an example of dynamically allocated arrays.)

WikiMatrix

Ví dụ ô trực tiếp của email client có thể hiển thị số lượng email chưa đọc.

For instance, the live tile for an email client may display the number of unread emails.

WikiMatrix

Ví dụ về quảng cáo nội dung gốc:

Native content ad example:

support.google

Một ví dụ rất thú vị.

This one’s a lot of fun .

QED

Những người hướng ngoại, ví dụ, tôi thấy rất thú vị.

Extroverts, for example, I find intriguing.

ted2019

Ví dụ, tài khoản A có chứa thuộc tính P1 và Chế độ xem V1 và V2:

For example, Account A contains Property P1 and Views V1 and V2:

support.google

(12) Cho ví dụ về sự hòa hợp giữa các sinh vật?

(12) Give examples of the harmony that exists between living things.

jw2019

Hãy lấy ví dụ về hồ sơ này.

Take this resume.

ted2019

Tôi sẽ lấy một ví dụ nổi tiếng.

I’m going to take a famous example.

QED

Ví dụ: bạn có thể:

For example, you can:

support.google

Vậy ví dụ như…

Okay, so, hypothetically?

OpenSubtitles2018. v3

Một ví dụ về cây cầu đường sắt là cầu đất Á-Âu.

One example of a rail land bridge is the Eurasian Land Bridge.

WikiMatrix

9 Ví dụ thứ hai là quan điểm của Đức Chúa Trời về việc khiến người khác vấp ngã.

9 Another example is God’s view of stumbling others.

jw2019

Thêm những ví dụ thú vị này.

And there are more .

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ, trong trường hợp của Đông Âu, tất cả các giả định này sẽ không chính xác.

In the case of Eastern Europe, for example, all of these assumptions would be incorrect.

WikiMatrix

Để tôi cho các bạn một ví dụ đơn giản mà tôi rất thích.

Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.

ted2019

Sự trì hoãn đột ngột ngày hôm nay là một ví dụ điển hình.

Today’s sudden postponement is typical.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post