what? trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

They were frustrated, and they had achieved much less than what they had hoped for.

Họ chán nản, và họ không đạt được những gì hi vọng.

Bạn đang đọc: what? trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

ted2019

I wonder what else of yours I have.

Con tự hỏi con có từ cha mẹ nữa.

OpenSubtitles2018. v3

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

7, 8. a) Có bằng chứng nào cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời đã “giăng dây cho dài”?

jw2019

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang .

ted2019

Sorry, what?

Xin lỗi, sao cơ?

OpenSubtitles2018. v3

Faith in what?

Đức tin nơi ai ?

jw2019

What math?

Tính chuyện gì?

OpenSubtitles2018. v3

Jim, I don’t know what to tell you.

Jim, Tôi không biết phải nói thế nào

OpenSubtitles2018. v3

What happened?

Chuyện đã xảy ra vậy?

OpenSubtitles2018. v3

What in the world are you going to do there?”

Bạn có thể làm được ở đó cơ chứ?”

ted2019

What do you want me to do?

Cậu còn muốn tớ làm gì nữa?

OpenSubtitles2018. v3

37 He continued to do what was bad in Jehovah’s eyes,+ according to all that his forefathers had done.

37 Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va+ y như tổ phụ ông đã làm.

jw2019

Please give me what you told me about a while ago.

Đưa tôi cái mà thầy nói trước đây .

QED

On 7 November 2006, amidst conflicting claims, over 45 Tamil civilians were killed in what is known as the Vaharai bombing.

Ngày 7 tháng 11, năm 2006, 45 thường dân Tamil đã bị giết trong vụ đánh bom Vaharai .

WikiMatrix

That’s not what I meant.

Ý Cha không phải vậy .

OpenSubtitles2018. v3

Do not forget what you owe me.

Đừng quên là em nợ chị những gì.

OpenSubtitles2018. v3

You know what, I knew why they invited me over.

Tôi biết tại sao họ mời tôi rồi, tôi biết rõ rồi .

OpenSubtitles2018. v3

What’s the point?

Ý nghĩa là ?

ted2019

What has Shebna’s experience taught you about God’s discipline?

Kinh nghiệm của Sép-na dạy anh chị điều gì về sự sửa dạy đến từ Đức Chúa Trời?

jw2019

I learned that no matter what the circumstance, I was worth it.

Tôi đã biết được rằng cho dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa thì tôi vẫn đáng được cứu.

LDS

(b) What commitment does Jehovah still have with regard to his people?

( b ) Đức Giê-hô-va vẫn còn sự cam kết nào với dân Ngài ?

jw2019

Ha, ha, my boy, what do you make of that? ”

” Ha, ha, cậu bé của tôi, bạn làm những gì làm cho điều đó ? ”

QED

What sort of a relationship do you have with her?

Cậu có quan hệ gì với cô ta?

OpenSubtitles2018. v3

What I would find out about who I really am.

Về thật sự mình là ai .

OpenSubtitles2018. v3

Oh, what would you know of childbirth?

Anh biết sinh con là không mà nói?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post