cái nhìn đầu tiên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Mối liên hệvới Thượng đế… không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

My relationship with God — it was not love at first sight.

ted2019

Yêu từ cái nhìn đầu tiên… với một giáo viên, một người bạn, bất cứ ai.

love at first sight… with a teacher, a friend, anybody.

OpenSubtitles2018. v3

Lần hiển thị phù hợp xuất hiện với giá trị “Cái nhìn đầu tiên” trong trường “Sản phẩm”.

Relevant impressions appear with the value ” First Look ” in the ” Product ” field .

support.google

Cái nhìn đầu tiên không yêu cầu mục hàng Ad Exchange và phải được định cấu hình riêng.

More competition generally means higher potential revenue gains in the auction .

support.google

Và với cái nhìn đầu tiên cô ấy đã hút được ánh mắt bạn

And with that first look, oh how she holds your eyes

QED

Nào, vụ án như thế này, một lần nữa — cái nhìn đầu tiên, nó trông rõ ràng.

Now this was a case, once again — first blush, it looked open and shut.

ted2019

Thuần và Nhu đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu hẹn hò.

Chun and Rou fall in love at first sight and begin dating.

WikiMatrix

Doanh thu trong tính năng cạnh tranh được tối ưu hóa và Cái nhìn đầu tiên

Optimized competition and First Look revenue

support.google

Đúng thế, nhưng anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yes, but I’m a romantic and I believe in love at first sight.

OpenSubtitles2018. v3

Từ cái nhìn đầu tiên, Sachi dường như có cảm xúc không thích với Kakeru.

Upon their first meeting, Sachi takes a disliking to Kakeru.

WikiMatrix

Dante đã ngay lập tức yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

She fell in love with him at first sight.

WikiMatrix

Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.”

We fell in love with her from day one.”

WikiMatrix

Anh không cần phải yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

You don’t have to fall in love at firs! Sight, you know.

OpenSubtitles2018. v3

Em biết không? Anh lập tức yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

I fell in love with you right away, at first sight.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

I saw you and said, that’s her.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay ở cái nhìn đầu tiên, họ đã thay đổi ánh mắt.

At first sight, they have changed eyes .

QED

Tôi tin rằng có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

I believe there is love at first sight now.

OpenSubtitles2018. v3

Cái nhìn đầu tiên nắm bắt cơ hội tăng doanh thu từ những người mua có CPM cao.

First Look captures incremental revenue opportunities from high-CPM buyers .

support.google

Với cái nhìn đầu tiên cô ấy đã hút được ánh mắt tôi

With that first look, she held my eyes

QED

Khi gặp Maria, tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

When I met Maria, I liked her right from the start.

jw2019

Để bắt đầu với Cái nhìn đầu tiên trong Ad Manager, hãy làm thư sau:

To get started with First Look in Ad Manager :

support.google

Aragorn yêu Arwen từ cái nhìn đầu tiên.

Aragorn fell in love with Arwen at first sight.

WikiMatrix

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác của cái nhìn đầu tiên đó vào sáng Giáng sinh .

I ‘ll never forget the feeling of that first glimpse on Christmas morning .

EVBNews

Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

It was love at first sight.

OpenSubtitles2018. v3

Yasha yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Yasha fell in love at first sight.

WikiMatrix

Rate this post