zebra trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

1600, from Italian zebra, perhaps from Portuguese, which in turn is said to be Congolese (as stated in the Oxford English Dictionary).

Từ zebra trong tiếng Anh có nguồn gốc từ năm 1600 trước công nguyên, từ ngựa vằn Ý hoặc có thể từ tiếng Bồ Đào Nha, theo ngôn ngữ Congo (như đã nêu trong Từ điển tiếng Anh Oxford).

WikiMatrix

The film was produced by filmmaking duo Sneaky Zebra and marks the first fan film set in the Mass Effect universe.

Bộ phim được sản xuất bởi bộ đôi làm phim Sneaky Zebra và được đánh dấu là phim đầu tiên của fan hâm mộ trong vũ trụ Mass Effect.

WikiMatrix

Among them are Man-Bat; the vampire Batman; a shadowy, grim Batman; the 50’s/’60s Batman; the Dark Knight Returns Batman; the Golden Age Batman; the O’Neil/Adams Batman; the Zebra Batman; and one resembling Batman from Batman Beyond (though he’s not fully shown).

Trong số đó có Man-Bat; ma cà rồng Batman, một Batman trong bóng tối, ảm đạm, 50/Adam West Batman, Dark Knight Returns Batman, Batman của Golden Age, Batman của O’Neill / Adams, Zebra Batman; và một Batman tương tự như Batman Beyond (mặc dù anh không được hiển thị đầy đủ).

WikiMatrix

Zebra doves are among the most abundant birds in some places such as Hawaii and the Seychelles.

Bồ câu vằn là một trong những loài chim phổ biến nhất ở một số nơi như Hawaii và Seychelles.

WikiMatrix

This cross is also called a zebrula, zebrule, or zebra mule.

Phép lai chéo này cũng được gọi là một zebrula, zebrule, hoặc ngựa vằn la.

WikiMatrix

(Job 38:31-33) Jehovah directed Job’s attention to some of the animals —the lion and the raven, the mountain goat and the zebra, the wild bull and the ostrich, the mighty horse and the eagle.

( Gióp 38 : 31-33 ) Đức Giê-hô-va quan tâm Gióp 1 số ít quái vật — sư tử, quạ, dê rừng, lừa rừng, bò tót, chim lạc đà, ngựa can đảm và mạnh mẽ và chim ưng .

jw2019

Koser created Selling to Zebras, Inc. as a consulting company in Wisconsin.

Koser tạo ra Selling to Zebras, Inc. với tư cách là một công ty tư vấn tại Wisconsin.

WikiMatrix

And Ahmedabad got the first child- friendly zebra crossing in the world.

Và Ahmedabad có đường dành cho người đi bộ thân thiện với trẻ nhỏ tiên phong trên quốc tế .

QED

And Ahmedabad got the first child-friendly zebra crossing in the world.

Và Ahmedabad có đường dành cho người đi bộ thân thiện với trẻ nhỏ tiên phong trên quốc tế .

ted2019

Various anthropogenic factors have had a severe impact on zebra populations, in particular hunting for skins and habitat destruction.

Tuy nhiên những yếu tố con người khác nhau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể ngựa vằn, đặc biệt là nạn săn bắn lấy da và sự hủy hoại môi trường sống.

WikiMatrix

Even with parental protection, up to 50% of zebra foals are taken by predation, disease, and starvation each year.

Ngay cả với sự bảo vệ của cha mẹ, có đến 50% ngựa con không sống sót bởi bị ăn thịt, bệnh tật và chết đói mỗi năm.

WikiMatrix

And it had fuzzy zebras walking across the stomach, and Mount Kilimanjaro and Mount Meru were kind of right across the chest, that were also fuzzy.

Nó có những con ngựa vằn mờ mờ đi ngang qua phần bụng, núi Kilimanjaro và núi Meru thì nằm ngang qua ngực, phần này cũng mờ mờ.

ted2019

Yeah, you can’t have leopard and zebra.

hai đứa đó không chơi chung đâu.

OpenSubtitles2018. v3

However, with Hartmann’s mountain zebra, mares try to expel their foals when they are aged around 14 to 16 months.

Ngựa vằn núi Hartmann, ngựa cái cố gắng đuổi ngựa con của chúng khi nó đang ở độ tuổi khoảng 14 đến 16 tháng.

WikiMatrix

However, recent civil wars and political conflicts in the African countries near their habitats has caused regional extinction, and sometimes zebras are killed for their coats, or to eliminate competition with domestic livestock.

Tuy nhiên, các cuộc nội chiến gần đây và các cuộc xung đột chính trị tại các quốc gia châu Phi gần nơi cư trú của phân loài đã gây ra sự tuyệt chủng trong khu vực (tuyệt chủng cục bộ), Và đôi khi con ngựa vằn bị giết vì lớp lông sọc ngoài của chúng hoặc để loại bỏ đối tượng cạnh tranh với ngành chăn nuôi gia súc.

WikiMatrix

After the end of the war Zebra joined the 4th Destroyer Flotilla in which she served until 1947.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Zebra gia nhập Chi hạm đội Khu trục 4, nơi nó phục vụ cho đến năm 1947.

WikiMatrix

Grevy’s zebra has been crossed with the Somali wild ass in the early 20th century.

Ngựa vằn Grevy đã được lai với lừa hoang Somali vào đầu thế kỷ 20.

WikiMatrix

These subspecies have clean black-and-white banding without the brown shadow stripes of the Chapman’s zebra subspecies.

Các phân loài có dải màu đen và trắng sạch mà không có các sọc màu nâu bóng của phân loài ngựa vằn Chapman.

WikiMatrix

Chapman’s zebras are not territorial and in the wet season move over large areas, often associated with other ungulate species, but in the dry season, stay within a 10-km range of water.

Ngựa vằn Chapman đều là phòng không lãnh thổ và trong di chuyển mùa mưa trên diện rộng, thường gắn liền với các loài động vật móng guốc khác, nhưng vào mùa khô sẽ ở lại trong phạm vi 10 km từ chỗ có nước.

WikiMatrix

Take pictures… not zebras!

Chụp ảnh… không cần ngựa vằn.

OpenSubtitles2018. v3

Is the ass nearer to the horse than to the zebra?

Con la giống con ngựa hơn hay là giống ngựa vằn hơn?

Literature

Yes, although Anthony was seeing zebras, lions, giraffes, and other animals in the flesh for the first time, he had already been introduced to these creatures.

Đúng vậy, mặc dù đó là lần đầu tiên cậu bé được thấy ngựa vằn, sư tử, hươu cao cổ và những thú vật khác bằng xương bằng thịt, nhưng cậu đã làm quen với chúng từ trước.

jw2019

In November 2013, Ball was voted PHC Zebras‘ president while confirming he would carry on playing for the club.

Vào tháng 11 năm 2013, Ball được bầu chọn làm quản trị PHC Zebras khi còn đang tranh tài cho câu lạc bộ .

WikiMatrix

These are zebra fish.

Đây là những conngựa vằn.

ted2019

You can add search terms to find specific pages on your site, for example: site:example.com/petstore iguanas zebras.

Bạn có thể thêm cụm từ tìm kiếm để tìm các trang cụ thể trên trang web của mình, ví dụ như site:example.com/petstore iguanas zebras.

support.google

Rate this post