Cách đọc số trong tiếng Anh

Cách đọc số trong tiếng Anh

Chương này mình sẽ trình diễn tổng hợp cách đọc những loại số trong tiếng Anh. Với một số ít loại số, để không lặp lại nội dung phần đã trình diễn trong chương trước đó, mình sẽ gắn link tương ứng .

A. Cách đọc các loại số trong tiếng Anh

Cách đọc số đếm trong tiếng Anh

Cách đọc số đếm

Cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

Cách đọc số thứ tự

Cách đọc phân số trong tiếng Anh

Cách đọc phân số

Cách đọc số thập phân trong tiếng Anh

Cách đọc số thập phân

Cách đọc số phần trăm trong tiếng Anh

Phần trăm trong tiếng Anh là percent. Khi đọc viết các số phần trăm, bạn cần lưu ý:

  • Số ít và số nhiều đều là percent

  • Với những số Xác Suất là ở dạng thập phân, bạn vận dụng thêm cách đọc số thập phân ở trên .

Quảng cáo

Ví dụ :
1 % one percent50 % fifty percent

67.3% sixty-seven point three percent

Cách đọc số mũ trong tiếng Anh

Với số mũ, chúng ta sẽ sử dụng số đếm và cụm từ “to the power of“. Ví dụ:

25 = two to the power of five56 = five to the power of six

Tuy nhiên với số mũ 2 và mũ 3 thì chúng ta cũng có cách đọc khác, giống như bình phương và lập phương trong tiếng Việt đấy, đó là squaredcubed. Ví dụ:

22 = two squared

53 = five cubed

Cách đọc số không trong tiếng Anh

Số không (0) có các cách đọc sau:

– Đọc là zero trong toán học, trong nhiệt độ.

– Đọc là nought trong toán học tại Anh.

– Đọc là O trong những số dài.

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh

Với số điện thoại, chúng ta đọc từng số một.

954-730-8299 : nine five four, seven three O, eight two double nine

Cách đọc số của năm trong tiếng Anh

Số của năm được đọc từ cặp hai số một.

Bạn cũng cần phân biệt khi đọc số đếm và đọc số năm. Ví dụ: Khi đọc số đếm 1764, bạn đọc là “one thousand seven hundred and sixty-four“. Nhưng khi là năm 1764, bạn đọc là “seventeen sixty-four“.

Với số của năm dạng 2000 hay 2001: đọc số năm giống như số đếm thông thường.

Dưới đây là một số ít ví dụ :
1825 : eighteen twenty-five1975 : nineteen seventy-five2001 : two thousand and one1700 : seventeen hundred

Quảng cáo

Cách đọc nhiệt độ trong tiếng Anh

Với nhiệt độ:

  • Số 0 đọc là zero.

  • Độ đọc là degree. Với độ dương (> 0), ta sử dụng degrees. Với độ âm (< 0), ta sử dụng degree.

Ví dụ :

14o fourteen degrees

0 o zero- 12 o minus twelve ( degree ) / twelve ( degree ) below zero

Các loạt bài khác:

Rate this post