‘ao hồ’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ao hồ “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ao hồ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ao hồ trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Thiết lập đập, ao hồ giữ nước.

Inactive, in storage .

2. Nhiều chùa có cả giếng, ao, hồ sen…

And almost always, Swan Lake …

3. Nó tồn tại trong đại dương, ao hồ.

It lives in our oceans and in freshwater ponds .

4. Bọ cánh cứng nâu Sunburst sống trong ao hồ và bơi tốt.

Sunburst diving beetles live in water and swim well .
5. Thường thấy bay lượng xung quanh ao, hồ và nước vẫn khác .
Often seen patrolling around ponds, lakes and other still water .
6. Khi mùa khô đến, Macina trở thành một mạng lưới ao, hồ, kênh .
When the dry season comes, the Macina turns into a network of lakes and channels .

7. Một số người tin rằng nó là có từ các ao hồ cổ đại.

Some believe that these remains once evolved in ancient ponds or lakes .

8. Đá, ao hồ và cây cối được dùng để làm những khu rừng giả.

Rocks, ponds, and trees were used to mimic forests .

9. Làm anh nhớ tất cả thành phố, thị trấn chết tiệt, rồi ao hồ, rừng núi.

Made me memorize every damn city, town, lake, forest, and mountain .

10. Ao hồ, nguồn nước công cộng, ở khắp nơi, từ Sri Lanka đến Kashmir, và các vùng khác

So, the ponds, the open bodies, are everywhere, right from Sri Lanka to Kashmir, and in other parts also .
11. N. fowleri thường được tìm thấy ở những vùng nước ngọt ấm như ao, hồ, sông và suối nước nóng .
N. fowleri is typically found in warm bodies of fresh water, such as ponds, lakes, rivers, and hot springs .

12. Chu trình của nước và hệ thống sông ngòi, ao hồ, biển trên trái đất cung cấp nước cho chúng ta.

Because of the water cycle and earth’s system of rivers, lakes, and seas, we have water .
13. Khi nước băng tan đọng lại trên mặt phẳng thay vì chảy đi, nó tạo thành những ao, hồ băng tan .
When meltwater pools on the surface rather than flowing, it forms melt ponds .
14. Nhiều hộ mái ấm gia đình sử dụng nước giếng khoan, nước sông, ao, hồ hoặc kênh tưới tiêu chưa qua giải quyết và xử lý .
Many rural households used untreated water from dug wells, rivers, ponds, streams or irrigation canals .

15. Ở Ấn Độ, sếu sarus, cao nhất trong các loài chim bay, đã quen với việc sinh sản nơi các ao hồ trong làng.

In India, sarus cranes, the tallest of all flying birds, have adapted to breeding in village ponds .

16. Hai loài nổi bật của chi thường mọc tại ao hồ sông suối như các loài thực vật thuỷ sinh, B. heudelotii, và B. heteroclita.

Two particular members of the genus are often grown as immersed water plants in aquaria, B. heudelotii, and B. heteroclita .

17. Không có sự rủa sả trên thú vật, kể cả chim, cá; núi non, ao hồ, sông ngòi, biển cả; bầu trời, đám mây, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao.

And there was no curse on the animals, including birds and fish ; nor on the mountains, lakes, rivers, and seas ; nor on the skies, clouds, sun, moon, and stars .

18. Tuy nhiên, riêng loài ếch Hochstetter đẻ trứng của nó trong các ao hồ nông và có nòng nọc sinh sống tự do, mặc dù chúng không bơi hay kiếm ăn quá xa nơi nở ra, trước khi biến thái thành ếch trưởng thành.

However, Hochstetter’s frog lays its eggs in shallow ponds and has free-living tadpoles, although they do not swim far from the place of hatching, or even feed, before metamorphosing into adult frogs .

19. Tháng 10/1948, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ra nghị định “Kế hoạch cho trồng hàng cây chắn gió, giới thiệu các đồng cỏ luân canh cây trồng và xây dựng các ao hồ chứa để đảm bảo năng suất cây trồng cao trong khu vực thảo nguyên và rừng thảo nguyên trong các khu vực châu Âu của Liên Xô”.

The plan was outlined in the Decree of the USSR Council of Ministers and All-Union Communist Party ( Bolsheviks ) Central Committee of October 20, 1948 : ” On the plan for planting of shelterbelts, introduction of grassland crop rotation and construction of ponds and reservoirs to ensure high crop yields in steppe and forest-steppe areas of the European USSR. ”

Rate this post