latest tiếng Anh là gì?

latest tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng latest trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ latest tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm latest tiếng Anh
latest
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ latest

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: latest tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

latest tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ latest trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ latest tiếng Anh nghĩa là gì.

latest /’leitist/

* tính từ, cấp cao nhất của late
– muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất
=the latest news+ tin mới nhất
=at the latest+ muộn nhất

latest
– cuối cùng, chậm nhất, muộn nhấtlate /leit/

* tính từ latter, latest, last
– muộn, chậm, trễ
=to arrive too late+ đến trễ quá
=late at night+ khuya lắm
=late in the year+ vào cuối năm
=early or late; soon or late; sooner or late+ không sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy
– (thơ ca) mới rồi, gần đây
=as late as yeaterday+ mới hôm qua đây thôi
!better late than never
– (xem) better

late
– chậm; cuối; sau; không lâu; thời gian gần đây

Thuật ngữ liên quan tới latest

Tóm lại nội dung ý nghĩa của latest trong tiếng Anh

latest có nghĩa là: latest /’leitist/* tính từ, cấp cao nhất của late- muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất=the latest news+ tin mới nhất=at the latest+ muộn nhấtlatest- cuối cùng, chậm nhất, muộn nhấtlate /leit/* tính từ latter, latest, last- muộn, chậm, trễ=to arrive too late+ đến trễ quá=late at night+ khuya lắm=late in the year+ vào cuối năm=early or late; soon or late; sooner or late+ không sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy- (thơ ca) mới rồi, gần đây=as late as yeaterday+ mới hôm qua đây thôi!better late than never- (xem) betterlate- chậm; cuối; sau; không lâu; thời gian gần đây

Đây là cách dùng latest tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ latest tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

latest /’leitist/* tính từ tiếng Anh là gì?
cấp cao nhất của late- muộn nhất tiếng Anh là gì?
mới nhất tiếng Anh là gì?
gần đây nhất=the latest news+ tin mới nhất=at the latest+ muộn nhấtlatest- cuối cùng tiếng Anh là gì?
chậm nhất tiếng Anh là gì?
muộn nhấtlate /leit/* tính từ latter tiếng Anh là gì?
latest tiếng Anh là gì?
last- muộn tiếng Anh là gì?
chậm tiếng Anh là gì?
trễ=to arrive too late+ đến trễ quá=late at night+ khuya lắm=late in the year+ vào cuối năm=early or late tiếng Anh là gì?
soon or late tiếng Anh là gì?
sooner or late+ không sớm thì muộn tiếng Anh là gì?
chẳng chóng thì chầy- (thơ ca) mới rồi tiếng Anh là gì?
gần đây=as late as yeaterday+ mới hôm qua đây thôi!better late than never- (xem) betterlate- chậm tiếng Anh là gì?
cuối tiếng Anh là gì?
sau tiếng Anh là gì?
không lâu tiếng Anh là gì?
thời gian gần đây

Rate this post