ban công trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bọn anh có phải người hôn nhau ở ngoài ban công đâu?

Are we just kissing guys on balconies?

OpenSubtitles2018. v3

Chú Ibrahim luôn đứng ngoài ban công và nói chuyện với tôi khi tôi đang vẽ.

Uncle Ibrahim was always hanging out on the balcony and talking to me while I was painting.

ted2019

Cậu nhảy khỏi ban công để thoát khỏi đám cháy à?

Did you leap from the balcony to escape the flames?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ nhảy xuống bancông.

I’m gonna jump off the balcony.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng ngủ rộng rãi cùng với ban công lớn

Spacious master bedroom, plus huge balcony

OpenSubtitles2018. v3

Và giữa phòng ngủ và phòng tắm là một cái ban công nhìn ra từ phòng khách.

And in between my bedroom and the bathroom was a balcony that overlooked the family room.

ted2019

Lydia Davis đã nhảy khỏi ban công.

Lydia Davis just jumped off her balcony.

OpenSubtitles2018. v3

Ở trên ban công

Up on the terrace .

QED

Được rồi, bài hát tiếp theo xin dành cho anh chàng la hét từ phía ban công

All right, this next song goes out to the guy who keeps yelling from the balcony

opensubtitles2

Chúng tôi phát minh ra cách dùng ban công như một hướng kết nối cộng đồng mới.

So we invented a way to use balconies as the new social connectors .

ted2019

Hãy ra ban công.

Come out on the balcony.

OpenSubtitles2018. v3

Sonoko đã đặt một ban công VIP được dành riêng với mười chỗ, trong đó có Shinichi.

Sonoko says that a balcony is reserved with 10 seats, which is one for Shinichi.

WikiMatrix

Và anh đã phải trèo lên ban công để vào bên trong như lúc trước ấy.

And I had to climb up the balcony to get in like I used to.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh làm việc này, chúng ta có thể nói về việc sex ở ban công không?

If I do this, can we discuss balcony sex?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thấy ông ném ông ta ra ngoài ban công.

I never saw you throw that gentleman off the balcony.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi gặp Larry sáng nay, trên ban công, khi tôi ra ngoài lấy báo.

I saw larry this morning on the balcony when i went out to get the paper.

OpenSubtitles2018. v3

ban công, những người da đen đứng ngồi quanh chúng tôi với sự kiên nhẫn nghiêm túc.

In the bal cony, the Negroes sat and stood around us with biblical patience .

Literature

ban công, cô chơi đàn ukulele và hát bản “La Vie en Rose”.

On her room’s balcony, she plays the ukulele and sings “La Vie en Rose”.

WikiMatrix

Lột da rồi quăng tụi nó ra khỏi ban công.

Skin them, toss them over the balcony.

OpenSubtitles2018. v3

Ủy ban công tác

Service Committee

jw2019

Ban công Tầng hầm Tường

The Basement Walls.

WikiMatrix

Tôi ra ban công ngắm cảnh đây.

I’LL BE ON THE BALCONY.

OpenSubtitles2018. v3

Lúc đầu nó không có ban công, và nó đã phải được xây thêm.

Originally there was no balcony, and this had to be added.

LDS

Thực ra, con bò thấy tôi bên cửa sổ và nó lao ra ban công.

Actually, the bull saw me from the window and came out on the balcony.

ted2019

Ủy ban Công tác Hội thánh nên nhanh chóng chỉ định anh chị vào một nhóm rao giảng.

The Congregation Service Committee should promptly assign you to a field service group.

jw2019

Rate this post