Lý thuyết bảng phân bố tần số và tần suất>

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Dấu hiệu. Giá trị của tín hiệuVấn đề người tìm hiểu ngiên cứu chăm sóc như hiệu suất của một loại cây cối, độ cao, khối lượng của người trẻ tuổi lứa tuổi 20 v.v… được gọi là tín hiệu. Người tìm hiểu cần xác lập tập hợp những đơn vị chức năng tìm hiểu ( còn gọi mẫu ). mỗi đơn vị chức năng tìm hiểu ( của tín hiệu ) tương ứng với một số liệu gọi là giá trị của tín hiệu. Tập hợp những giá trị của tín hiệu của những đơn vị chức năng tìm hiểu ghi trong một bảng số liệu .

2. Tần số, tần suất

Một bảng số liệu ( hay một mẫu ) có N giá nhưng chỉ có k giá trị khác nhau \ ( { { x_ { 1 } }, { \ rm { } } { x_2 }, { \ rm { } } \ ldots { \ rm { } }, { x_k } } \ ) .Giá trị \ ( x_i \ ) Open \ ( n_i \ ) lần \ ( ( 1 ≤ i ≤ k ) \ ), ta nói \ ( n_i \ ) là tần số của giá trị \ ( x_i \ ), tỉ số \ ( f_i = \ frac { n_ { i } } { N } \ ) được gọi là tần suất của \ ( x_i \ ). Ta phải có\ ( { n_ { 1 } } + { \ rm { } } { n_2 } + { \ rm { } } \ ldots { \ rm { } } + { \ rm { } } { n_k } = { \ rm { } } N, \ ) \ ( { \ rm { } } { \ rm { } } { \ rm { } } { \ rm { } } { \ rm { } } { \ rm { } } { f_ { 1 } } + { \ rm { } } { f_2 } + { \ rm { } } \ ldots { \ rm { } } + { \ rm { } } { f_k } = { \ rm { } } 1. \ )

Các giá trị tần suất \(f_i\) đôi khi được ghi dưới dạng tỉ số phần trăm \((\%)\).

II. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

1. Bảng phân bổ tần số và tần suất rời rạcTừ bảng số liệu thống kê ta liệt kê ra những giá trị khác nhau và những tần số, tần suất tương ứng ta được bảng phân bổ tần số, tần suất rời rạc .

2. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp

Khi có một bảng số liệu thống kê có một số ít khá lớn những số liệu người ta chia những số liệu thành những lớp. Khoảng chứa toàn bộ những số liệu được chia thành những khoảng chừng hay nửa khoảng chừng nhỏ bằng nhau. Mỗi khoảng chừng nhỏ là một lớp. Số những số liệu nằm trong một lớp là tần số của lớp ấy. tỉ số của tần số một lớp với tổng những số liệu của bảng là tần suất của lớp ấy. Mỗi lớp ta chọn một giá trị đại diện thay mặt cho những giá trị của lớp. Thường thường lớp \ ( ( x_i ; x_ { i + 1 } ) \ ) người ta lấy \ ( x ^ { 0 } _ { i } = \ frac { x_ { i } + x_ { i + 1 } } { 2 } \ ) làm giá trị đại diện thay mặt. Bảng ghi tổng thể những lớp với những tần số, tần suất tương ứng được gọi là bảng phân chia tấn số, tần suất ghép lớp .

Loigiaihay.com

Rate this post