bao cao su trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thử tưởng tượng, bạn có thể mua bao cao su ở mọi cửa hàng Starbucks?

Can you imagine, at every Starbucks that you can also get condoms?

Bạn đang đọc: bao cao su trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

QED

bao cao su dùng rồi khắp nơi.

There were used condoms everywhere.

OpenSubtitles2018. v3

Bao cao su : Ai có thể sử dụng ?

Condoms : Who can try them ?

EVBNews

” Có nhiều loại thông tin sai lệch liên quan đến bao cao su và cách sử dụng. ”

” There is all sorts of misinformation regarding condoms and their use. “

EVBNews

Vì vậy, hãy sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ, chỉ để chắc chắn .

Then use a condom every time, just to be sure .

EVBNews

Tớ đã nói nó xài bao cao su nhưng nó có nghe tớ?

I told him to wear a condom, but does he listen to me?

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi còn một bao cao su.

And I had one of my condoms on still.

OpenSubtitles2018. v3

Một số nguyên tắc như bao cao su vậy.

Same principle as a condom.

OpenSubtitles2018. v3

Cái bao cao su này là cậu làm rơi?

Did you throw this condom out the window?

OpenSubtitles2018. v3

Bút, xâu chìa khóa… tiền ngoại quốc, bao cao su kiểu… tất cả mọi thứ.

Pens, key chains ….. foreign money, French ticklers, the whole shot .

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng mà em thích sử dụng bao cao su.

But I’d like to use a condom.

OpenSubtitles2018. v3

Ý em là anh có dùng bao cao su không?

You know I meant did you use a condom?

OpenSubtitles2018. v3

Và các công ty tư nhân bán bao cao su tại những nơi này, họ hiểu điều này.

And the private companies that sell condoms in these places, they understand this.

ted2019

Bao cao su Trojan Magnum là quá cỡ so với thằng cu còi cọc của anh đó.

The Kenyatta’s Trojan Magnums would have slipped right off of your skinny, little, white Johnson.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có dùng bao cao su.

I used c-condoms.

OpenSubtitles2018. v3

Ý anh là sao, bao cao su á?

What do you mean, like a condom?

OpenSubtitles2018. v3

Babajee đạt được thành công ở Ấn Độ sau khi quảng cáo bao cao su KamaSutra nổi tiếng.

Babajee achieved success in India after her famous KamaSutra condoms commercials.

WikiMatrix

Nếu bạn quan hệ tình dục, hãy sử dụng bao cao su trong mỗi lần quan hệ .

If you do have sex, use a latex condom every time .

EVBNews

Here’sa bao cao su.

Here’s a condom.

OpenSubtitles2018. v3

Ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, dùng bao cao su.

Stop global warming; use condoms.

ted2019

Nên, thay vào đó, bạn rất cần một sự khích lệ lớn để dùng bao cao su

So in the face of that, you really need quite a strong incentive to use condoms.

QED

Phần vỏ khít như bao cao su

CASTOR:Casing fit like a condom

opensubtitles2

Hi vọng ông có mang bao cao su.Vì tôi có một ý hơi dơ

I hope you’ re wearing a condom, ‘ cause I have a dirty mind

opensubtitles2

Vì vậy thà là đâm vào bao cao su.

So it’s better to crash into a condom.

OpenSubtitles2018. v3

Và chúng tôi cũng thiết kế bao cao su.

And we also designed the condoms themselves.

ted2019

Rate this post