Bảo lãnh là gì? Khái niệm và đặc điểm của hoạt động bảo lãnh

Bảo lãnh là gì? Chủ thể của quan hệ bảo lãnh gồm những ai? Pháp luật dân sự hiện nay quy định như thế nào về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này?

Bảo lãnh là gì?

Điều 335 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) lao lý về bảo lãnh như sau :– Bảo lãnh là việc người thứ ba ( bên bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh ) sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( bên được bảo lãnh ), nếu khi đến thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên được bảo lãnh không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .

– Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Chủ thể của bảo lãnh

Khác với cầm đồ và thế chấp ngân hàng, trong bảo lãnh có Open thêm một chủ thể thứ ba ngoài bên có quyền và bên có nghĩa vụ và trách nhiệm, đó là bên bảo lãnh. Nếu đặc thù bảo vệ trong cầm đồ và thế chấp ngân hàng được gắn liền với gia tài bảo vệ thì trong quan hệ thế chấp ngân hàng đặc thù bảo vệ được biểu lộ trải qua sự cam kết triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay của người thứ ba so với bên có quyền. Do vậy, giải pháp bảo lãnh làm Open những mối quan hệ sau đây :– Về những mối quan hệ : Quan hệ giữa A với B là quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng giải pháp bảo lãnh ( hình thành từ sự thỏa thuận hợp tác giữa A và B hoặc theo pháp luật của pháp lý ), quan hệ giữa A với C là quan hệ bảo lãnh ( hình thành từ sự thỏa thuận hợp tác giữa A và C ), quan hệ giữa C với B chỉ phát sinh khi C đã thay B thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của B trước A ( nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả )

– Về chủ thể : chủ thể của quan hệ bảo lãnh là A và C, trong đó A là bên nhận bảo lãnh, C là bên bảo lãnh ; chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm là A và B, trong đó A là bên có quyền, B là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ; chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả là C và trong đó C là bên có quyền, B là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm .

– Về sự liên hệ giữa những quan hệ : quan hệ giữa A với B là quan hệ có nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ thực thi bằng bảo lãnh ( B đồng thời được gọi là bên được bảo lãnh ) ; quan hệ giữa A với C là quan hệ bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của B ; quan hệ giữa C với B là quan hệ mà trong đó B phải hoàn trả cho C những quyền lợi mà C đã thay B triển khai cho A .Như vậy, khi một giải pháp bảo lãnh được đặt ra thì ngoài những bên chủ thể trong quan hệ bảo lãnh là bên bảo lãnh ( C ) và bên nhận bảo lãnh ( A ), còn có một chủ thể tương quan là bên được bảo lãnh ( B ) .Bên được bảo lãnh luôn là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ thực thi bằng giải pháp bảo lãnh đó. Họ hoàn toàn có thể biết hoặc không biết về việc xác lập quan hệ bảo lãnh để bảo vệ cho việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhưng đều phải hoàn trả cho bên bảo lãnh những quyền lợi mà bên đó đã thay mình thực thi .

Đối tượng và phạm vi bảo lãnh

Đối tượng của bảo lãnh

Đối tượng của bảo lãnh là những cam kết của người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh. Tuy nhiên để thực thi được cam kết đó thì người bảo lãnh phải có gia tài hoặc việc làm tương thích để đáp lại quyền lợi của bên nhận bảo lãnh trong trường hợp người được bảo lãnh không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .Lợi ích mà những bên chủ thể trong một quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm hướng tới là quyền lợi vật chất. Vì vậy người bảo lãnh phải bằng một gia tài hoặc bằng việc triển khai một việc làm thay cho người được bảo lãnh mới bảo vệ được quyền hạn cho người nhận bảo lãnh. Người bảo lãnh phải là người có năng lực thực thi việc làm đó .Người bảo lãnh phải lấy gia tài thuộc chiếm hữu của mình giao cho người nhận bảo lãnh xử lí .

Phạm vi bảo lãnh

Nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo vệ một phần hoặc hàng loạt theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo pháp luật của pháp lý ; nếu không có thỏa thuận hợp tác và pháp lý không lao lý khoanh vùng phạm vi bảo vệ thì nghĩa vụ và trách nhiệm coi như được bảo vệ hàng loạt, kể cả nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại .Nghĩa vụ được bảo vệ hoàn toàn có thể là nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tương lai hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm có điều kiện kèm theo .Trường hợp bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm trong tương lai thì nghĩa vụ và trách nhiệm được hình thành trong thời hạn bảo vệ là nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

Thời điểm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Khoản 1 Điều 335 BLDS pháp luật bên bảo lãnh “ sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm, nếu khi đến thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên được bảo lãnh không thực thi hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, những bên cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khi bên được bảo lãnh không có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .Theo đó, thời gian mà bên bảo lãnh phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được xác lập theo hai trường hợp sau :

– Khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh đến thời hạn thực hiện. Xác định việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh bắt đầu từ thời điểm này trong trường hợp các bên trong quan hệ bảo lãnh không có thỏa thuận khác về thời điểm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Như vậy, trong trường hợp này, bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ kể từ thời điểm bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đến hạn.

– Khi bên được bảo lãnh không có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thời điểm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh được xác lập từ thời gian có đủ địa thế căn cứ để xác lập về việc bên được bảo lãnh không còn năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

Nội dung của bảo lãnh

Bên bảo lãnh phải dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình hoặc tự mình triển khai một việc làm để chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho người được bảo lãnh nếu người này không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc gây ra thiệt hại cho bên nhận bảo lãnh. Khi bên bảo lãnh triển khai xong những cam kết trước bên nhận bảo lãnh thì quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm chính cũng như việc bảo lãnh được coi là chấm hết .Bảo lãnh chấm hết trong trường hợp sau đây :– Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm hết .– Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác .– Bên bảo lãnh đã triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh .– Theo thỏa thuận hợp tác của những bên .Khi đó, bên bảo lãnh có quyền nhu yếu người được bảo lãnh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với mình trong khoanh vùng phạm vi đã bảo lãnh ; bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác giữa họ với người được bảo lãnh hoặc pháp lý có lao lý .

Nhiều người cùng bảo lãnh

Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ và trách nhiệm thì phải trực tiếp thực thi việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý bảo lãnh theo những phần độc lập ; bên có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu bất kỳ ai trong số những người bảo lãnh trực tiếp phải thực thi hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm .Khi một người trong số những người bảo lãnh trực tiếp đã triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền nhu yếu những người bảo lãnh còn lại phải triển khai phần nghĩa vụ và trách nhiệm của họ so với mình .

Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Trường hợp bên bảo lãnh phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh miễn việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật khác .Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng bảo lãnh trực tiếp được miễn việc thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của họ .Trường hợp một trong số những người nhận bảo lãnh trực tiếp miễn cho bên bảo lãnh không phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm so với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại so với những người nhận bảo lãnh trực tiếp còn lại .

Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh

Khi bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là nội dung Bảo lãnh là gì? theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Cầm cố gia tài là gì ? theo lao lý của pháp luật dân sự lúc bấy giờThế chấp gia tài là gì ? theo pháp luật của pháp luật dân sự lúc bấy giờ

Rate this post