bát trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng ta sẽ trở lại Bát-Đa.

We’re going back into Baghdad.

OpenSubtitles2018. v3

(1 Phi-e-rơ 2:22) Kẻ thù của ngài cáo gian ngài là kẻ vi phạm ngày Sa-bát, kẻ say sưa, và kẻ bị quỉ ám, nhưng Chúa Giê-su không bị ô danh bởi những lời dối trá của họ.

(1 Peter 2:22) His enemies falsely accuse him of being a Sabbath breaker, a drunkard, and a demonized person, but Jesus is not dishonored by their lies.

jw2019

Tuy nhiên phát triển tử đinh hương thế hệ một hoạt bát sau khi cánh cửa và cây ngang và các ngưỡng cửa đã mất hết, mở ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; trồng và có xu hướng một lần bằng tay của trẻ em, trong lô sân phía trước – bây giờ đứng bởi wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và địa điểm cho các khu rừng mới tăng; – cuối cùng rằng stirp, duy nhất người sống sót của gia đình mà.

Still grows the vivacious lilac a generation after the door and lintel and the sill are gone, unfolding its sweet – scented flowers each spring, to be plucked by the musing traveller ; planted and tended once by children’s hands, in front – yard plots — now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new – rising forests ; — the last of that stirp, sole survivor of that family .

QED

Một mục đích khác của ngày Sa Bát là để nâng cao tầm nhìn của chúng ta từ những sự việc của thế gian lên đến các phước lành vĩnh cửu.

An additional purpose of the Sabbath is to elevate our vision from the things of the world to the blessings of eternity.

LDS

Các học giả trong thời kỳ chúng ta đều nhìn nhận một số “sách” trong Kinh Tân Ước thì gần như chắc chắn là được viết ra sau khi sách Khải Huyền của Giăng trên Đảo Bát Mô được tiếp nhận.

Those scholars of our day acknowledge a number of New Testament “books” that were almost certainly written after John’s revelation on the Isle of Patmos was received.

LDS

Chỉ định mỗi nhóm đọc một đoạn từ phần “Sự Tuân Giữ Ngày Sa Bát” của sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ.

Assign each group a paragraph from the “Sabbath Day Observance” section of For the Strength of Youth to read.

LDS

Vào dịp đặc biệt này trong năm, nhất là vào ngày Sa Bát Lễ Phục Sinh này, tôi không thể nào không suy ngẫm về ý nghĩa của những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi và tấm gương nhân từ và yêu thương của Ngài trong cuộc sống của tôi.

In this special season of the year, especially on this Easter Sabbath, I cannot help but reflect on the significance of the Savior’s teachings and His kind and loving example in my life.

LDS

Đây là bát thứ hai trong vòng năm phút.

That’s his second one in five minutes .

OpenSubtitles2018. v3

14 Hôm Chúa Giê-su trộn bùn và làm anh ta sáng mắt+ lại đúng vào ngày Sa-bát.

14 Incidentally, the day that Jesus made the paste and opened his eyes+ was the Sabbath.

jw2019

Ngày Sa Bát mang đến một cơ hội tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ gia đình.

The Sabbath provides a wonderful opportunity to strengthen family ties.

LDS

Khi các anh chị em kể xong, hãy nói chuyện với các em về lý do tại sao Chúa không muốn dân Y Sơ Ra Ên nhặt ma na vào ngày Sa Bát.

When you are finished, talk with the children about why the Lord didn’t want the Israelites to gather manna on the Sabbath.

LDS

Họ được lệnh mỗi bảy năm phải cho đất được nghỉ sa-bát để màu mỡ của đất được phục hồi.

A compulsory sabbath rest is commanded for the land every seventh year to allow fertility to be restored to the soil.

jw2019

Môn đồ bứt lúa trong ngày Sa-bát; “Chúa của ngày Sa-bát

Disciples pluck grain on the Sabbath; Jesus “Lord of the Sabbath

jw2019

23 Ngài đáp: “Người chấm vào bát cùng lúc với tôi là kẻ sẽ phản bội tôi.

23 In reply he said: “The one who dips his hand with me into the bowl is the one who will betray me.

jw2019

Không như Áp-sa-lôm, người đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan thể hiện tính khiêm tốn.—Châm-ngôn 11:2.

Unlike ambitious Absalom, Barzillai wisely displayed modesty. —Proverbs 11:2.

jw2019

Người đời sau gọi đây là “mười tám ban nhỏ” (tiểu thập bát ban).

Its name means ” eighteen ” .

WikiMatrix

Vào ngày Sa Bát đầu tiên, sau khi Vị Tiên Tri và nhóm của ông đến Hạt Jackson, Missouri, thì một buổi lễ được tổ chức, và có hai tín hữu được thu nhận bằng lễ báp têm.

Earlier, on the first Sabbath after the arrival of the Prophet and his party in Jackson County, Missouri, a religious service had been held, and two members had been received by baptism.

LDS

De Vaux cũng giải thích vị trí 77 là một “nhà ăn tập thể”, hoặc một phòng ăn cộng đồng, căn cứ trên sự phát hiện rất nhiều bộ bát trong phòng đựng bát đĩa gần đó ở vị trí 89.

De Vaux also interpreted locus 77 as a “refectory”, or a community dining hall, based on the discovery of numerous sets of bowls in the nearby “pantry” of locus 89.

WikiMatrix

Kiến trúc hình chiếc bát đơn giản có những khán đài chứa được 44.442 người nhưng chỉ được áp dụng trong giải đấu.

The simple bowl-shaped venue is to have acid orange seats and capacity for 44,442 people, but only in tournament mode.

WikiMatrix

Căn bản hơn các nhà kinh tế học xanh bát bỏ kinh tế học tân cổ điển để ủng hộ kinh tế chính trị mới vượt qua chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản mà nhấn mạnh đến sự tương tác qua lại giữa kinh tế con người và môi trường tự nhiên, thừa nhận rằng “kinh tế là ba phần năm của sinh thái học” – Mike Nickerson.

The more radical Green economists reject neoclassical economics in favour of a new political economy beyond capitalism or communism that gives a greater emphasis to the interaction of the human economy and the natural environment, acknowledging that ” economy is three-fifths of ecology ” – Mike Nickerson .

WikiMatrix

Thay vì xem sự đòi hỏi về ngày Sa-bát là một gánh nặng hay sự hạn chế, họ đáng lý phải vui mừng làm theo.

Instead of viewing the Sabbath requirement as a burden or restriction, they should have been glad to follow it.

jw2019

Ông có ba con trai, mà từ trên trời rơi xuống một bộ gồm 4 công cụ bằng vàng trước mắt họ — một chiếc cày, một cái ách, một cái bát và một chiếc rìu chiến.

He had three sons, before whom fell from the sky a set of four golden implements – a plough, a yoke, a cup and a battle-axe.

WikiMatrix

Ngoài các máy rửa dùng trong gia đình, các máy rửa chén công nghiệp được sử dụng trong các cơ sở thương mại như khách sạn và nhà hàng, nơi cần phải làm sạch một lượng lớn bát đĩa.

In addition to domestic units, industrial dishwashers are available for use in commercial establishments such as hotels and restaurants, where a large number of dishes must be cleaned.

WikiMatrix

Bát-xi-lai và hai người khác là Sô-bi và Ma-ki đã cung cấp dư dật vật dụng và thực phẩm cần thiết cho Đa-vít.

Barzillai and two other men generously placed many provisions at David’s disposal.

jw2019

Giờ đây chúng ta biết được từ Sách Mặc Môn về một lục địa và một vùng đất giống y hệt mà trên đó Tân Giê Ru Sa Lem sẽ tọa lạc, và nó sẽ được cất lên trời theo như khải tượng của Giăng ở trên đảo Bát Mô.

Now we learn from the Book of Mormon the very identical continent and spot of land upon which the New Jerusalem is to stand, and it must be caught up according to the vision of John upon the isle of Patmos.

LDS

Rate this post