Mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín; thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã phát hành Nghị quyết số 133 / 2020 / QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên khoanh vùng phạm vi cả nước .

Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm bầu ra đại biểu đại diện cho nhân dân trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thông qua cuộc bầu cử sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp có ý nghĩa trọng đại:

– Là ngày hội lớn của toàn dân thực thi cuộc hoạt động chính trị và hoạt động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng danh, đại diện thay mặt cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương .
– Là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của quốc gia và của mỗi địa phương trong năm 2021, góp thêm phần thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cung ứng nhu yếu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì tiềm năng : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh .

– Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp biểu hiện.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia, diễn ra sau thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng. Công cuộc thay đổi của Đảng và Nhà nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tài chính quốc gia ngày càng tăng trưởng, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế của quốc gia ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế. Vì thế, mọi cử tri hãy nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc lựa chọn đại biểu và tham gia bầu cử vì tương lai của chính mình .

 

Video : Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2
Video : Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu QH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Phòng TTGDSK-TTYT Tiên Yên

Rate this post