Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hiến pháp năm 2013 có pháp luật Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nhân dân thực thi quyền lực tối cao nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thay mặt trải qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và trải qua các cơ quan khác của Nhà nước. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được triển khai theo nguyên tắc đại trà phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín .
Để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác làm việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã trải qua Nghị quyết số 113 / 2020 / QH14 xác lập Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 .

Cử tri là nười có quyền bỏ phiếu trong Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy định của pháp luật về bầu cử trong đó lưu ý một số nội dung sau:

  1. Độ tuổi của cử tri: Tính đến ngày được công bố bầu cử tức ngày 23/05/2021 thì cử tri phải đủ 18 trở lên.
  2. Nguyên tắc lập danh sách cử tri

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào list cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp người bị tước quyền bầu cử lao lý .
Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một list cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú .
Cử tri là người tạm trú và có thời hạn ĐK tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị chức năng vũ trang nhân dân được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân .
Công dân Nước Ta ở quốc tế quay trở lại Nước Ta trong khoảng chừng thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian mở màn bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Nước Ta để được ghi tên vào list cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ( nếu xuất trình tại nơi ĐK thường trú ) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ( nêu xuất trình tại nơi ĐK tạm trú ) .
Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc .

  1. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người bị phán quyết tử hình đang trong thời hạn chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lượng hành vi dân sự thì không được ghi tên vào list cử tri. Các trường hợp này nếu đến trước thời gian mở màn bỏ phiếu 24 giờ được Phục hồi lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong thực trạng mất năng lượng hành vi dân sự thì được bổ trợ vào list cử tri và được phát thẻ cử tri theo pháp luật .
Trong thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người biến hóa nơi thường trú ra ngoài đơn vị chức năng hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào list cử tri thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ trợ vào list cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị chức năng hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào list cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ trợ vào list cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện .

Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Người đã có tên trong list cử tri mà đến thời gian khởi đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lượng hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong list cử tri và tịch thu thẻ cử tri .

  1. Thẩm quyền lập danh sách cử tri

Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu .
Đối với huyện không có đơn vị chức năng hành chính xã, thị xã thì Ủy ban nhân dân huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm lập list cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu .
Danh sách cử tri trong đơn vị chức năng vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị chức năng lập theo đơn vị chức năng vũ trang nhân dân để đưa vào list cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị chức năng đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân hoàn toàn có thể được chỉ huy đơn vị chức năng cấp giấy ghi nhận để được ghi tên vào list cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy ghi nhận, chỉ huy đơn vị chức năng phải ghi ngay vào list cử tri tại đơn vị chức năng vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó cụm từ “ Bỏ phiếu ở nơi cư trú ” .

  1. Niêm yết danh sách cử tri

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập list cử tri niêm yết list cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những khu vực công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông tin thoáng rộng list cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra .

  1. Khiếu nại về danh sách cử tri

Khi kiểm tra list cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri. Cơ quan lập list cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập list cử tri phải xử lý và thông tin cho người khiếu nại biết hiệu quả xử lý .
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý chấp thuận về tác dụng xử lý khiếu nại hoặc hết thời hạn xử lý mà khiếu nại không được xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo lao lý của pháp lý về tố tụng hành chính .

  1. Bỏ phiếu ở nơi khác

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình, đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Việc tham gia bầu cử của cử tri không chỉ là quyền mà còn biểu lộ nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mỗi cá thể so với Nhà nước nhằm mục đích lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu vượt trội, xứng danh đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 .
PBGDPL

Rate this post