bell trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Under the code name “Bald Eagle”, it gave contracts to Bell Aircraft, Martin Aircraft, and Fairchild Engine and Airplane to develop proposals for the new reconnaissance aircraft.

Dưới mã hiệu “AQUATONE”, Không quân trao các hợp đồng cho Bell Aircraft, Martin Aircraft, và Fairchild Engine and Airplane để phát triển những đề xuất cho chiếc máy bay trinh sát mới.

WikiMatrix

Often, in fact, the days were so hot, that the caravans walked mainly at, at, at night. camels marching in single file, with bells to warn pedestrians along the way that they were coming.

Thực tế thường thì, ban ngày rất nóng, vì vậy những đoàn bộ hành chủ yếu đi vào ban đêm. Những đoàn diễu hành lạc đà, với những chuông đ đẻ cảnh báo khách bộ hành dọc con đường rằng chúng đang đến.

QED

There are several video games that are loosely based on the film: The first video game based on the film was titled Beauty and the Beast: Belle’s Quest and is an action platformer for the Sega Genesis.

Có một số trò chơi điện tử về cơ bản dựa theo cốt truyện của bộ phim: Trò chơi điện tử đầu tiên dựa trên bộ phim mang tên Beauty & The Beast: Belle’s Quest là một trò chơi hành động nhập vai cho nền tảng máy Sega Mega Drive/Genesis.

WikiMatrix

Nope, doesn’t ring a bell.

Không, không biết nữa Có hình không?

OpenSubtitles2018. v3

He would then go up to strike the large bell, usually set high in a tower, so that all could hear.

Thầy giữ đồng hồ sẽ ra kéo chuông lớn, thường treo trên một tháp cao để mọi người nghe được.

Literature

Bell had been investigating helicopter gunships since the late 1950s, and had created a mockup of its D-255 helicopter gunship concept, named “Iroquois Warrior”.

Bell bắt đầu phát triển trực thăng vũ trang kể từ cuối những năm 1950, đã tạo ra máy bay trực thăng chiến đấu bay với tên gọi là “Iroquois Warrior”.

WikiMatrix

The video also shows Burton playing parts of what would soon be two Metallica songs: his signature bass solo, “(Anesthesia) – Pulling Teeth”, and the chromatic intro to “For Whom the Bell Tolls”.

Video này cũng cho thấy những đoạn Burton chơi mà sau này xuất hiện trong hai bài hát của Metallica: dấu ấn solo bass trong “(Anesthesia) – Pulling Teeth”, và đoạn mở đầu mang âm giai bán cung trong “For Whom the Bell Tolls”.

WikiMatrix

You may ring the bell now, Ms. Boardman.

Có thể rung chuông được rồi, cô Boardman.

OpenSubtitles2018. v3

TWO BELL.

Lúc 2 giờ.

OpenSubtitles2018. v3

All that excitement in Mexico City rang a distant bell.

Không biết bao nhiêu lần tôi được dặn phải thắt dây bảo đảm an toàn .

OpenSubtitles2018. v3

The track that I will whistle is called ” Fête de la Belle. ”

Bản nhạt mà tôi sẽ huýt theo được gọi là ” Fête de la Belle. ”

QED

Belle was born and raised in Fécamp, France, the son of Monique and Raymond Belle, in a modest family in the suburbs of Paris.

Belle sinh ra và lớn lên ở Fécamp, Pháp, con trai của Monique và Raymond Belle, trong một gia đình khiêm tốn ở ngoại ô Paris.

WikiMatrix

We might imagine Abram and Sarai alternating between riding and walking, their conversation mingling with the tinkling of bells hanging from the animals’ harnesses.

Hãy hình dung Áp-ram và Sa-rai hết cưỡi con vật rồi lại đi bộ, tiếng họ trò chuyện hòa lẫn tiếng leng keng của những chiếc chuông treo trên những bộ dây cương.

jw2019

On May 2, 2016, Evans, Renner, and executives from Marvel rang the opening bell of the New York Stock Exchange in honor of the film’s theatrical release.

Ngày 2 tháng 5 năm 2016, Evans, Renne và các nhà điều hành từ Marvel rung tiếng chuông khai mạc ở Sở giao dịch chứng khoán New York với hân hạnh mở đầu ngày bộ phim được chính thức khởi chiếu tại các rạp phim Mỹ.

WikiMatrix

According to Broadway actress and singer Paige O’Hara, who both recorded the song and provided the voice of Belle, Ashman and Menken “wanted to leave the pop music sound of Mermaid behind and go for something more Jerome Kern/Rodgers & Hammerstein” for Beauty and the Beast.

Theo nữ diễn viên và ca sĩ Broadway Paige O’Hara, người đảm nhiệm cả việc thu âm ca khúc này và lồng tiếng cho nhân vật Belle, Ashman và Menken “muốn bỏ âm hưởng nhạc pop của Nàng tiên cá lại sau lưng và tìm đến một chút gì đó theo phong cách Jerome Kern/Rodgers & Hammerstein hơn” cho Người đẹp và quái thú.

WikiMatrix

A short time later the shooting stopped and the bells began to toll.

Sau đó ít lâu, tiếng súng ngừng bặt và chuông nhà thờ bắt đầu đổ hồi.

Literature

Saint Paul’s ship’s bell is now displayed in the St. Paul, Minnesota, City Hall on the third floor between the city council and mayoral offices, in an area also containing a listing of the United States Naval Reserve personnel from Saint Paul who served aboard the destroyer USS Ward (DD-139) when she fired the first American shots of World War II.

Chiếc chuông của Saint Paul hiện đang được trưng bày tại Tòa thị chính St. Paul, Minnesota trên tầng 3, giữa các phòng làm việc của Hội đồng và văn phòng thị trưởng, trong một khu vực vốn còn có một danh sách quân nhân dự bị của thành phố Saint Paul đã phục vụ bên trên chiếc USS Ward khi nó nổ phát súng Hoa Kỳ đầu tiên trong Thế Chiến II.

WikiMatrix

John Stewart Bell FRS (28 June 1928 – 1 October 1990) was an Ulster Scot physicist from Northern Ireland, and the originator of Bell’s theorem, an important theorem in quantum physics regarding hidden variable theories.

John Stewart Bell FRS (28 tháng 6 năm 1928 – 1 tháng 10 năm 1990) là nhà vật lý người Bắc Ireland, và nguồn gốc của Định lý Bell, một định lý quan trọng trong vật lý lượng tử liên quan đến lý thuyết biến số ẩn. ^ Amati, D. biên tập (2000).

WikiMatrix

It was essentially a Bell 47J-3 with an unclad, tubular tail boom, and powered by a Turbomeca Astazou II turboshaft engine.

Bản chất nó là một chiếc Bell 47J-3 với một cái đuôi (xà dọc) trần gồm nhiều trụ hình ống, trang bị động cơ trục tuabin Turboméca Astazou II.

WikiMatrix

And Conan Doyle, writing about Bell, described the following exchange between Bell and his students.

Và Conan Doyle, khi viết về Bell, mô tả cuộc hội thoại sau giữa Bell và các học sinh của ông.

ted2019

So Bell employed an engineer to study those noises, to try and find out where they came from, with a view towards building the perfect hardware codec, which would get rid of them so they could think about using radio for the purposes of telephony.

Vì thế Bell đã thuê một kỹ sư điều tra và nghiên cứu những tiếng động này, cố gắng nỗ lực tìm xem chúng tới từ đâu, với một tầm nhìn hướng tới một cấu trúc thiết bị hóa mã tuyệt vời sẽ giúp vô hiệu chúng, để họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dùng sóng vô tuyến cho những mục tiêu của mạng lưới hệ thống điện thoại thông minh .

QED

The first known use of the term grandmaster in connection with chess was in an 1838 issue of Bell’s Life, in which a correspondent referred to William Lewis as “our past grandmaster”.

Cụm từ “Đại kiện tướng” được sử dụng lần đầu là ở bài báo năm 1938 của Bell’s Life, đề cập đến Wiliam Lewis là “Đại kiện tướng trong quá khứ của chúng ta”.

WikiMatrix

As an engineer at Bell Laboratories, Nyquist did important work on thermal noise (“Johnson–Nyquist noise”), the stability of feedback amplifiers, telegraphy, facsimile, television, and other important communications problems.

Là một kỹ sư tại Phòng thí nghiệm Bell, Nyquist thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng về nhiễu do nhiệt (Nhiễu Johnson–Nyquist), độ ổn định của bộ khuếch đại hồi tiếp, vô tuyến, fax, vô tuyến truyền hình, và các vấn đề truyền thông quan trọng khác.

WikiMatrix

Agusta-Bell AB 412 CRESO Italian-built version, fitted with a ground surveillance radar.

Agusta-Bell AB 412 CRESO Phiên bản sản xuất bởi Italy, được gắn thêm radar quan sát mặt đất.

WikiMatrix

One little word, Belle.

1 từ nhỏ bé thôi, Bellle

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post