biên dịch viên in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Và không phải lúc nào cũng sẵn có biên dịch viên.

And there isn’t always a translator available.

Bạn đang đọc: biên dịch viên in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

QED

Trợ lý, biên dịch viên.

assistants, translators.

OpenSubtitles2018. v3

Mạng lưới toàn cầu hơn 5. 000 biên dịch viên bản ngữ của chúng tôi

Our worldwide network of over 5, 000 native translators

QED

Toàn bộ biên dịch viên của chúng tôi đều là người thật nên bạn không phải nhận những bản dịch máy tệ hại.

All of our translators are real people so you don’t get terrible machine translations.

QED

Chúng tôi có hơn 100 biên dịch viên cho 63 ngôn ngữ, và chi đến hàng triệu đô la trong bệnh viện nhỏ của chúng tôi.

We have more than 100 translators covering 63 languages, and we spend millions of dollars just in our little hospital.

QED

Chính phủ Ireland quyết định đào tạo một số lượng thông dịch viênbiên dịch viên cần thiết và họ sẽ chịu mọi phí tổn liên quan.

The Irish government has committed itself to train the necessary number of translators and interpreters and to bear the related costs.

WikiMatrix

Hiện đây là trang wiki lớn thứ 13 trên thế giới về số lượng trang, với khoảng 5000 biên dịch viên của hơn 50 ngàn chuỗi thuộc hơn 20 dự án bao gồm MediaWiki, OpenStreetMap, Mifos, Encyclopedia of Life, MantisBT.

It has about 14,000 translators and for over 120,000 pages from over 30 projects including MediaWiki, OpenStreetMap, Mifos, Encyclopedia of Life and MantisBT.

WikiMatrix

Năm 2013, Translate tiếp tục được cải tổ qua dự án “Translate User eXperience” viết tắt là “TUX”, bao gồm «những thay đổi về điều hướng, biên dịch viên xem bản và cảm nhận, khu vực dịch thuật, các bộ lọc, tìm kiếm, và màu sắt và kiểu cách».

In 2013, the Translate platform underwent a major revamp through the “Translate User eXperience” project, or “TUX”, including “changes in navigation, editor look and feel, translation area, filters, search, and color & style”.

WikiMatrix

Nếu bạn nghĩ về một trọng trách mang tầm thế giới khi cố gắng giao tiếp với các bệnh nhân — và không chỉ là việc giảng dạy phẫu thuật, giao tiếp với bệnh nhân — sẽ không thể có đủ số lượng biên dịch viên trên toàn thế giới

If you think about the worldwide burden of trying to talk to your patients — not just teaching surgeons, just trying to talk to your patients — there aren’t enough translators in the world.

QED

Nhưng nếu bạn đồng thời đang ở Bắc Kinh, thì bằng việc sử dụng công nghệ một cách mang tính xây dựng, bạn sẽ có được bản thuyết trình bằng tiếng Hán hoặc cũng có thể có tiếng Nga v..v cứ như vậy mọi chuyện xảy ra đồng thời mà không cần đến các biên dịch viên bằng người thật.

But if you happen to be sitting in Beijing at the same time, by using technology in a constructive fashion, you could get it in Mandarin or you could get it in Russian — on and on and on, simultaneously without the use of human translators .

ted2019

Tác giả Lynne E. Riggs của Hiệp hội các Nhà văn, Biên tập viênBiên dịch viên (Society of Writers, Editors and Translators – SWET), một tổ chức chuyên nghiệp về văn bản có trụ sở tại Tokyo, cho biết, “Khi bạn xuất bản một cuốn sách về Nhật Bản, bạn đưa nó cho những người muốn biết về Nhật Bản.

Lynne E. Riggs of the Society of Writers, Editors and Translators (SWET), a professional writing organization headquartered in Tokyo, said, “When you publish a book about Japan, you are publishing it for people who want to know about Japan.

WikiMatrix

Nhưng nếu bạn đồng thời đang ở Bắc Kinh, thì bằng việc sử dụng công nghệ một cách mang tính xây dựng, bạn sẽ có được bản thuyết trình bằng tiếng Hán hoặc cũng có thể có tiếng Nga v.. v cứ như vậy mọi chuyện xảy ra đồng thời mà không cần đến các biên dịch viên bằng người thật.

But if you happen to be sitting in Beijing at the same time, by using technology in a constructive fashion, you could get it in Mandarin or you could get it in Russian — on and on and on, simultaneously without the use of human translators.

QED

Máy vi tính không thể thay thế biên tập viêndịch thuật viên.

A computer cannot replace human writers and translators.

jw2019

Sinh tại Genève, ông làm việc như một gia sư, giáo viên ngôn ngữ, ký giả, biên tập viên, cũng như thông dịch viên cho Phủ thủ tướng Liên bang Thụy Sĩ (1869-1873).

Born in Geneva, he worked as a tutor, language teacher, journalist and a translator for the Swiss federal Chancellery (1869–1873).

WikiMatrix

Vì vào đầu thế kỷ 17, khi hai bản dịch này được biên soạn, các bản thảo mà các dịch viên dùng thì không có ghi câu này.

Because back at the beginning of the 17th century when those two versions were prepared, the manuscripts the translators worked from did not contain the expression.

jw2019

Năm 1982, cô gia nhập VOA, và đã làm việc như một đài truyền hình cho dịch vụ Dari, biên tập viên, chủ nhà và nhà sản xuất của VOA.

In 1982, she joined the VOA, and has worked as a broadcaster for VOA’s Dari Service, editor, host and producer.

WikiMatrix

Nhắm mục đích này, vào năm 1946 những cộng tác viên của Hội bắt tay vào việc biên dịch một bản Kinh-thánh mới.

With this objective, associates of the Society set out in 1946 to produce a fresh translation of the Scriptures.

jw2019

ModDB trao giải thưởng “Editor’s Choice: Best Multiplayer Indie Game of 2010” (tạm dịch: Sự lựa chọn của Biên tập viên: Trò chơi độc lập nhiều người chơi tốt nhất năm 2010) cho game.

Mod DB awarded it the “Editor’s Choice: Best Multiplayer Indie Game of 2010” award.

WikiMatrix

Tuy nhiên, như đề xuất trên tạp chí IBM developerWorks, “Hiểu mã byte và mã byte được sinh ra bởi trình biên dịch Java giúp cho lập trình viên Java theo cách tương tự như hợp ngữ giúp cho lập trình viên C hay C++.”

However, as suggested in the IBM developerWorks journal, “Understanding bytecode and what bytecode is likely to be generated by a Java compiler helps the Java programmer in the same way that knowledge of assembly helps the C or C++ programmer.”

WikiMatrix

Thành viên mới nhất trong câu lạc bộ bệnh dịch của tháng chốn biên giới này đó.

The latest offering in the frontier’s disease-of-themonth club.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ,một quản trị viên cục bộ có thể tải mã nguồn không đóng gói, biên dịch và cài đặt nó.

For example, a local administrator may download unpackaged source code, compile it, and install it.

WikiMatrix

Vào tháng 8 năm 2009, cô đã làm biên tập viên cho Cosmopolitan Argentina và xuất hiện trong chiến dịch in Xuân / Hè 2012 cho túi xách thương hiệu CLOĒ ở Mexico.

In August 2009, she did editorial work for Cosmopolitan Argentina and appeared in the Spring/Summer 2012 print campaign for handbags for the brand CLOĒ in Mexico.

WikiMatrix

Cho dù là được tự động bởi trình biên dịch hay được đặc tả bởi lập trình viên, hệ thống kiểu sẽ khiến hành vi chương trình trở nên bất hợp pháp nếu nó nằm ngoài quy tắc hệ thống kiểu.

Whether automated by the compiler or specified by a programmer, a type system makes program behavior illegal if outside the type-system rules.

WikiMatrix

Rate this post