biến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cả lãnh nguyên rực rỡ với màu sắc và toàn bộ vùng đất đang được biến đổi.

The tundra blazes with color and the whole landscape is transformed.

Bạn đang đọc: biến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Một động cơ AC một pha phổ biến khác là động cơ cảm ứng tách pha, thường được sử dụng trong các thiết bị chính như máy điều hòa không khí và máy sấy quần áo.

Another common single-phase AC motor is the split-phase induction motor, commonly used in major appliances such as air conditioners and clothes dryers.

WikiMatrix

Các cá nhân bị xuất hiện trong các YouTube Poop đôi khi cố gắng gỡ video của YouTube Pooper xuống vì mội dung người lớn và phỉ báng xuất hiện phổ biến trong đó, đặc biệt nếu các video đó có nhiều khán giả là trẻ em.

Individuals involved in YouTube Poops sometimes make efforts to take YouTube Poopers’ videos down because mature and defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.

WikiMatrix

Người thân của tôi cảm kích về sự biến đổi này và giờ đây tôi đã được họ tin cậy.

My relatives are thankful for this transformation, and I have now gained their trust.

jw2019

Sự biến mất dần của các trang trại trong khu vực đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng số lượng những con chó giống này cho đến năm 1985 khi một số nhà lai tạo tìm thấy một vài con chó và sử dụng tiêu chuẩn giống gốc như hướng dẫn lai tạo trong việc tái tạo lại giống chó.

The loss of farms in the area led to serious decline in the numbers of these dogs until 1985 when some breeders found a few dogs and used the original breed standard as their guide in re-introducing the dog .

WikiMatrix

Vào thế kỷ 19, chúng là giống phổ biến nhất ở miền bắc Tây Ban Nha.

By the 19th century, they were the most abundant breed in northern Spain.

WikiMatrix

Nhà thiết kế Matías Duarte giải thích, “không giống một tờ giấy ngoài đời, các vật thể số của chúng tôi có thể mở rộng và biến đổi một cách thông minh.

Designer Matías Duarte explained that, ” unlike real paper, our digital material can expand and reform intelligently .

WikiMatrix

Album được thu trên một băng 2-inch, phong cách thu âm truyền thống tạo ra nhiều âm ‘chân thực’ hơn, phổ biến với các nghệ sĩ trước thời kì công nghệ thu âm số ra đời.

The album was recorded on 2-inch tape, a traditional style of recording said to create a more ‘raw’ sound that is popular with musicians preceding the era of digital recording technology.

WikiMatrix

(Cười) Đây là biểu đồ thể hiện điều đó khi video này lần đầu tiên trở nên phổ biến vào mùa hè trước.

(Laughter) This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer.

ted2019

* Hãy giúp phổ biến công việc của ta, rồi các ngươi sẽ được phước, GLGƯ 6:9.

* Assist to bring forth my work, and you shall be blessed, D&C 6:9.

LDS

Nhà chế tạo ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà hoạt động Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, “dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biến họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh”.

Lotus Software founder and early Internet activist Mitch Kapor commented in a Time magazine article in 1993 that “the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer when the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines”.

WikiMatrix

biến em tôi thành nô lệ.

You turned my brother into a goddamn slave.

OpenSubtitles2018. v3

Việc cho phép tái lây nhiễm bởi các phiên bản mới hơn của Conficker đã biến lỗ hổng thành một cửa hậu lây nhiễm một cách hiệu quả.

Re-infection from more recent versions of Conficker are allowed through, effectively turning the vulnerability into a propagation backdoor.

WikiMatrix

Trang View and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba, hầu hết số cá chết đã biến mất, có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

Views and News from Norway reports that as of Tuesday, most of the dead fish were gone, perhaps pushed out to sea by tides and winds .

EVBNews

Đạo hàm hữu hình có thể được coi như là một sự kết nối giữa mô tả Euler và Lagrangian của biến dạng trong môi trường liên tục.

The material derivative can serve as a link between Eulerian and Lagrangian descriptions of continuum deformation.

WikiMatrix

Israel biến sa mạc thành đất canh tác.

Israel turned the desert into arable land.

OpenSubtitles2018. v3

Do số lượng lớn biến thể trên màu lông ở nhóm Defassa, cũng nhiều như 29 phân loài đã được bao gồm trong nó; nhóm Ellipsen bao gồm 8 phân loài.

Owing to the large number of variations in the coat colour in the defassa waterbuck group, as many as 29 subspecies were included in it; the ellipsen waterbuck group consisted of eight subspecies.

WikiMatrix

Theo khiếu nại, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra những hành vi thương mại không công bằng và lừa dối vì “Acxiom đã tuyên bố công khai niềm tin của mình rằng các cá nhân nên có thông báo về việc sử dụng thông tin về chúng như thế nào và có những lựa chọn về việc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không cho phép khách hàng để cung cấp thông tin không công khai cho các cá nhân “, nhưng Acxiom tiếp tục bán thông tin cho khái niệm Torch mà không cần có sự đồng ý, khả năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

According to the complaint, Acxiom’s activities constituted unfair and deceptive trade practices, as “Acxiom has publicly represented its belief that individuals should have notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, and has stated that it does not permit clients to make non-public information available to individuals”, yet Acxiom proceeded to sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability to opt out, or furnishing notice to the affected consumers.

WikiMatrix

theo 1 số nguồn tin cho hay, cảnh sát đã phát hiện những bằng chứng cho thấy có thể đây là trường hợp cảnh sát biến chất chấn động nhất trong hàng thập kỉ qua.

According to inside sources, police are searching for evidence in what may be the worse case of police corruption in decades .

OpenSubtitles2018. v3

Biến thái?

A pervert?

OpenSubtitles2018. v3

Sẽ không có một ai có thể biến ta thành người ngoài cuộc.”

No one could have kept me out.”

Literature

Chính ông biến tôi thành thế này.

I am what you made me!

OpenSubtitles2018. v3

Bên cạnh sự biến thiên mạnh trong biểu đồ ánh sáng của Haumea do hình dạng thiên thể tác động bằng nhau lên các màu sắc, những sự biến đổi màu sắc độc lập nhỏ hơn cũng được nhìn thấy trong cả vùng sóng phổ kiến và vùng gần hồng ngoại cho thấy có một vùng trên bề mặt khác biệt cả về màu sắc cũng như độ phản xạ.

In addition to the large fluctuations in Haumea’s light curve due to the body’s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both visible and near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albedo.

WikiMatrix

giấc mơ họa sĩ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến.

My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.

ted2019

Khi trung vị được dùng với vai trò tham số vị trí trong thống kê mô tả, có một vài lựa chọn một độ đo độ biến đổi: khoảng biến thiên giao độ (range), khoảng tứ phân vị (interquartile range), và độ lệch tuyệt đối (absolute deviation).

When the median is used as a location parameter in descriptive statistics, there are several choices for a measure of variability: the range, the interquartile range, the mean absolute deviation, and the median absolute deviation.

WikiMatrix

Rate this post