Biến trong chương trình là gì

A. Lý thuyết

Nội dung chính- Biến và hằng là gì ?

– Cách sử dụng biến và hằng trong chương trình

1. Biến là công cụ lập trình- Trong lập trình biến được dùng để tàng trữ tài liệu và tài liệu được biến tàng trữ hoàn toàn có thể đổi khác trong khi triển khai chương trình .- Dữ liệu do biến tàng trữ, được gọi là giá trị của biến .Ví dụ 1 :Giả sử cần in hiệu quả của phép cộng 15 + 5 ra màn hình hiển thị. Ta sử dụng câu lệnh Pascal sau đây : Writeln ( 15 + 5 ) ;Ta hoàn toàn có thể sử dụng hai biến X và Y để lưu giữ giá trị của hai số 15 và 5. Khi đó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể viết lại câu lệnh trên như sau : Writeln ( X + Y ) ;Chương trình thực thi như sau :

Lý thuyết Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

2. Khai báo biến- Các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình .- Việc khai báo biến gồm có :+ Khai báo tên biến+ Khai báo kiểu tài liệu

– Cú pháp: Var : ;

– Ví dụ :

Lý thuyết Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

– Tùy theo ngôn từ lập trình, cú pháp khai báo biến hoàn toàn có thể khác nhau .3. Sử dụng biến trong chương trình- Các thao tác hoàn toàn có thể thực thi với những biến là :+ Gán giá trị cho biến+ Tính toán với biến- Cần phải gán những giá trị tài liệu thích hợp cho biến, kiểu tài liệu của giá trị được gán phải trùng với kiểu của biến .- Khi gán giá trị mới, giá trị cũ sẽ bị xóa đi .- Có thể triển khai việc gán giá trị cho biến tại bất kể thời gian nào trong chương trình .

– Cú pháp: := .

– Ví dụ 1 :

Lý thuyết Tin học 8 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình - Lý thuyết Tin học 8 đầy đủ nhất

– Giá trị của biến còn hoàn toàn có thể gán nhờ những câu lệnh nhập tài liệu read hoặcreadln. Khi đó, máy tính sẽ đợi ta gõ những giá trị tương ứng của những biếnmvàntừ bàn phím và ấnEnter .- Ví dụ 2 :Read ( m, n ) ; hoặcreadln ( m, n ) ;4. Hằng- Tương tự với biến, hằngcũng là 1 công cụ tàng trữ tài liệu. Nhưng hằng khác với biến ở chỗ : hằng có giá trị không đổi và hằng phải được gán giá trị ngay khi khai báo .- Cú pháp khai báo : const tên hằng = giá trị .- Ví dụ : constpi = 3.14 ; Bankinh = 2 ;- Không thể dùng những câu lệnh để đổi khác giá trị của hằng. chương trình sẽ báo lỗi nếu ta cố biến hóa giá đị đó bằng những câu lệnh .

B. Trắc nghiệm

Câu 1 : Tìm điểm sai trong khai báo hằng sau :Const Max : = 2010 ;A. Dư dấu bằng ( = )B. Tên hằng không được nhỏ hơn 4 kí tựC. Từ khóa khai báo hằng saiD. Dư dấu hai chấm ( :)Hiển thị đáp án

Cấu trúc khai báo hằng là: Const = ;

Khi sử dụng dấu : = là lệnh gán được thực thi trong chương trình .Đáp án : DCâu 2 : Khai báo nào sau đây đúng ?A. Var x, y : Integer ;B. Var x, y = Integer ;C. Var x, y Of Integer ;D. Var x, y : = Integer ;Hiển thị đáp án

Cấu trúc khai báo biến có dạng : var : < kiểu dữ liệu> ;

Trong đó list biến được cách nhau bởi dấu phẩy .Đáp án : ACâu 3 : Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là :A. ConstB. BeginC. Var

D. Uses

Hiển thị đáp án

Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là Var. Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu> ;

Đáp án : CCâu 4 : Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là :A. ConstB. BeginC. VarD. UsesHiển thị đáp ánTrong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là Const. Cấu trúc khai báo hằng là :

CONST = ;

Đáp án : ACâu 5 : Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo :A. Var x : String ;B. Var x : Integer ;C. Var x : Char ;D. Var x : Real ;Hiển thị đáp ánCác kiểu tài liệu : String ( kiểu xâu ), Integer ( kiểu nguyên ), Char ( kiểu kí tự ), Real ( kiểu thực ). Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báoVar x : String ;Đáp án : ACâu 6 : Giả sử A được khai báo là biến với kiểu tài liệu xâu, X là biến với kiểu tài liệu số thực. Phép gán sau đây là không hợp lệ không ?A. X : = 4.1 ;B. X : = 324.2 ;C. A : = 3242 ;D. A : = 3242 ;Hiển thị đáp ánA được khai báo là biến với kiểu tài liệu xâu A phải được gán với xâu kí tự ( được bao trong dấu nháy ), X là biến với kiểu tài liệu số thực X là số thực .Đáp án : DCâu 7 : Khai báo sau có ý nghĩa gì ?Var a : Real ; b : Char ;A. Biến a thuộc kiểu tài liệu số thực và biến b thuộc kiểu tài liệu kí tựB. Biến a thuộc kiểu tài liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu tài liệu xâu kí tựC. Biến a thuộc kiểu tài liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu tài liệu kí tựD. Các câu trên đều saiHiển thị đáp ánReal là kiểu tài liệu số thực, Char là kiểu tài liệu kí tự .Đáp án : ACâu 8 : Biến là :A. Là đại lượng có giá trị không đổi khác trong quy trình thực thi chương trìnhB. Là đại lượng có giá trị luôn đổi khác trong quy trình triển khai chương trìnhC. Là đại lượng dùng để thống kê giám sátD. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trìnhHiển thị đáp ánCâu 9 : Cách khai báo nào sau đây là đúng :A. const k = ‘ tamgiac ‘ ;B. Var g : = 15 ;C. Const dien tich ;D. var chuvi : byte ;Hiển thị đáp án

Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là Var. Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu> ;

Đáp án : DCâu 10 : Đại lượng được đặt tên dùng để tàng trữ tài liệu, có giá trị không đổi trong suốt quy trình thực thi chương trình được gọi là :A. TênB. Từ khóaC. BiếnD. HằngHiển thị đáp án

Hằng là đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Cấu trúc khai báo hằng là:CONST = ;

Trong đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.

Đáp án : D

Rate this post