big trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Big gooberfish!

lớn kìa!

OpenSubtitles2018. v3

It was big enough to be transparent to light, and that’s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.

Vũ trụ đủ lớn để trở nên trong suốt khi ánh sáng đi qua, và đó là những gì chúng ta thấy trong sóng hiển vi nền vũ trụ mà George Smoot đã mô tả như đang nhìn vào mặt của Chúa.

QED

In 2008, The Times reported that Abramovich admitted that he paid billions of dollars for political favours and protection fees to obtain a big share of Russia’s oil and aluminium assets as was shown by court papers obtained by The Times.

Năm 2008 The Times tường thuật, Abramovich thừa nhận, ông đã trả hàng tỷ đô la cho các ưu tiên chính trị và chi phí bảo vệ để có được một phần lớn tài sản dầu mỏ và nhôm của Nga mà có thể chứng minh được qua các giấy tờ tòa án mà The Times có được.

WikiMatrix

And in districts around the country, big and small, who have made this change, they found that these fears are often unfounded and far outweighed by the tremendous benefits for student health and performance, and our collective public safety.

Và trong các quận trên cả nước dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại đối với sức khỏe học sinh năng suất, và tính an toàn cộng đồng.

ted2019

Then big brother.

Sau đó, anh trai lớn.

QED

These birds were hunted for meat that was sold by the ton, and it was easy to do because when those big flocks came down to the ground, they were so dense that hundreds of hunters and netters could show up and slaughter them by the tens of thousands.

Những con chim này bị săn bắt để lấy thịt và bán bằng đơn vị tấn, rất dễ để bắt chúng vì chúng sống thành từng đàn lớn và khi bay xuống đất, số lượng của chúng nhiều đến mức hàng trăm thợ săn có thể vây đến và tàn sát hàng vạn con bồ câu một lúc.

ted2019

We have a lot of big plans.

Chúng em có rất nhiều kế hoạch lớn.

OpenSubtitles2018. v3

He’s a big Bergman fan.

Anh ấy hâm mộ Bergman.

OpenSubtitles2018. v3

So the end result, the big picture what’s happen here in order to maintain a trade imbalance in order to keep its currency pegged?

Vậy, hiệu quả ở đầu cuối, bức tranh toàn cảnh của việc trấn áp tỷ giá nhằm mục đích duy trì thặng dư thương mại là gì ?

QED

You want an old- fashioned cell phone that you flip open and is about as big as your head?

Hay bạn muốn một chiếc điện thoại nắp gập kểu cũ và nó lớn như đầu bạn?

QED

It pretty much works with any big fish in the ocean, so here we go.

Cách này có thể áp dụng cho tất cả các con cá lớn trên đại dương, nó như thế này.

QED

I didn’t want to make a big deal out of this.

Tớ không muốn làm lớn chuyện.

OpenSubtitles2018. v3

I’m a big fan of your work.

Tôi là fan bự của anh đấy.

OpenSubtitles2018. v3

Her hair was big, and she sat in a hospitalbed holding a baby wrapped up fight in a striped blanket.

Tóc cô phồng to, và cô ngồi trong giường bệnh ôm một đứa trẻ quấn tã kẻ sọc.

Literature

Top-level Company in a big glass building.

Đầu não của Công ty nằm ở trong tòa nhà kính kia.

OpenSubtitles2018. v3

Here in our big top.

Tại căn lều lớn nhất này.

OpenSubtitles2018. v3

Humanity has just begun its exploration at the LHC at this big high energy, and we have much searching to do.

Nhân loại chỉ vừa mới bắt đầu khám phá nó với máy LHC ở mức năng lượng này, chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm.

ted2019

My brother is big enough to travel alone.

Anh của tôi đủ lớn để đi du lịch một mình.

Tatoeba-2020. 08

You know whoever catches this guy is gonna get a big promotion, my man.

Dù ai bắt cậu ta đó sẽ là khuyến mãi lớn, chàng trai của tôi

OpenSubtitles2018. v3

We’re gonna need a big-ass cage.

Chúng ta sẽ cần một cái chuồng to oạch.

OpenSubtitles2018. v3

Surely, we should be giving the money to entrepreneurs, to civil society, for people able to create the new, not to the big, well-connected companies, big, clunky government programs.

Ta nên dùng tiền cho các doanh nhân, tổ chức xã hội, để khởi tạo các cty mới, không chỉ là cty lớn mà là các công ty liên kết, các chương trình chính phủ lớn.

ted2019

The second idea worth questioning is this 20th-century thing that mass architecture is about bigbig buildings and big finance.

Ý thứ hai cần làm rõ là trong thế kỷ 20 này thì kiến trúc lớn là những tòa nhà khổng lồ với chi phí khủng.

ted2019

This may sound strange, but I’m a big fan of the concrete block.

Điều này nghe có vẻ kì lạ, nhưng tôi là một fan bự của những viên gạch bê tông.

ted2019

The G-20 failed to ask the hard questions : if these big banks ‘ shareholders and bondholders are insulated from the risk of default, how can there be market discipline ?

G-20 không đặt ra những câu hỏi khó : nếu những người nắm giữ trái phiếu và các cổ đông của các ngân hàng lớn này được bảo vệ khỏi nguy cơ phá sản, làm thế nào có được nguyên tắc thị trường ?

EVBNews

The Dutch cities in the west used to have a long brewing tradition as well, but in the 20th century, big brewers took over many of these smaller breweries or offered them a license to sell their beer brand, while stopping their own production.

Các thành phố Hà Lan ở phía tây cũng từng có một truyền thống ủ bia lớn, nhưng trong thế kỷ 20, những nhà máy bia lớn chiếm những nhà máy nhỏ và cung cấp bằng cho họ để bán những loại bia lớn, và dừng việc sản xuất lạ.

WikiMatrix

Rate this post