Binh Chủng Hợp Thành Là Gì ? Luật Về Sỹ Quan Quân Đội Nhân Dân

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản anhhung.mobi và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ Nội dung MIX Tải vềtài khoản anhhung.mobi vàBạn đang xem : Binh chủng hợp thành là gì”>Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua: **

“>Theo dõi hiệu lực VBChia sẻ qua:

Bạn đang đọc: Binh Chủng Hợp Thành Là Gì ? Luật Về Sỹ Quan Quân Đội Nhân Dân

LUẬT

VỀ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Để góp thêm phần thiết kế xây dựng Quân đội nhân dân chính quy và văn minh, tăng cường quốc phòng, bảo vệ triển khai xong thắng lợi trách nhiệm bảo vệ và kiến thiết xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ;Để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm, nâng cao ý chí chiến đấu, tính tổ chức triển khai và tính kỷ luật của sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta ;Căn cứ vào Điều 51 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;Luật này pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta .CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta là cán bộ quân đội được Nhà nước phong quân hàm cấp Tướng, cấp Tá, cấp Uý .

Điều 2

Sĩ quan Quân đội nhân dân gồm có :1 – Sĩ quan chỉ huy, tham mưu ,2 – Sĩ quan chính trị ,3 – Sĩ quan phục vụ hầu cần và kinh tế tài chính ,4 – Sĩ quan kỹ thuật ,5 – Sĩ quan quân y và thú y ,6 – Sĩ quan quân pháp ,7 – Sĩ quan hành chính .

Điều 3

Sĩ quan Quân đội nhân dân chia thành hai ngạch : sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị .

Điều 4

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, văn hoá, sức khoẻ, tuổi và có năng lực hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược thì hoàn toàn có thể được đào tạo và giảng dạy thành sĩ quan .

Điều 5

Những người sau đây được chọn để bổ trợ cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ :Quân nhân tốt nghiệp những trường đào tạo sĩ quan ,Hạ sĩ quan triển khai xong tốt trách nhiệm trong chiến đấu ,Quân nhân làm công tác làm việc trình độ, kỹ thuật tốt nghiệp ĐH ,Cán bộ những ngành ngoài quân đội và Giao hàng trong quân đội được chỉ định giữ chức vụ sĩ quan ,Sĩ quan dự bị .

Điều 6

Sĩ quan có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân lao lý trong Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .CHƯƠNG II. QUÂN HÀM VÀ CHỨC VỤ CỦA SĨ QUAN

Điều 7

Hệ thống quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân Nước Ta được lao lý như sau :1 – Cấp Tướng có 4 bậc :Đại tướng ,Thượng tướng, Đô đốc thủy quân ,Trung tướng, Phó đô đốc thủy quân ,Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc thủy quân .2 – Cấp Tá có 3 bậc :Đại tá ,Trung tá ,Thiếu tá .3 – Cấp Uý có 4 bậc :Đại uý ,Thượng uý ,Trung uý ,Thiếu uý .

Điều 8

Việc xét phong, thăng cấp bậc quân hàm cho sĩ quan phải địa thế căn cứ vào cấp bậc quân hàm được lao lý cho từng chức vụ, phẩm chất cách mạng, năng lượng công tác làm việc và thời hạn ở cấp bậc hiện tại .Sĩ quan ở mỗi chức vụ hay cấp bậc đều phải học xong chương trình giảng dạy do Bộ trưởng Bộ quốc phòng lao lý .

Điều 9

Thời hạn để xét thăng quân hàm pháp luật như sau :Thiếu uý lên trung uý : 2 năm ;Trung uý lên thượng uý : 2 năm ;Thượng uý lên đại uý : 3 năm ;Đại uý lên thiếu tá : 4 năm ;Thiếu tá lên trung tá : 4 năm ;Trung tá lên đại tá : 5 năm ;Việc xét thăng quân hàm cấp Tướng không pháp luật thời hạn .Thời gian học tập tại trường được tính vào thời hạn để xét thăng quân hàm .Trong thời chiến, thời hạn xét thăng quân hàm được rút ngắn hơn, do Hội đồng bộ trưởng lao lý .

Điều 10

Sĩ quan có thành tích trong chiến đấu, công tác làm việc và sĩ quan công tác làm việc ở những nơi khó khăn vất vả, gian nan hoặc làm những trách nhiệm đặc biệt quan trọng mà hoàn thành xong tốt chức trách được giao thì được xét thăng quân hàm trước khi đủ thời hạn .

Điều 11

Sĩ quan đến thời hạn xét thăng quân hàm mà chưa đủ điều kiện kèm theo thì thời hạn xét được lê dài nhiều nhất là một niên hạn nữa ; nếu vẫn không đủ điều kiện kèm theo để xét thì được chuyển sang ngạch dự bị .

Điều 12

Hệ thống chức vụ trong quân đội do Hội đồng bộ trưởng pháp luật địa thế căn cứ vào tổ chức triển khai quân đội trong từng tiến trình và trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn .Mỗi chức vụ được pháp luật hai bậc quân hàm .

Điều 13

Việc chỉ định sĩ quan giữ những chức vụ phải địa thế căn cứ vào nhu yếu biên chế, phẩm chất cách mạng, năng lượng công tác làm việc, sức khoẻ và ngành huấn luyện và đào tạo .

Điều 14

Quyền chỉ định chức vụ, phong và thăng quân hàm lao lý như sau :Hội đồng Nhà nước chỉ định những chức vụ Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị ; phong và thăng quân hàm cấp bậc Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc thủy quân .quản trị Hội đồng bộ trưởng chỉ định những chức vụ Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm những Tổng cục khác, Tổng thanh tra và Phó Tổng thanh tra quân đội, Tư lệnh và Phó Tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và những chức vụ tương tự ; phong và thăng cấp bậc Trung tướng, Phó đô đốc thủy quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc thủy quân .Bộ trưởng Bộ quốc phòng chỉ định những chức vụ Sư đoàn trưởng, Cục trưởng và những chức vụ tương tự trở xuống ; phong và thăng cấp bậc từ Thiếu uý đến Đại tá .Cấp có quyền chỉ định chức vụ và phong hoặc thăng cấp bậc nào thì được quyền giáng chức, giáng cấp, không bổ nhiệm và tước quân hàm sĩ quan cấp bậc ấy .

Điều 15

Cấp có quyền chỉ định chức vụ nào thì được quyền điều động sĩ quan giữ chức vụ ấy, Bộ trưởng Bộ quốc phòng được quyền điều động Phó Tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và những chức vụ tương tự .

Điều 16

Trong trường hợp khẩn cấp, sĩ quan giữ chức vụ từ Trung đoàn trưởng trở lên được quyền đình chỉ chức vụ so với sĩ quan dưới quyền, và trong thời điểm tạm thời chỉ định người khác sửa chữa thay thế, nhưng phải báo cáo giải trình ngay lên cấp có thẩm quyền xét duyệt .

Điều 17

Việc thăng hoặc giáng cấp bậc sĩ quan, mỗi lần chỉ được một bậc ; trong trường hợp đặc biệt quan trọng mới được thăng hoặc giáng nhiều bậc .

Điều 18

Sĩ quan hoàn toàn có thể được giao chức vụ cao hơn hoặc thấp hơn cấp bậc quân hàm đã được pháp luật .Sĩ quan hoàn toàn có thể được giao chức vụ thấp hơn trong những trường hợp sau đây :

1- Để tăng cường chỉ huy đối với những đơn vị cần thiết;

2 – Đơn vị giảm biên chế hoặc đổi khác về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ;3 – Năng lực hoặc sức khoẻ của sĩ quan không đảm đương được chức vụ hiện tại .

Điều 19

Đối với sĩ quan đã bị giáng cấp bậc thì niên hạn để xét thăng quân hàm tính từ ngày bị giáng .Sĩ quan bị giáng cấp bậc quân hàm, nếu văn minh hoặc có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, công tác làm việc thì thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm hoàn toàn có thể được rút ngắn hơn so với thời hạn lao lý ở Điều 9 .

Điều 20

Sĩ quan tại ngũ được Bộ quốc phòng cử đến công tác làm việc ở những ngành ngoài quân đội gọi là sĩ quan biệt phái .Sĩ quan biệt phái có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ như sĩ quan ở đơn vị chức năng. Chế độ so với sĩ quan biệt phái do Hội đồng bộ trưởng pháp luật .Xem thêm : Bánh Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Bánh Mì Ngọt Tiếng Anh Là Gì

Điều 21

Sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao hơn là cấp trên của sĩ quan có cấp bậc quân hàm thấp hơn. Trong trường hợp một sĩ quan giữ chức vụ nhờ vào vào một sĩ quan khác có cấp bậc quân hàm ngang hoặc thấp hơn thì người giữ chức vụ phụ thuộc vào là cấp dưới .

Điều 22

Sĩ quan cấp trên phải triển khai chính sách định kỳ nhận xét sĩ quan thuộc quyền, theo nội dung và thể thức do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật .CHƯƠNG III. SĨ QUAN DỰ BỊ

Điều 23

Sĩ quan dự bị gồm có sĩ quan dự bị hạng một và sĩ quan dự bị hạng hai, theo hạn tuổi pháp luật ở Điều 32 .Sĩ quan hết hạn tuổi ship hàng tại ngũ theo lao lý ở Điều 32 hoặc không đủ điều kiện kèm theo để xét thăng cấp bậc theo pháp luật ở Điều 11 thì được chuyển sang ngạch dự bị .Sĩ quan hết tuổi dự bị hạng hai hoặc không đủ sức khoẻ thì được giải ngạch dự bị .

Điều 24

Việc chuyển sĩ quan tại ngũ sang ngạch dự bị hoặc gọi sĩ quan dự bị vào Giao hàng tại ngũ và giải ngạch dự bị so với sĩ quan, tuỳ theo cấp bậc sĩ quan, do những cấp có thẩm quyền nói ở Điều 14 quyết định hành động .

Điều 25

Những người sau đây đã học hết chương trình đào tạo sĩ quan dự bị thì được xét phong quân hàm và ĐK vào ngạch dự bị :1 – Hạ sĩ quan xuất ngũ ,2 – Học sinh tốt nghiệp ĐH, cao đẳng ,3 – Cán bộ những ngành ngoài quân đội có chuyên thiết yếu cho công tác làm việc quân sự chiến lược .

Điều 26

Quyền phong, thăng, giáng, tước quân hàm so với sĩ quan dự bị được vận dụng như so với sĩ quan tại ngũ, theo lao lý ở Điều 14 .

Điều 27

Căn cứ vào hiệu quả học tập quân sự chiến lược và thành tích ship hàng quốc phòng, sĩ quan dự bị hoàn toàn có thể được xét thăng cấp bậc quân hàm .Thời hạn xét thăng quân hàm so với sĩ quan dự bị dài hơn 2 năm so với thời hạn lao lý cho mỗi cấp bậc của sĩ quan tại ngũ .Sĩ quan dự bị được điều động vào Giao hàng tại ngũ thì địa thế căn cứ vào chức vụ được chỉ định trong quân đội để xét thăng cấp bậc quân hàm tương ứng .

Điều 28

Sĩ quan dự bị, khi đến công tác làm việc hoặc cư trú ở địa phương nào, phải ĐK tại cơ quan quân sự địa phương đó và chịu sự quản trị của cơ quan quân sự địa phương .

Điều 29

Trong thời bình, sĩ quan dự bị chưa Giao hàng tại ngũ hoàn toàn có thể được gọi ra ship hàng ở đơn vị chức năng quân đội trong một thời hạn có hạn định .Trong thời chiến, sĩ quan dự bị được gọi ra ship hàng trong quân đội theo lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ .

Điều 30

Sĩ quan dự bị có trách nhiệm dự những lớp giảng dạy quân sự chiến lược theo lao lý của Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Chế độ đãi ngộ trong thời hạn tập trung chuyên sâu đào tạo và giảng dạy do Hội đồng bộ trưởng pháp luật .CHƯƠNG IV. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA SĨ QUAN

Điều 31

Sĩ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm :1 – Tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, nhân dân, và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu cao ý thức cẩn trọng cách mạng, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, chức trách được giao, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, quyết tử bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ;2 – Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội, nâng cao tính kỷ luật của quân nhân trong đơn vị chức năng ;3 – Tôn trọng quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động ; nhất quyết bảo vệ gia tài xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng con người, gia tài của nhân dân ; phát huy dân chủ và giữ vững kỷ luật trong quân đội ; chăm sóc đời sống ý thức và vật chất của quân nhân trong đơn vị chức năng ;4 – Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự chiến lược, văn hoá, khoa học – kỹ thuật, nhiệm vụ, năng lượng tổ chức triển khai chỉ huy và quản trị bộ đội, trau dồi phẩm chất cách mạng, rèn luyện thể lực để hoàn thành xong tốt trách nhiệm .

Điều 32

Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị có nghĩa vụ và trách nhiệm Giao hàng trong quân đội theo hạn tuổi pháp luật như sau :———————————————————————————————–³ Cấp bậc ³ Tuổi tại Tuổi dự bị Tuổi dự bị³ ³ ³ ngũ ³ hạng một ³ hạng hai———————————————————————————————– ´Cấp uý ³ 38 ³ 45 ³ 50 ³³ Thiếu tá ³ 43 ³ 50 ³ 55³ Trung tá ³ 48 ³ 55 ³ 58³ Đại tá ³ 55 ³ 58 ³ 60 ³³ Thiếu tướng và chuẩn ³³ đô đốc thủy quân ³ 60 ³ 63 ³ 65 ³————————————————————————————————Đối với Trung tướng và Phó đô đốc thủy quân trở lên, không quy định hạn tuổi ship hàng, nhưng khi sức khoẻ và năng lượng không được cho phép đảm đương được trách nhiệm thì cũng triển khai chính sách nghỉ hưu .

Điều 33

Căn cứ vào nhu yếu của quân đội và phẩm chất cách mạng, năng lượng, sức khoẻ của sĩ quan, Bộ trưởng Bộ quốc phòng có quyền kéo dài hạn tuổi Giao hàng tại ngũ của từng sĩ quan từ cấp Đại tá trở xuống. Mỗi lần hoàn toàn có thể lê dài từ một đến ba năm, nhưng không quá hạn tuổi Giao hàng của sĩ quan dự bị hạng một ; so với sĩ quan làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thì không quá hạn tuổi Giao hàng của sĩ quan dự bị hạng hai .Việc kéo dài hạn tuổi ship hàng tại ngũ của Thiếu tướng và Chuẩn đô đốc thủy quân do Hội đồng bộ trưởng quyết định hành động .

Điều 34

Sĩ quan có thành tích trong chiến đấu, công tác làm việc được xét tặng thưởng huân chương, huy chương và thương hiệu vinh dự Nhà nước hoặc những hình thức khen thưởng khác .

Điều 35

Sĩ quan không chấp hành mệnh lệnh, không triển khai xong trách nhiệm hoặc phạm sai lầm đáng tiếc, khuyết điểm khác thì bị thi hành kỷ luật của quân đội ; nếu phạm tội thì bị truy tố trước pháp lý .

Điều 36

Sĩ quan bị tước quân hàm, nếu tân tiến thì hoàn toàn có thể được xét phong cấp bậc quân hàm tương ứng với chức vụ được giao .

Điều 37

Sĩ quan dự bị vi phạm kỷ luật của quân đội, pháp lý của Nhà nước, không xứng danh với cấp bậc hiện có hoặc không xứng danh là sĩ quan thì bị giáng cấp hoặc tước quân hàm sĩ quan .Việc xét thăng cấp bậc cho sĩ quan dự bị bị giáng cấp thực thi theo pháp luật ở Điều 19 .

Điều 38

Sĩ quan được nghỉ phép năm theo chính sách lao lý. Trong cuộc chiến tranh hoặc khi có tình hình khẩn trương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng hoàn toàn có thể ra lệnh đình chỉ việc nghỉ phép ; mọi sĩ quan đang nghỉ phép phải trở lại ngay đơn vị chức năng .

Điều 39

Sĩ quan được hưởng chính sách lương và phụ cấp do Hội đồng bộ trưởng lao lý .

Điều 40

Sĩ quan được khuyến khích và trợ giúp tăng trưởng kĩ năng trong mọi nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí khoa học, kỹ thuật và được phong học hàm, cấp học vị theo chính sách chung của Nhà nước. Các khu công trình điều tra và nghiên cứu có giá trị về khoa học, nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược và khoa học, kỹ thuật quân sự chiến lược hoặc về khoa học kỹ thuật nói chung, được khen thưởng thích đáng .

Điều 41

Sĩ quan được chính quyền sở tại địa phương chăm nom về ý thức, vật chất so với mái ấm gia đình, tạo điều kiện kèm theo cho sĩ quan triển khai xong tốt trách nhiệm .

Điều 42

Sĩ quan hết hạn tuổi Giao hàng tại ngũ mà chưa đến tuổi nghỉ hưu thì được ưu tiên tuyển chọn vào học tập tại những trường hoặc được sắp xếp việc làm trong những cơ quan Nhà nước và trong những tổ chức triển khai xã hội ; trong trường hợp không sắp xếp được, nếu có đủ 20 năm công tác làm việc liên tục thì được hưởng chính sách nghỉ hưu .

Điều 43

Sĩ quan về nghỉ hưu hoặc nghỉ vì mất sức lao động thì được báo trước 3 tháng để chuẩn bị sẵn sàng và được chăm nom về đời sống niềm tin và vật chất theo đúng những chính sách của Nhà nước .CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 44

Luật này thay thế Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Điều 45

Hội đồng Bộ trưởng lao lý chi tiết cụ thể thi hành Luật này .Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ hai, trải qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 .

Rate this post