Brush là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Brush là gì?

Brush là Chải. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brush – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bàn chải là một lớp cơ sở trừu tượng được sử dụng trong ngôn từ C # lập trình để xác lập đối tượng người dùng cho điền nội thất bên trong hình dạng đồ họa với một màu, mẫu gradient, hình ảnh hoặc lớp drawing. Brush không hề khởi tạo bản thân nhưng hình thức cơ sở cho tổng thể những lớp học có nguồn gốc của nó, mà diễn đạt cách khu vực đồ họa được sơn. Các hình dạng đồ họa hoàn toàn có thể được lấp đầy bằng bàn chải gồm có hình chữ nhật, elip, bánh nướng, đa giác và đường dẫn. Bàn chải đối tượng người dùng hoàn toàn có thể được sử dụng với những đối tượng người tiêu dùng đồ họa để tạo ra hình dạng rắn và để làm cho văn bản .

Giải thích ý nghĩa

Trong .NET framework 4.0, lớp bàn chải được thực hiện theo hai hình thức: bàn chải sử dụng trong Graphics Device Interface + (GDI +) và Windows Presentation Framework (WPF) bàn chải. Trong trường hợp thứ nhất, chải kế thừa lớp từ System.Drawing và sử dụng các khái niệm về bàn chải hiện hành; các kế thừa sau từ System.Windows.Media và đối tượng bàn chải phải được thông qua cho mỗi cuộc gọi vẽ. Bàn chải WPF có nhiều tính năng tiên tiến cho phép người dùng vẽ đối tượng giao diện người dùng với bất cứ điều gì từ màu sắc rắn đơn giản để bộ phức tạp của mô hình và images.Brush lớp có các tính năng sau:

What is the Brush? – Definition

Brush is an abstract base class used in C # programming language to define objects for filling the interiors of graphical shapes with a solid color, gradient pattern, image or drawing. Brush class cannot be instantiated itself but forms the base for all its derived classes, which describe how the graphical area is painted. The graphical shapes that can be filled using brushes include rectangles, ellipses, pies, polygons and paths. Brush objects can be used with graphical objects to create solid shapes and to render text .

Understanding the Brush

In. NET framework 4.0, brush class is implemented in two forms : the brush used in the Graphics Device Interface + ( GDI + ) and the Windows Presentation Framework ( WPF ) brush. In the former case, brush class inherits from System. Drawing and uses the concept of current brush ; the latter inherits from System. Windows. Media and the brush object must be passed for each drawing call. The WPF brush has advanced features that enable users to paint user interface objects with anything from simple solid colors to complex sets of patterns and images. Brush class has the following features :

Thuật ngữ liên quan

  • Graphics Device Interface + (GDI+)
  • Windows Presentation Foundation (WPF)
  • C# (C Sharp)
  • .NET Framework (.NET)
  • Clone
  • Dispose
  • Wrapper
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Brush là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post