bullet point trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.

Bài giảng và thảo luận dựa trên sách Thánh chức rao giảng, trang 98 và 99.

jw2019

The victims’vehicles, with maps, csps, and bullet points.

Xe nạn nhân, với bản đồ, CSP, và vị trí trúng đạn.

OpenSubtitles2018. v3

A whole life in bullet points.

Đã định hướng trước cả cuộc đời rồi nhỉ.

OpenSubtitles2018. v3

Where is the ” I slept with my boss ” bullet point?

Dòng ” chị tòm tem với sếp ” đâu ấy nhỉ ?

OpenSubtitles2018. v3

When considering each bulleted point under “How to Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.

Khi xem xét mỗi điểm trong tiểu đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho biết tại sao những đề nghị này hữu hiệu.

jw2019

So are these wonderful long bullet points, whole list of things good?

Thế nên, bạn nghĩ, những cái gạch đầu dòng dài, một danh sách của mọi thứ — Tốt ?!

ted2019

So are these wonderful long bullet points, whole list of things good?

Thế nên, bạn nghĩ, những cái gạch đầu dòng dài, một danh sách của mọi thứ — Tốt?!

QED

And when presenting your work, drop the bullet points.

Và khi trình bày, đừng sử dụng những gạch đầu dòng.

QED

So the bullet point — sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.

Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi, tôi không quen mặc comple tôi đã biết trước mình sẽ phải cởi nó ra

ted2019

You can use formatting options to undo or redo changes, add bullet points, change your font, highlight or strikethrough text, and more.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng để hủy rồi làm lại hoặc làm lại các nội dung thay đổi, thêm dấu đầu dòng, thay đổi phông chữ, đánh dấu hoặc gạch ngang văn bản và làm nhiều điều khác

support.google

So if you have any details, any arguments, bulletpoint them for me now,’cause I got about an hour before I have to get back.

Nên anh có chi tiết, lập luận nào, liệt kệ hết ra cho tôi, vì chỉ một tiếng nữa là tôi phải về công ty rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic call to action (such as “click here”) that could apply to any ad

Ví dụ : Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc list được đánh số ; quảng cáo chứa gọi hành vi chung chung ( ví dụ điển hình như ” nhấp vào đây ” ) hoàn toàn có thể vận dụng cho bất kể quảng cáo nào

support.google

My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.

Bí mật đó là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow-point (một loại đạn sát thương lớn) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người bạn đời, từ lần này qua lần khác.

ted2019

My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.

Bí mật đó là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow – point ( một loại đạn sát thương lớn ) chỉa thẳng vào đầu tôi bởi người đàn ông tôi đã nghĩ là người bạn đời tri kỷ, từ lần này qua lần khác .

QED

A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the font size, color and text-alignment to be customized, as well as the embedding of bullet points and numbered lists.

Một năm sau khi Gmail ra đời, Định dạng Văn bản Phong phú được giới thiệu, cho phép điều chỉnh kích thước font chữ, màu sắc và canh lề, cũng như chèn những danh sách số và dấu chấm.

WikiMatrix

Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what’s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you’re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.

Lấy ” khoa học ” trừ đi ” gạch đầu dòng ” và ” thuật ngữ ” rồi chia cho ” sự xác đáng “, tức là chia sẻ những giải thích xác đáng với khán giả, sau đó nhân với ” đam mê ” mà anh dành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra kết quả sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.

QED

(Laughter) Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what’s relevant to the audience, and multiply it by the passion that you have for this incredible work that you’re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.

(Cười) Lấy “khoa học” trừ đi “gạch đầu dòng” và “thuật ngữ” rồi chia cho “sự xác đáng”, tức là chia sẻ những giải thích xác đáng với khán giả, sau đó nhân với “đam mê” mà anh dành cho công việc anh đang làm, thì sẽ cho ra kết quả sẽ là Sự tương tác tuyệt vời mang lại Sự hiểu trọn vẹn.

ted2019

He uses hollow point bullets.

Hắn dùng đạn đầu rỗng.

OpenSubtitles2018. v3

On 15 September 1993—Puglisi’s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.

Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 56 của Puglisi, vị linh mục đã bị bắn chết ngay ở bên ngoài ngôi nhà của ông bằng một viên đạn duy nhất.

WikiMatrix

“””It was the only point where a bullet could pass through without harm ing any vital organ.”””

“Đó là điểm duy nhất mà một viên đạn xuyên qua không hề gây thương tổn cho bất kì bộ máy bên trong nào””.”

Literature

And bonus points if you can answer in concise bullets and without using the word quality.

Và thêm vào đó, nếu bạn hoàn toàn có thể vấn đáp một cách nhanh gọn và súc tích mà không sử dụng từ chất lượng .

QED

There were three shots… two bullets to the chest, one to the head… at point-blank range.

Có ba phát đạn… hai vào ngực, một vào đầu… từ khoảng cách cực gần.

OpenSubtitles2018. v3

That bullet also was removed by Mr Redfield, and we want to question him on that point.”

Viên đạn này được chính ông Redfield lấy ra, chúng ta cũng muốn hỏi ông Redfield về điều này nữa.”

Literature

Rate this post