buổi học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Những yếu tố nào giúp chúng ta quyết định học bao nhiêu đoạn trong mỗi buổi học?

What factors determine how much material to cover during a Bible study?

Bạn đang đọc: buổi học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

18 phút: Đều đặn điều khiển buổi học hỏi Kinh-thánh gia đình của bạn.

18 min : Conduct Your Family Study Regularly .

jw2019

(Mat 28:19, 20; 1 Tê 2:13) Vì vậy, buổi học nên chú trọng đến các câu Kinh Thánh.

2:13) Therefore, the study should center on the Scriptures.

jw2019

21 Việc đọc trong Buổi học Tháp Canh hay trong Buổi học Cuốn sách cũng gần giống như thế.

21 Much the same is true in reading The Watchtower or the paragraphs at a book study.

jw2019

Vẫn còn một thời gian ngắn để trò chyện trước buổi học Chủ Nhật.

There was a little time to talk before Sunday School.

Literature

Nếu có thời giờ, có thể ôn lại “câu Kinh Thánh để học” từ buổi học tuần trước.

* A review of “study verses” from the preceding week may also be included, as time permits.

jw2019

Những đề nghị thực tế nào sẽ giúp buổi học trở nên vui thích và được lợi ích?

What practical suggestions will make the study enjoyable and beneficial?

jw2019

Chúng tôi có một buổi học cho gia đình mỗi tuần và đọc Kinh Thánh chung với nhau.

We had a family study every week and read the Bible together.

jw2019

Phẩm chất của buổi học quan trọng hơn là số lượng tài liệu học được.

The quality of the study is more important than the amount of material covered.

jw2019

13 Buổi học Kinh Thánh của hội thánh.

13 Congregation Bible Study.

jw2019

Hợp tác với người điều khiển Buổi học cuốn sách của hội-thánh

Cooperating With Our Congregation Book Study Conductor

jw2019

Sự sắp đặt về buổi học cuốn sách cũng thuận tiện về những khía cạnh nào?

The book study arrangement may be convenient in what ways?

jw2019

(1 Cô 3:6) Do đó, điều thích hợp là bắt đầu và kết thúc buổi học bằng lời cầu nguyện.

3:6) Therefore, it is proper to open and close an established study with prayer.

jw2019

Thông báo thời gian tổ chức Buổi Học Tháp Canh trong tuần có Lễ Tưởng Niệm.

Announce when the Watchtower Study will be held for the week of the Memorial.

jw2019

Đôi khi, cha mệt mỏi đến nỗi không thể thức trong suốt buổi học.

Sometimes he was so tired that he could not stay awake during the study.

jw2019

Một buổi học gia đình được hữu hiệu nhất là khi được điều khiển đều đặn.

A family study is most effective when it is regular.

jw2019

Phần đầu chương trình là Buổi học Kinh Thánh của hội thánh, diễn ra trong vòng 25 phút.

The first session is the Congregation Bible Study, which is 25 minutes long.

jw2019

Bài giảng do một giám thị buổi học cuốn sách trình bày.

Talk by a book study overseer.

jw2019

Buổi học cuốn sách hội thánh

Congregation Book Study

jw2019

Bây giờ thì buổi học gia đình chúng tôi được đều đặn”.

Now our family study is regular.”

jw2019

Buổi học gia đình phải được điều khiển đều đặn.

A family study must be regular.

jw2019

● Làm thế nào để buổi học Kinh Thánh cá nhân của bạn thú vị hơn?

● How can you make personal study of the Bible more enjoyable?

jw2019

Người cha đó quyết tâm không để bất kỳ điều gì ngăn cản buổi học gia đình.

The father was determined that nothing would interfere with the family study.

jw2019

Chỉ cho họ bài sẽ được thảo luận tại Buổi Học Tháp Canh và Buổi Học Cuốn Sách.

Show them the material that will be considered at the Watchtower Study and at the Congregation Book Study.

jw2019

Rate this post