MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG.

Ngày đăng : 01/09/2020, 08 : 46

MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………… TRƯỜNG THCS ………………… SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP THI ĐUA LỚP ………… Lớp Trưởng: …………………………………… Năm học: 2020 – 2021 STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tuyên dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tuyên dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… STT TÊN (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tun dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ NẾP ĐIỂM LOẠI Tổng điểm thi đua tổ 1: Tổng điểm thi đua tổ 2: Tổng điểm thi đua tổ 3: Tổng điểm thi đua tổ 4: Nhận xét tuần…… Ưu điểm: Khuyết điểm: Cách khắc phục: Vị thứ tổ tuần: Nhất: Nhì: Ba: Tư: ⇒ Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ……………… trực nhật Vị thứ cá nhân tuần: Nhất: Nhì: Tiến vượt bậc: Đề nghị tuyên dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: …STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ… Đề nghị tuyên dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ… Đề nghị tuyên dương bạn có thành tích tốt tuần: Phê bình bạn sau: STT BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN:…………… (Từ ngày… /… đến ngày… /… năm……….) ĐIỂM ĐIỂN TỔNG XÊP TÊN HỌC TẬP NỀ

– Xem thêm –

Xem thêm: MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG., MẪU SỔ THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG.

Rate this post