cân nặng in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Đại khái có thể đoán ra cân nặng và chiều cao của hắn.

From there, I estimated his height and weight.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết chiều cao và cân nặng của cô và số an sinh xã hội của cô.

I know your height and your weight and your social security number.

OpenSubtitles2018. v3

Cô cũng gặp phải vấn đề về cân nặng trong thời kỳ đó.

She also suffered from a weight problem during this period.

WikiMatrix

Nếu anh đồng ý giúp đỡ, ông sẽ trả số vàng bằng cân nặng của anh.

If you agree to aid him, he will pay your weight in gold.

OpenSubtitles2018. v3

Các con hải ly trưởng thành cân nặng khoảng 25 kg không phải là hiếm.

Not long ago, sturgeons weighing 125 kilograms were not uncommon.

WikiMatrix

Những con cá được chọn cho mục đích này có cân nặng trên 50 kg.

The fish chosen to be used were those weighing more than 50 kilograms.

WikiMatrix

1g mỗi 1kg ( cân nặng cơ thể ).

One gram per kilo .

OpenSubtitles2018. v3

Cừu đực của giống này cân nặng giữa 185 và 235 lb và cừu cái nặng giữa 175 và 210 lb.

Rams weigh between 185 and 235 lb and ewes between 175 and 210 lb.

WikiMatrix

Chúng ta đo cân nặng của các loài động vật.

We weigh our animals.

QED

Bạn còn phải đo huyết áp và cân nặng nữa .

You ‘ll also have your blood pressure and weight checked .

EVBNews

Đây chỉ là cân nặng so với tuổi tác.

This is just the weight versus the age.

QED

Chiếc chuông lớn nhất cân nặng 900 kilôgam (2.000 lb) mang tên “Đức Mẹ Fatima”.

The largest weighs 900 kilograms (2,000 lb) and bears the name “Our Lady of Fátima”.

WikiMatrix

Anh cân nặng bao nhiêu?

What are you?

OpenSubtitles2018. v3

Loài này cũng thường giảm cân nặng trong mùa đông.

Animals also often lose weight during winter.

WikiMatrix

Và đó là là khi giữ hơn 20kg cân nặng cho mỗi lần bắn.

And this is while holding 50 pounds of draw weight on each shot.

ted2019

Tôi muốn số vàng bằng cân nặng.

I want my body weight in gold.

OpenSubtitles2018. v3

Ta biết cân nặng và lực nổi của Max.

We know Max’s weight and his buoyancy.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang theo dõi cân nặng của mình.

I’m watching my weight.

Tatoeba-2020. 08

Loài cá voi xanh cân nặng trung bình 120 tấn—bằng 30 con voi!

The blue whale has an average weight of 120 tons —as much as 30 elephants!

jw2019

Để có kết quả tốt nhất, hãy thêm chiều cao và cân nặng của bạn vào Google Fit.

For best results, add your height and weight to Google Fit.

support.google

Điều tôi muốn bạn tưởng tượng ở đây là 2 tấn cân nặng.

What I want you to imagine is this is two tons in weight.

QED

Cá cỡ này có thể cân nặng hơn 2.000 kilogam.

Fish this size can weigh in at over 5,000 pounds [2,000 kg].

jw2019

Cân nặng cá tầm thìa Trung Quốc được biết nặng khoảng 300 tới 500 kg (660 to 1,100 lb).

The weight of the Chinese Paddlefish is reportedly 300 to 500 kg (660 to 1,100 lb).

WikiMatrix

Dù có ghi nhận con đực nặng tới 160 kg; cân nặng trung bình của chúng là 126 kg.

Males have been reported as large as 160 kg; their average weight is about 126 kg.

WikiMatrix

Chúng cân nặng khoảng 2.1 kg.

It weighs about 2.1 kg.

WikiMatrix

Rate this post