Cascade trong JPA, Hibernate là gì? Các loại CascadeType

Cascade trong JPA, Hibernate là gì ? Các loại CascadeType
( Xem thêm : Hướng dẫn tự học Hibernate )
( Xem thêm : Code ví dụ Hibernate cascade, annotation @ Cascade. )

Cascade là gì?

Cascade là một tính năng giúp quản lý trạng thái của các đối tượng trong một mối quan hệ một cách tự động.

Ví dụ ta có mối quan hệ giữa bảng company và bảng employee như sau :

Cascade trong JPA, Hibernate là gì? Các loại CascadeType

Mối quan hệ giữa company và employee là 1 – n ( một company chứa nhiều employee ) .
Khi xóa hoặc update id của một row trong table company sẽ có những trường hợp sau :

 • Trường hợp 1: chưa có employee nào tham chiếu tới company đó (company đó chưa có employee nào) -> xóa / update bình thường.
 • Trường hợp 2: đã có employee tham chiếu tới company đó (company đó đã có employee):
  • 2.1: Mặc định sẽ không có sửa, update vì nó sẽ ảnh hưởng tới các employee đang tham chiếu tới. (ON UPDATE/DELETE = NO ACTION, RESTRICT)
  • 2.2: set company_id của các employee đang tham chiếu tới bằng null (ON UPDATE/ON DELETE = SET NULL) (Tạm hiểu là công ty bị xóa, thay đổi thì các nhân viên sẽ không thuộc công ty nào cả)
  • 2.3: set company_id của các employee bằng id của company sau khi update (cho trường hợp update). Và xóa tất cả các employee có company_id tham chiếu tới company bị xóa (ON UPDATE/ON DELETE = CASCADE)

Cascade chính là tính năng trong trường hợp 2.3. Khi một bản ghi biến hóa thì nó sẽ tự động hóa update những bản ghi đang tham chiếu tới nó .

Khi nào nên sử dụng cascade

Lưu ý rằng chính việc tự động hóa update những bản ghi đang tham chiếu tới khiến cho hiệu năng bị giảm xuống do đó tùy trường hợp mà ta vận dụng nó .
Ví dụ theo logic thường thì, khi xóa 1 company thì ta sẽ xóa toàn bộ những employee đang tham chiếu tới nó trước rồi sau đấy mới xóa company đó chứ không triển khai xóa company trước rồi sử dụng cascade để xóa những employee đang tham chiếu tới .
Ta sẽ sử dụng cascade trong những trường hợp tài liệu tham chiếu ít, những tài liệu tham chiếu chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với đối tượng người tiêu dùng tham chiếu .
Ví dụ một người có nhiều tên ( những tên đó chỉ gắn với người đó ), thì khi xóa người đó đi thì ta sẽ xóa luôn những tên đó ( vì nếu giữ lại nó sẽ không có công dụng gì cả ) -> trường hợp này dùng cascade .

Sử dụng cascade trong Hibernate, JPA

Trong JPA: ta sẽ thực hiện cấu hình cascade trong annotation @OneToMany (khi truy vấn bằng entityManager)

@Entity
@Table(name = "company")
public class Company {

 //...
 
 @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "company", cascade = {CascadeType.PERSIST,CascadeType.REMOVE})
 private Set listEmployee = new HashSet<>();

 //...
 
}

Trong Hibernate: ta sẽ cấu hình bằng annotation @Cascade (khi truy vấn bằng session)

@Entity
@Table(name = "company")
public class Company {

 //...
 
 @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "company")
 @Cascade(value= {org.hibernate.annotations.CascadeType.SAVE_UPDATE, org.hibernate.annotations.CascadeType.DELETE})
 private Set listEmployee = new HashSet<>();

 //...
 
}

Nếu muốn dùng cascade trong tất cả các trường hợp, update, delete… ta có thể dùng CascadeType.ALL

Các loại Cascade

Các loại cascade trong JPA (khi sử dụng với EntityManagerFactory/EntityManager)

Cascade
Môt tả

ALL
Tương ứng với tất cả các loại cascade. cascade={DETACH, MERGE, PERSIST, REFRESH, REMOVE}
DETACH
Nếu đối tượng cha bị detached khỏi persistence context thì các đối tượng tham chiếu tới nó cũng bị detached.

MERGE
Nếu đối tượng cha được merged vào persistence context, thì các đối tượng tham chiếu tới nó cũng được merged.

PERSIST
Nếu đối tượng cha được persisted vào persistence context, thì các đối tượng tham chiếu tới nó cũng được persisted.

REFRESH
Nếu đối tượng cha được refreshed ở persistence context hiện tại, thì các đối tượng tham chiếu tới nó cũng được refreshed.

REMOVE
Nếu đối tượng cha bị removed khỏi persistence context, thì các đối tượng tham chiếu tới nó cũng được removed.

Các loại cascade trong Hibernate (khi sử dụng với SessionFactory/Session)

Cascade
Mô tả

ALL
Tương ứng với save, delete, update, evict, lock, replicate, merge, persist

DELETE

DELETE_ORPHAN
Tương ứng với delete + delete orphans

EVICT

LOCK

MERGE

NONE

PERSIST

REFRESH

REPLICATE

UPDATE

Trong đó 2 loại cascadeType là DELETE_ORPHANCE và EVICT đã không còn được sử dụng .
( Xem lại : Phân biệt save, persist, update, merge trong hibernate )

Code ví dụ

Code ví dụ Hibernate Cascade

Cascade trong JPA, Hibernate là gì ? Các loại CascadeType

Okay, Done!

References :
https://docs.jboss.org/hibernate/…/CascadeType.html
https://docs.oracle.com/cd/…/bnbqm/index.html

Rate this post